Ktl-icon-tai-lieu

Service Marketing

Được đăng lên bởi Thinh Lai
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MARKETING DỊCH VỤ

Biên so n: Th.s Nguy n Th Hoàng Y n

1

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Bản chất và ñặc trưng của dịch vụ
Khái niệm: 2 cách hiểu phổ biến về dịch vụ
ðinh nghĩa 1: Dịch vụ là một hoạt ñộng hay lợi ích
ñược một bên cung cấp cho bên kia.
Quá trình cung dịch vụ có thể liên quan ñến những
yếu tố hữu hình nhất ñịnh, nhưng về bản chất thì dịch
vụ thường là vô hình và không ñược tạo ra từ sự sở
hữu của bất kỳ yếu tố sản xuất nào.

2

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Bản chất và ñặc trưng của dịch vụ
Khái niệm: 2 cách hiểu phổ biến về dịch vụ
ðịnh nghĩa 2 : Dịch vụ là một hoạt ñộng kinh tế tạo
ra giá trị và những lợi ích cho người tiêu dùng tại một
thời ñiểm và ñịa ñiểm nhất ñịnh nhằm mang lại
những sự thay ñổi mong muốn có lợi cho người tiêu
dùng

3

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Bản chất và ñặc trưng của dịch vụ
ðặc trưng của dịch vụ
Dịch vụ mang tính vô hình
Sự không tách rời giữa sx và tiêu dùng dịch vụ:
Khách hàng thường phải tham gia một cách
tích cực vào quá trình tạo ra dịch vụ
Những người khác cũng có thể tham gia vào
quá trình sx dịch vụ

4

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Bản chất và ñặc trưng của dịch vụ
ðặc trưng của dịch vụ
Dịch vụ không thể dự trữ ñược
Không ñồng ñều về chất lượng
Khó kiểm soát ñược chất lượng dịch vụ
Khó ño lường dịch vụ
Dịch vụ không sở hữu ñược

5

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Phân loại dịch vụ
Theo vai trò của dịch vụ trong sản phẩm:
Dịch vụ thuần túy (ñào tạo, bảo hiểm, tư vấn…)
Dịch vụ bổ sung (bảo hành, cung cấp thông tin, thay
thế linh kiện…)

6

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Phân loại dịch vụ
Theo ñối tượng trực tiếp của dịch vụ
Con người:
Cơ thể con người: y tế, thẩm mỹ…
Tinh thần con người: giải trí, thông tin liên lạc…
Vật thể:
Tài sản: sửa chữa, vận chuyển…
Quyền sở hữu: ngân hàng, kế toán…

7

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

05/01/2014

Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Phân loại dịch vụ
Theo mức ñộ hữu hình của sản phẩm cung cấp: phụ
thuộc
Những vật phẩm hữu hình kèm theo
Môi trường vật lý xảy ra quá trình cung cấp ...
Biên son: Th.s Nguyn Th Hoàng Yn
05/01/2014
1
MARKETING DCH V
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Service Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Service Marketing - Người đăng: Thinh Lai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Service Marketing 9 10 839