Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Được đăng lên bởi Trần Quang Bình
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 11 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC 10
Nguyễn Thị Minh – THPT Chuyên Hà Tĩnh
PHÇN A. §ÆT VÊN §Ò
I. C¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn trong viÖc lùa chän ®Ò tµi
Trong thùc tiÔn d÷ liÖu vµo cña c¸c bµi to¸n ®Òu liªn quan ®Õn c¸c kiÓu d÷ liÖu
kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc lËp tr×nhliÖu chóng ta thêng ®a d÷ liÖu ®ã
c¸c d¹ng kiÓu liÖu chuÈn hoÆc kiÓu liÖu cÊu tróc, mét trong nh÷ng kiÓu
liÖu chuÈn ®ã lµ kiÓu x©u.
Qua qu¸ tr×nh tham gia gi¶ng d¹y vµ båi dìng häc sinh giái chóng t«i nhËn
thÊy liÖu kiÓu x©u thêng gÆp rÊt nhiÒu trong c¸c bµi to¸n vµ vËn dông linh ho¹t
c¸c thao t¸c trªn kiÓu liÖu nµy vµo bµi to¸n kh«ng ph¶i lµ dÔ. Víi mong
muèn phÇn nµo gióp häc sinh còng nh gi¸o viªn trong viÖc t×m ra lêi gi¶i cho mét sè
bµi to¸n liªn quan tíi kiÓu d÷ liÖu x©u dÔ dµng h¬n, chóng t«i xin giíi Chuyªn ®Ò båi
dìng kiÓu d÷ liÖu x©u mµ chóng t«i ®· ¸p dông cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y.
II. Môc ®Ých, nhiÖm vô cña viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu
NhËn thÊy viÖc ®a ra c¸c bµi to¸n trªn kiÓu liÖu x©u cïng ph¬ng ph¸p gi¶i
chóng b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh nµo ®ã (hiÖn nay häc sinh phæ th«ng ®ang sö dông
ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal nªn c¸c dô vµ bµi tËp chóng t«i giíi thiÖu sö dông ng«n
ng÷ Free Pascal ®Ó minh häa) rÊt cÇn thiÕt nh»m gióp cho gi¸o viªn, còng nh häc
sinh hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøcc¸c thao t¸c trªn kiÓu d÷ liÖu x©u vµ ph©n d¹ng bµi
tËp, tõ ®ã ¸p dông cho c¸c bµi to¸n cô thÓ. Chóng t«i ®Ò ra môc ®Ých, nhiÖm vô cô thÓ
cña viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi:
- Giíi thiÖu c¸ch khai b¸o vµ truy xuÊt ®Õn kiÓu d÷ liÖu x©u, trong phÇn nµy ®Ò
cËp ®Õn mét kiÓu liÖu x©u ®é dµi rÊt lín phï hîp víi thùc tiÔnc bµi to¸n
cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong s¸ch gi¸o khoa lµ ansistring.
- Giíi thiÖu mét phÐp to¸n trªn kiÓu liÖu x©u, ®Æc biÖt phÇn nµy cung
cÊp thªm mét hµm, thñ tôc cha ®îc giíi thiÖu trong bµi 12 s¸ch gi¸o khoa tin häc
11, ®ång thêi ®a ra mét sè vÝ dô t¬ng øng ®Ó häc sinh dÔ dµng sö dông.
- thèng c¸c bµi to¸n díi d¹ng mét d¹ng bµi tËp thêng gÆp gióp cho gi¸o
viªn vµ häc sinh phÇn nµo nhËn d¹ng vµ gi¶i mét sè bµi tËp liªn quan.
- Giíi thiÖu mét sè bµi tËp ¸p dông.
V× thÕ, cÊu tróc néi dung gåm:
Môc I. Khai b¸o vµ truy xuÊt ®Õn phÇn tö kiÓu x©u.
Môc II. C¸c phÐp hµm vµ thñ tôc chuÈn trªn x©u
Môc III. C¸c d¹ng to¸n thêng gÆp.
Môc IV. Bµi tËp ¸p dông.
1
Nguyễn Thị Minh - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Người đăng: Trần Quang Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 9 10 695