Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình nghiên cứu 6 bước tới thành công

Được đăng lên bởi duong10dxc01
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình nghiên cứu thị trường: 6 bước tới thành công
Do Công ty Tư vấn Quản lý OCD () lược dịch
Nguồn: 

Quy trình nghiên cứu thị trường là một phương pháp mang tính hệ thống nhằm cung cấp thông tin cho
việc ra quyết định trong kinh doanh. Hình vẽ dưới đây chia quy trình theo 6 bước như sau:

Xác định
mục tiêu
và vấn đề

Phướng án
nghiên cứu

Thiết kế và
chuẩn bị
phương
pháp
nghiên cứu

Chọn mẫu
và thu thập
dữ liệu

Phân tích
dữ liệu

Hình ảnh
hóa và
trình bày
kết quả

Quy trình nghiên cứu thị trường
Bước 1. Xác định mục tiêu và “vấn đề”
Trong nghiên cứu thị trường, bước quan trọng nhất là xác định mục tiêu của dự án. Cốt lõi của việc này
là hiểu được gốc rễ cần được thông tin thông qua nghiên cứu thị trường. Điển hình là một vấn đề quan
trọng (hay cơ hội) cần thiết được đặt ra nhằm phục vụ cho dự án nghiên cứu thị trường được thực thi,
nhưng vẫn thiếu thông tin để có thể đưa ra quyết định; công việc của một nhà nghiên cứu thị trường là
để thông báo quyết định đó với dữ liệu rắn.
Việc hiểu các vấn đề trong kinh doanh một cách rõ ràng, giúp nghiên cứu thị trường tập trung và hiệu
quả. Ở giai đoạn này của quy trình, trước mỗi cuộc nghiên cứu thị trường được thực hiện, việc tưởng
tượng ra một bản báo cáo nghiên cứu thị trường hoàn chỉnh cũng chính là để trả lời cho câu hỏi trong
kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tiếp cận theo hướng giả lập một báo cáo nghiên cứu thị trường với dữ
liệu giả định và hỏi người được phỏng vấn: “Nếu một báo cáo nghiên cứu thị trường trông giống như thế
này, thì liệu thông tin doanh nghiệp cần đã đầy đủ?” Nếu câu trả lời là có, thì đó là lúc doanh nghiệp cần
bắt tay vào thu thập dữ liệu thật. Nếu câu trả lời là không, tiếp tục làm việc với khách hàng cho tới khi xác
định được mục tiêu rõ ràng.
Bước 2: Quyết định phương án nghiên cứu
Khi đã biết được mục tiêu nghiên cứu là lúc lên kế hoạch về loại nghiên cứu thị trường phù hợp nhất để
có được các dữ liệu cần thiết. Xem phương án nghiên cứu thị trường như một kế hoạch triển khai chi
tiết. Tại bước này, đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phải quyết định phương án nghiên cứu thị trường: dùng
khảo sát, phỏng vấn nhóm. v.v…. Doanh nghiệp cần xác định cụ thể cách chọn mẫu đại diện: đối tượng

khách hàng nào đang được theo đuổi, doanh nghiệp có thể tìm họ ở đâu, bằng cách nào để khuyến
khích họ, v.v…Đây cũng là lúc để xác định nghiên cứu thị trường được thực hiện bằng cách nào: qua
điện thoại, gặp trực t...
Quy trình nghiên cu th trường: 6 bước ti thành công
Do Công ty Tư vn Qun lý OCD (www.ocd.vn) lược dch
Ngun: http://www.mymarketresearchmethods.com/the-market-research-process-6-steps-to-success/
Quy trình nghiên cu th trường là một phương pháp mang tính hệ thng nhm cung cp thông tin cho
vic ra quyết định trong kinh doanh. Hình v ới đây chia quy trình theo 6 bước như sau:
Quy trình nghiên cu th trường
ớc 1. Xác định mục tiêu và “vấn đề”
Trong nghiên cu th trường, bưc quan trng nhất là xác định mc tiêu ca d án. Ct lõi ca vic này
hiểu được gc r cn được thông tin thông qua nghiên cu th trường. Điển hình là mt vấn đề quan
trọng (hay cơ hi) cn thiết được đặt ra nhm phc v cho d án nghiên cu th trường được thc thi,
nhưng vn thiếu thông tin đ có th đưa ra quyết định; công vic ca mt nhà nghiên cu th trường
để thông báo quyết định đó với d liu rn.
Vic hiu các vấn đề trong kinh doanh mt cách rõ ràng, giúp nghiên cu th trưng tp trung và hiu
qu. giai đon này của quy trình, trưc mi cuc nghiên cu th trường đưc thc hin, việc tưng
tượng ra mt bn báo cáo nghiên cu th trường hoàn chỉnh cũng chính là đ tr li cho câu hi trong
kinh doanh. Doanh nghip có th tiếp cận theo hướng gi lp mt báo cáo nghiên cu th trường vi d
liu gi định và hỏi người được phng vấn: “Nếu mt báo cáo nghiên cu th trường trông giống như thế
này, thì liu thông tin doanh nghip cần đã đầy đủ?” Nếu câu tr lời là có, thì đó là lúc doanh nghip cn
bt tay vào thu thp d liu tht. Nếu câu tr li là không, tiếp tc làm vic vi khách hàng cho ti khi xác
định được mc tiêu rõ ràng.
c 2: Quyết định phương án nghiên cu
Khi đã biết đưc mc tiêu nghiên cu là lúc lên kế hoch v loi nghiên cu th trưng phù hp nhất để
có được các d liu cn thiết. Xem phương án nghiên cu th trường như một kế hoch trin khai chi
tiết. Tại bước này, đầu tiên, doanh nghip s phi quyết định phương án nghiên cu th trường: dùng
kho sát, phng vn nhóm. v.v…. Doanh nghiệp cn xác định c th cách chn mẫu đại diện: đối tưng
Xác định
mục tiêu
và vấn đề
Phướng án
nghiên cứu
Thiết kế và
chuẩn bị
phương
pháp
nghiên cứu
Chọn mẫu
và thu thập
dữ liệu
Phân tích
dữ liệu
Hình ảnh
hóa và
trình bày
kết quả
Quy trình nghiên cứu 6 bước tới thành công - Trang 2
Quy trình nghiên cứu 6 bước tới thành công - Người đăng: duong10dxc01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy trình nghiên cứu 6 bước tới thành công 9 10 446