Ktl-icon-tai-lieu

Sinh trưởng và cấu tạo của thân cây

Được đăng lên bởi haxuanthofuv-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cấu tạo thân cây

3/19/2013

1.1.1. PHÂN LOẠI THỰC VẬT
 Các bậc phân loại
Giới Thực vật (Regnum Vegetabile) chia thành các bậc
cơ bản:
- Ngành (divisio)
- Lớp (classis)
- Bộ (ordo)
- Họ (familia)
- Chi (Giống) (genus)
- Loài (species)

 Gỗ lá kim – gỗ lá rộng

1.1.2. CÁCH GỌI TÊN
• Tên khoa học
 Gồm 3 bộ phận tạo thành: Tên chi, tên
loài, tên người tìm ra. Trong đó chữ cái
đầu của tên chi viết hoa.

 Nếu là loài biến chủng, phần tên loài
thêm từ “var.”

 Khi một loài gỗ biết tên chi, nhưng
không xác định được loài thì viết: tên chi +
sp., có một số loại gỗ phần sau viết rất
nhiều tên nhà khoa học tìm ra nó.

Tài liệu tham khảo

Bồ đề
Ví dụ

Ví dụ

Styrax tonkinensis Piere

Chò chỉ tàu
Parashorea chinensis
var. kwangsiensis

Dalbergia sp.
Ví dụ

Pinus karaiensis Sieb. Et
Zuce

1

Cấu tạo thân cây

3/19/2013

• Tên thương mại
 Tên các loài gỗ giao dịch trên thị trường được gọi là tên
thương mại.
 Tên thương mại có tác dụng rất lớn trong nghiên cứu cấu
tạo, tính chất và phẩm chất gỗ, giải quyết các vấn đề về
kiểm định, giám định, lợi dụng và kinh doanh.
 Thường lấy tên chi làm cơ sở, lấy tính chất gỗ làm căn cứ
chính, phân các loài gỗ có đặc trưng cấu tạo thô đại tương
đương, tính chất gỗ khác biệt không lớn và khó xác định
ngay tại hiện trường thành một loại, thường lấy tên chi làm
tên thương mại của gỗ.

• Tên địa phương
•

Ví dụ: vù hương, gù hương; Thông đuôi ngựa,
thông tàu; thông nhựa, thông ta

1.2 SINH TRƯỞNG CỦA CÂY
1.2.1 Bộ phận tổ thành cây
Tán
Treecrown

Thân
trunk

Rễ
root

Tài liệu tham khảo

Là phần cành và lá của cây,
chiếm 5-25% thể tích cây,
là bộ phận tạo ra chất dinh
dưỡng hữu cơ cho cây.
Là phần từ mặt đất đến cành thấp
nhất của tán, là chủ thể của cây, là
phần quan trọng nhất trong lợi
dụng sản phẩm gỗ, chiếm 50-90%
thể tích cây.
Phần nằm dưới mặt đất, giữ
chức năng hút nước và các
thành phần dinh dưỡng vô cơ,
chiếm 5-25% thể tích cây.

2

Cấu tạo thân cây

3/19/2013

1.2 SINH TRƯỞNG CỦA CÂY
1.2.2 Sinh trưởng của cây

Sinh trưởng
theo chiều
cao
Sinh
trưởng
của cây
Sinh trưởng
theo
đường kính

1.3 CẤU TẠO THÂN CÂY

Vỏ
(bark)

Tầng phát
sinh Libe
(cambium)

Thân
cây

Phần gỗ
(xylem)

Tủy
(pith)

Tài liệu tham khảo

3

Cấu tạo thân cây

3/19/2013

1.3 CẤU TẠO THÂN CÂY

Vỏ cây
Tầng phát sinh
Phần gỗ

Tế bào tia gỗ nguyên thủy

Tế bào nguyên thủy
hình thoi

1.3 CẤU TẠO THÂN CÂY
1.3.1 Tủy cây

Tài liệu tham khảo

•

Ban đầu nằm ở giữa, trong quá trình sinh trưởng tủy có thể
lệch sang một bên

•

Được tạo nên từ tế bào mô mềm (tế bào...
Cu to thân cây 3/19/2013
Tài liu tham kho 1
1.1.1. PHÂN LOI THC VT
Các bcphânloi
GiiThcvt (Regnum Vegetabile) chia thành các bc
cơ bn:
- Ngành (divisio)
-Lp (classis)
-B (ordo)
-H (familia)
-Chi (Ging) (genus)
- Loài (species)
G lá kim – g rng
1.1.2. CÁCH GI TÊN
Gm 3 b phn to thành: Tên chi, tên
loài, tên người tìm ra. Trong đó ch cái
đầu ca tên chi viết hoa.
Nếu là loài biến chng, phn tên loài
thêm t “var.”
Khi mt loài g biết tên chi, nhưng
không xác định được loài thì viết: tên chi +
sp., có mt s loi g phn sau viết rt
nhiu tên nhà khoa hc tìm ra nó.
B đề
Styrax tonkinensis Piere
Dalbergia sp.
Pinus karaiensis Sieb. Et
Zuce
Chò ch tàu
Parashorea chinensis
var. kwangsiensis
Ví d
Ví d
Ví d
Tên khoa hc
Sinh trưởng và cấu tạo của thân cây - Trang 2
Sinh trưởng và cấu tạo của thân cây - Người đăng: haxuanthofuv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sinh trưởng và cấu tạo của thân cây 9 10 612