Ktl-icon-tai-lieu

slide quản trị sản phẩm và thương hiệu

Được đăng lên bởi Kim Thư
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DBA

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
(BRAND MANAGEMENT)

GIẢNG VIÊN: TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

DBA

Để xây dựng một doanh nghiệp mạnh,
cần xây dựng một thương hiệu mạnh
Latham & Co

Một sản phẩm là một thứ được sản xuất ra, một thương
hiệu là một thứ được mua bởi người tiêu dùng:
Một sản phẩm có thể được sao chép bởi đối thủ cạnh
tranh; một thương hiệu là duy nhất; một sản phẩm có
thể nhanh chóng bị lỗi thời; một thương hiệu thành
công sống mãi với thời gian’’
(Stephen King, WWW Group, London)

BRAND MANAGEMENT

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Kí hiệu: BM1011
 Thông tin chung:
1. Chuyên ngành: Marketing
2. Thời lượng: 45 tiết
3. Thời gian: 15 tuần
4. Giảng viên: TS Phạm Thị Lan Hương
- Nơi làm việc: Khoa Quản trị Kinh doanh, trường
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3836934
- Địa chỉ mail: Phamlanhuong2008@gmail.com
5. Website trường Đại học kinh tế Đà Nẵng:
 (E-learning)
BRAND MANAGEMENT

MỤC TIÊU MÔN HỌC
1
2

Thương hiệu và tài sản thương hiệu

Chiến lược gắn thương hiệu

3

Xây dựng thương hiệu

4

Đo lường thương hiệu

5

Phát triển thương hiệu

BRAND MANAGEMENT

MỤC TIÊU MÔN HỌC
Thương hiệu và tài sản thương hiệu
(thương hiệu sản phẩm)

Xây dựng thương hiệu

Đo lường thương hiệu

Xây dựng và
phát triển
thương hiệu
bởi Marketing

Phát triển thương hiệu

BRAND MANAGEMENT

CẤU TRÚC MÔN HỌC
 Chương 1: Thương hiệu và tài sản thương hiệu
 Chương 2: Định vị thương hiệu
 Chương 3: Thiết kế các yếu tố thương hiệu
 Chương 4: Chương trình Marketing xây dựng tài sản
thương hiệu
 Chương 5: Nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp
nhằm xây dựng tài sản thương hiệu
 Chương 6: Đo lường tài sản thương hiệu
 Chương 7: Chiến lược gắn thương hiệu
 Chương 8: Giới thiệu sản phẩm mới và mở rộng
thương hiệu
 Chương 9: Phát triển thương hiệu theo thời gian và
khu vực địa lý

BRAND MANAGEMENT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Tài liệu: Quản trị thương hiệu, Phạm Thị Lan
Hương.
 Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller,
Prentice Hall, 2003
 Best Practice Cases in Branding, Kevin Lane
Keller, Prentice Hall, 2003
 The New Strategic Brand Management, Jean-Noel
Kapferer, Kogan Page, 2004.
 Buiding Brand Identity, Lynn B.Upshaw, John
Wiley & Sons, Inc., 1995.
 Managing Brand Equity, Aaker David A.,
NewYork: McMilan, 1991.
BRAND MANAGEMENT

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
 Lên lớp đủ thời lượng qui định
 Ghi chép bài đầy đủ
 Làm đầy đủ các bài tập và dự án do giảng
viên yêu cầu
 Năng động, sáng tạo trong giờ học
 Tiế...

    ƯƠ

     ƯƠ
  
   ĐẠ Đ
slide quản trị sản phẩm và thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide quản trị sản phẩm và thương hiệu - Người đăng: Kim Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
slide quản trị sản phẩm và thương hiệu 9 10 280