Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình Marketing địa Phương Philip

Được đăng lên bởi hsmjle
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUI TRÌNH MARKETING ĐỊA PHƯƠNG

1

Các quan điểm phát triển
1. Phát triển cộng đồng
2. Kiến trúc đô thị
3. Quy hoạch đô thị
(Quan điểm: đất lành chim đậu)
4. Phát triển kinh tế theo kế hoạch
(Quan niệm: tương lai là chắc chắn)
5. Chiến lược marketing thị trường

2

1

Qui trình Marketing chiến lược
• Bước 1: Thẩm định địa phương
• Bước 2: Xác định tầm nhìn và mục tiêu
• Bước 3: Xây dựng và lựa chọn chiến lược
• Bước 4: Lập kế hoạch hành động
• Bước 5: Triển khai và kiểm soát

3

Các bước tiến hành thẩm định địa phương
1. Xác định các đặc tính của địa phương
2. Nhận diện đối thủ cạnh tranh
3. Nhận định xu thế phát triển
4. Phân tích SWOT
(điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa)
5. Nhận diện các vấn đề chính mà địa phương phải giải quyết

4

2

Phân tích SWOT
•
•

Điểm mạnh và điểm yếu: các yếu tố bên trong
Cơ hội và mối đe dọa: các yếu tố từ môi trường bên ngoài

Lưu ý về phân tích SWOT
1. Không phải cho hiện tại mà là cho thời kỳ chiến lược (trong
tương lai)
2. Xác định đối thủ cạnh tranh: trong nước và quốc tế; hiện tại và
tương lai
3. SWOT ít khi (nhưng có thể) thay đổi theo các lựa chọn chiến
lược
4. Khái niệm sai về địa phương Æ SWOT sai
5

Các điểm hấp dẫn “cứng”
Đặc tính có thể đo lường tương đối chính xác và khách quan
• Ổn định kinh tế
• Năng suất
• Giá thành
• Sở hữu
• Dịch vụ và mạng lưới hỗ trợ tại địa phương
• Hạ tầng thông tin
• Vị trí chiến lược
• Các chương trình ưu đãi

6

3

Các điểm hấp dẫn “mềm”
Đặc tính khó đo lường được một cách khách quan
• Hướng phát triển độc đáo
• Chất lượng cuộc sống
• Trình độ của lực lượng lao động
• Văn hóa
• Quan hệ con người
• Tác phong quản lý
• Linh hoạt và năng động
• Tính chuyên nghiệp trong quan hệ với thị trường
• Tinh thần kinh doanh
7

Khung đánh giá điểm mạnh – điểm yếu
• Tầm nhìn
• Ủng hộ chính phủ
• Hiệu quả quản lý
• Nhất quán chính trị
• Ổn định chính trị

Lãnh đạo
địa phương

Văn hóa,
thái độ,
giá trị

Vốn

• Vị trí
nhân tố
• Tài nguyên
• Con người
• Vật chất và kỹ thuật
• Cơ sở hạ tầng

• Văn hóa năng suất
• Tinh thần kinh doanh
• Thái độ với tiết kiệm

Tính gắn bó
xã hội

• Của cải

• Quyền lực

Tổ chức
ngành
nghề

• Văn hóa

• Mức độ cạnh tranh
• Quy luật hợp tác
• Đa dạng và chuyên môn hóa công nghiệp
• Phương thức sở hữu

8

4

Khung đánh giá cơ hội – mối đe dọa
• Khai thác từ nước khác
• Lệ thuộc kinh doanh
• Tự do nhập khẩu

Sự
lệ thuộc
lẫn nhau

• Tăng cạnh tranh
thông qua liên kết Các khối
• Liên minh kinh tế

Tiến bộ
kỹ thuật

kinh tế

• Phân công lao động

• Sản xuất
• Xuất nhậ...
1
1
QUI TRÌNH MARKETING ĐỊA PHƯƠNG
2
Các quan đim phát trin
1. Phát trin cng đồng
2. Kiến trúc đô th
3. Quy hoch đô th
(Quan đim: đất lành chim đậu)
4. Phát trin kinh tế theo kế hoch
(Quan nim: tương lai là chc chn)
5. Chiến lược marketing th trường
Quy trình Marketing địa Phương Philip - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình Marketing địa Phương Philip - Người đăng: hsmjle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quy trình Marketing địa Phương Philip 9 10 654