Ktl-icon-tai-lieu

Slide thuyết trình vê nguyên lý bảo hiểm

Được đăng lên bởi kimhao1901
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 10928 lần   |   Lượt tải: 36 lần
NÔI
DUNG

I. Những vấn đề chung về về bảo hiểm
thương mại

Lịch sử ra đời
và phát triển

Nguyên tắc hoạt
động

Khái niệm

Phân loại

Đặc điểm

Môi trường bảo
hiểm

Nội dung

Phân biệt BHTM
và BHXH

II. Lợi ích của bảo hiểm thương mại đối với nền
kinh tế

Lịch sử ra đời và phát
triển

Ngày xưa, Phân chia rủi
ro đơn giản bằng cách tổ
chức các đoàn thuyền
vận chuyển hàng hóa và
súc vật trên dòng Sông
dương tử,
Trong đó hàng hóa của
mỗi chủ hàng được chia
nhỏ cho mỗi thuyền
chuyên chở và nếu chiếc
nào bị chìm thì các
thương gia cùng nhau
gánh chịu.

Ngày nay, Nhu cầu an
toàn của cá nhân và tổ
chức trong xã hội là vĩnh
cửu, lúc nào con người
cũng tìm cách để bảo vệ
chính bản thân và tài
sản của mình trước
những bất hạnh của số
phận và những biến cố
bất ngờ xảy ra trong sản
xuất kinh doanh

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI RA ĐỜI

Khái niệm

Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm được
thực hiện, triển khai bởi các doanh nghiệp bảo hiểm
trên thị trường bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời.

Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên
cơ sở người mua bảo hiểm đóng phí để doanh
nghiệp cam kết trả tiền cho người thụ hưởng
hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi
xảy ra rủi ro hoặc sự kiện bảo hiểm đã thoả
thuận trên hợp đồng bảo hiểm.

Phân biệt điểm khác nhau giữa hoạt động kinh doanh bảo
hiểm và hoạt động của các loại bảo hiểm phi lợi nhuận

Kinh doanh bảo
hiểm

Cơ quan thực
hiện

Mục đích

Hoạt động của các loại
bảo hiểm phi lợi nhuận

Các doanh nghiệp
bảo hiểm:
doanh nghiệp nhà
nước, công ty cổ
phần, doanh nghiệp
tư nhân...

Cơ quan quản lý nhà nước như cơ
quan bảo hiểm xã hội, quỹ bảo
hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam

Lợi nhuận

Phi lợi nhuận (quản lý nhà nước,
ổn định cuộc sống của nhân dân,
an toàn xã hội)

Đặc điểm

1

• là một hoạt động thỏa thuận (nên còn
gọi là bảo hiểm tự nguyện)

2

• Sự tương hỗ trong bảo hiểm thương
mại được thực hiện trong một "cộng
đồng có giới hạn", một "nhóm đóng"

3

• Bảo hiểm thương mại cung cấp dịch vụ
đảm bảo không chỉ cho các rủi ro bản
thân) mà còn cho cả rủi ro tài sản và
trách nhiệm dân sự.

Nội dung

giữa doanh
nghiệp bảo
hiểm với
khách hàng
của mình
(gọi là người
mua bảo
hiểm)

Các mối
quan hệ

giữa người
bảo hiểm
gốc và
người nhận
tái bảo hiểm
(bao hàm
các hoạt
động của
trung gian
bảo hiểm
như: môi
giới, đại
lý....)

kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận trong
việc đảm bảo rủi ro cho khách hàng của mình.

Nguyên tắc
Số đông

Nguyên
tắc lựa
chọn rủi ro

Nguyên tắc
hoạt động

Nguyên tắc
trung thực
tuyệt đối

Ngu...
NÔI
DUNG
I. Nh ng v n đ chung v v b o hi m
th ng m iươ
Khái ni m
Đ c đi m
Môi tr ng b o ườ
hi m
N i dung
Phân bi t BHTM
và BHXH
II. L i ích c a b o hi m th ng m i đ i v i n n ươ
kinh tế
L ch s ra đ i
và phát tri n
Nguyên t c ho t
đ ng
Phân lo i
Slide thuyết trình vê nguyên lý bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide thuyết trình vê nguyên lý bảo hiểm - Người đăng: kimhao1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Slide thuyết trình vê nguyên lý bảo hiểm 9 10 367