Ktl-icon-tai-lieu

sinh học

Được đăng lên bởi to3binhyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHIÊM HÓA
*****

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: SINH HỌC

Số phách (do Trưởng BGK chấm thi ghi):
..................................................................

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề này có 06 trang)

ĐIỂM KẾT LUẬN CỦA BÀI
Ghi bằng số

Chữ ký xác nhận của giám khảo

Ghi bằng chữ

Giám khảo số 1

Giám khảo số 2

Học sinh làm bài trực tiếp trên bản đề thi này.
Câu 1: (3 điểm) Ở lúa tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân
thấp. Hãy nêu cách để kiểm tra cây lúa mang tính trạng thân cao là thuần chủng hay
không thuần chủng? Đó là phép lai gì? Hãy nêu khái niệm của phép lai đó.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHIÊM HÓA
*****
Số phách (do Trưởng BGK chấm thi ghi):
..................................................................
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề này có 06 trang)
ĐIỂM KẾT LUẬN CỦA BÀI
Chữ ký xác nhận của giám khảo
Ghi bằng số Ghi bằng chữ
Giám khảo số 1
Giám khảo số 2
Học sinh làm bài trực tiếp trên bản đề thi này.
Câu 1: (3 điểm) lúa tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân
thấp. Hãy nêu cách để kiểm tra cây lúa mang tính trạng thân cao thuần chủng hay
không thuần chủng? Đó là phép lai gì? Hãy nêu khái niệm của phép lai đó.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1
sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học - Người đăng: to3binhyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
sinh học 9 10 924