Ktl-icon-tai-lieu

sinh lý tuần hoàn

Được đăng lên bởi Thuy Thanh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

Sinh lý Tuần hoàn
3.1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn
Ở động vật có xương sống bậc cao và người gồm có tim và hệ mạch (động mạch,
mao mạch, tĩnh mạch). Ở động vật đa bào tuần hoàn ở dạng sơ khai, chỉ đến động vật có
xương sống bậc thấp tim mới xuất hiện. Tiếp theo sau đó cùng với sự tiến hoá của sinh
vật, hệ tuần hoàn ngày càng hoàn thiện. Từ chỗ ở cá tim chỉ có hai ngăn gồm tâm thất và
tâm nhĩ với một vòng tuần hoàn duy nhất. Tiến đến lưỡng cư, tim có 3 ngăn (2 tâm nhĩ và
1 tâm thất) với 2 vòng tuần hoàn chưa tách biệt hoàn toàn. Ở bò sát tim đã có 4 ngăn, có
2 vòng tuần hoàn lớn và 2 vòng tuần hoàn nhỏ, nhưng vách ngăn giữa tâm thất chưa hoàn
toàn. Do có lỗ thông giữa 2 tâm thất nên máu động mạch và tĩnh mạch còn bị pha lẫn.
Riêng cá sấu có vách ngăn hoàn toàn giữa tâm thất trái và tâm thất phải nên có 2 vòng
tuần hoàn lớn và, nhỏ riêng biệt hoàn toàn. Sơ đồ hệ tuần hoàn chỉnh với 2 vòng tuần
hoàn lớn và nhỏ thể hiện trên hình 3.1.
Hệ tuần hoàn (tim mạch) có cấu trúc và chức năng hoàn thiện nhất là lớp chim và lớp
thú. Ở đây chúng ta nghiên cứu về sinh lý tuần hoàn thông qua các quy luật sinh lý cơ bản
của hệ tuần hoàn ở người.
Hệ tuần hoàn người được hình thành vào cuối tháng thứ 2 của thai kỳ, tuần hoàn
của thai và của mẹ phụ thuộc lẫn nhau về mặt giải phẫu và chức năng. Mạng lưới tuần
hoàn của thai được đặt dưới một chế độ áp lực độc nhất. Nó được tập trung vào hai tâm
thất hoạt động song song, mỗi bên đảm nhiệm 50% lưu lượng tim. Sự thống nhất đó là do
hiện diện của hai luồng thông giữa các hệ tuần hoàn tương lai trái và phải: ống Botal và
ống động mạch. Ðiều này đảm nhiệm được ba yêu cầu chính của tuần hoàn ở thai: dành
ưu tiên cho não và tim; làm ngắn vòng tuần hoàn không cho tới phổi (ở đó sức cản mạch
máu đều lớn); đảm bảo lưu lượng máu tối đa ở rau thai (sức cản mạch máu thấp).
Sau khi sinh, có hai hiện tượng xảy ra đó là giãn nở phổi và sự ngừng tuần hoàn rốn
gây giảm áp lực ở tim phải và tăng áp lực ở tim trái. Sự hình thành hai hệ thống áp lực thấp
và cao này làm cho các buồng trước đây thông sẽ đóng kín lại, lúc đầu đóng một cách cơ
năng sau đóng một cách thực thể và từ đó trở đi hai tâm thất hoạt động nối tiếp.

Hình 3.1: Sơ đồ hệ tuần hoàn
Tim hoạt động như một máy bơm, hút và đẩy máu vào 2 vòng tuần hoàn: đại tuần
hoàn và tiểu tuần hoàn.
Vòng đại tuần hoàn mang máu động mạch giàu oxy và các chất dinh dưỡng từ tim
trái theo động mạch chủ đến các động mạch, rồi mao mạch, cung cấp dưỡng chất cho tổ
chức, tập trung lại thành máu tĩnh...
Chương 3
Sinh lý Tun hoàn
3.1. S tiến hóa ca h tun hoàn
động vt có xương sng bc cao và người gm có tim và h mch (động mch,
mao mch, tĩnh mch). động vt đa bào tun hoàn dng sơ khai, ch đến động vt có
xương sng bc thp tim mi xut hin. Tiếp theo sau đó cùng vi s tiến hoá ca sinh
vt, h tun hoàn ngày càng hoàn thin. T ch cá tim ch có hai ngăn gm tâm tht và
tâm nhĩ vi mt vòng tun hoàn duy nht. Tiến đến lưỡng cư, tim có 3 ngăn (2 tâm nhĩ
1 tâm tht) vi 2 vòng tun hoàn chưa tách bit hoàn toàn. bò sát tim đã có 4 ngăn, có
2 vòng tun hoàn ln và 2 vòng tun hoàn nh, nhưng vách ngăn gia tâm tht chưa hoàn
toàn. Do có l thông gia 2 tâm tht nên máu động mch và tĩnh mch còn b pha ln.
Riêng cá su có vách ngăn hoàn toàn gia tâm tht trái và tâm tht phi nên có 2 vòng
tun hoàn ln và, nh riêng bit hoàn toàn. Sơ đồ h tun hoàn chnh vi 2 vòng tun
hoàn ln và nh th hin trên hình 3.1.
H tun hoàn (tim mch) có cu trúc và chc năng hoàn thin nht là lp chim và lp
thú. đây chúng ta nghiên cu v sinh lý tun hoàn thông qua các quy lut sinh lý cơ bn
ca h tun hoàn người.
H tun hoàn người được hình thành vào cui tháng th 2 ca thai k, tun hoàn
ca thai và ca m ph thuc ln nhau v mt gii phu và chc năng. Mng lưới tun
hoàn ca thai được đặt dưới mt chế độ áp lc độc nht. Nó được tp trung vào hai tâm
tht hot động song song, mi bên đảm nhim 50% lưu lượng tim. S thng nht đó là do
hin din ca hai lung thông gia các h tun hoàn tương lai trái và phi: ng Botal và
ng động mch. Ðiu này đảm nhim được ba yêu cu chính ca tun hoàn thai: dành
ưu tiên cho não và tim; làm ngn vòng tun hoàn không cho ti phi ( đó sc cn mch
máu đều ln); đảm bo lưu lượng máu ti đa rau thai (sc cn mch máu thp).
Sau khi sinh, có hai hin tượng xy ra đó là giãn n phi và s ngng tun hoàn rn
gây gim áp lc tim phi và tăng áp lc tim trái. S hình thành hai h thng áp lc thp
và cao này làm cho các bung trước đây thông s đóng kín li, lúc đầu đóng mt cách cơ
năng sau đóng mt cách thc th và t đó tr đi hai tâm tht hot động ni tiếp.
sinh lý tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh lý tuần hoàn - Người đăng: Thuy Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
sinh lý tuần hoàn 9 10 501