Ktl-icon-tai-lieu

Sách Java

Được đăng lên bởi Trung Trần
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA ......................................................................... 7
1.1. Mở đầu ......................................................................... 7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................ 7
1.2.1. Java là gì? .............................................................. 7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........ 7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................ 8
1.3. Các ứng dụng Java ...................................................... 10
1.3.1. Java và ứng dụng Console .................................... 10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet ...................................... 11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC ................................................................................ 12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web.......................... 13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng ................. 14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........ 14
1.5. Chương trình Java đầu tiên.......................................... 15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp .............. 15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................ 16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp....................... 16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp.................. 17
Sử dụng phương thức/biến của lớp................................ 17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................ 17
1.6.1. J2SDK ................................................................. 17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java. ....................... 18
Chương 2: ............................................................................. 21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, ........................................... 21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC ....................................... 21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA .......................... 21
2.1. Biến ............................................................................ 21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở................................................. 23
2.2.1. Kiểu số nguyên .................................................... 24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động............................................. 26
1

2.2.3. Kiểu ký tự (char) .................................................. 26
2.2.4. Kiểu luận...
1
MC LC
Chương 1: GII THIU TNG QUAN V NGÔN NG LP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. M đầu.........................................................................7
1.2. Gii thiu v ngôn ng lp trình Java............................7
1.2.1. Java là gì?..............................................................7
1.2.2. Lch s phát trin ca ngôn ng lp trình Java........7
1.2.3. Mt s đặc đim ni bc ca ngôn ng lp trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ng dng Java......................................................10
1.3.1. Java ng dng Console....................................10
1.3.2. Java ng dng Applet......................................11
1.3.3. Java phát trin ng dng Desktop dùng AWT
JFC................................................................................12
1.3.4. Java pt trin ng dng Web..........................13
1.3.5. Java pt trin các ng dng nhúng.................14
1.4. Dch thc thi mt chương trình viết bng Java........14
1.5. Chương trình Java đầu tiên..........................................15
1.5.1. To chương trình ngun HelloWordApp..............15
1.5.2. Biên dch tp tin ngun HelloWordApp................16
1.5.3. Chy chương trình HelloWordApp.......................16
1.5.4. Cu trúc chương trình HelloWordApp..................17
S dng phương thc/biến ca lp................................17
1.6. Công c lp trình chương trình dch........................17
1.6.1. J2SDK.................................................................17
1.6.2. Công c son tho mã ngun Java........................18
Chương 2:.............................................................................21
HNG, BIN, KIU D LIU,...........................................21
TOÁN T, BIU THC VÀ C.......................................21
CU TRÚC ĐIU KHIN TRONG JAVA..........................21
2.1. Biến............................................................................21
2.2. Các kiu d liu cơ s.................................................23
2.2.1. Kiu s nguyên....................................................24
2.2.2. Kiu du chm động.............................................26
Sách Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách Java - Người đăng: Trung Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Sách Java 9 10 85