Ktl-icon-tai-lieu

sơ đồ tư duy môn sinh học

Được đăng lên bởi Gió Lạnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5423 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
Trang
Mục lục............................................................................................................................................................................................1
Bài 1: Axit nuclêic...........................................................................................................................................................................2
Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN...............................................................................................................3
Bài 3: Phiên mã, dịch mã.................................................................................................................................................................4
Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen..................................................................................................................................................5
Bài 5: Đột biến gen..........................................................................................................................................................................6
Bài 6: Nhiễm sắc thể........................................................................................................................................................................7
Bài 7: Nguyên phân..........................................................................................................................................................................8
Bài 8: Giảm phân.............................................................................................................................................................................9
Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể..........................................................................................................................................10
Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.......................................................................................................................................11
Bài 11: Ôn tập đột biến..................................................................................................................................................................12
Bài 12: Quy luật phân li.................................................................................................................................................................13
Bài 13: Quy luật phân li độc lập.......................................
LUYỆN THI ĐI HỌC MÔN SINH HỌC- 240/162 LÝ NAM ĐẾ- TP HU- SĐT: 09.222.777.44 Trang 1/19
MỤC LỤC
Trang
Mục lục............................................................................................................................................................................................1
Bài 1: Axit nuclêic...........................................................................................................................................................................2
Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN...............................................................................................................3
Bài 3: Phiên mã, dịch mã.................................................................................................................................................................4
Bài 4: Điều hòa hot động của gen..................................................................................................................................................5
Bài 5: Đột biến gen..........................................................................................................................................................................6
Bài 6: Nhiễm sắc thể........................................................................................................................................................................7
Bài 7: Nguyên phân..........................................................................................................................................................................8
Bài 8: Giảm phân.............................................................................................................................................................................9
Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể..........................................................................................................................................10
Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.......................................................................................................................................11
Bài 11: Ôn tập đột biến..................................................................................................................................................................12
Bài 12: Quy luật phân li.................................................................................................................................................................13
Bài 13: Quy luật phân li độc lập....................................................................................................................................................14
Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen..............................................................................................................................15
Bài 15: Di truyền liên kết...............................................................................................................................................................16
Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính..........................................................................................................................................17
Bài 17: Di tryn ngoài nhiễm sắc thể.............................................................................................................................................18
Bài 18: Ảnh hưởng củai trường đến sự biểu hiện của gen.......................................................................................................19
Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể.........................................................................................................................................20
Bài 20: Trng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên...................................................................................................21
Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng.....................................................................................................................................22
Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào...................................................................................................................................23
Bài 23: Tạo ging bằng công nghệ gen..........................................................................................................................................24
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt).....................................................................................................................................25
Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.........................................................................................................................26
Bài 26: Di truyền Y học.................................................................................................................................................................27
Bài 27: Di truyền Y học(tt)............................................................................................................................................................28
Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyn của loài người...........................................................................................................................29
Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh hc so sánh............................................................................................30
Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử.............................................................................................31
Bài 31: Hc thuyết tiến hóa c điển...............................................................................................................................................32
Bài 32: Hc thuyết tiến hóa của cổ điển(tt)...................................................................................................................................33
Bài 33: Hc thuyết tiến hóa hiện đại..............................................................................................................................................34
Bài 34: Các nhân tố tiến hóa..........................................................................................................................................................35
Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt).....................................................................................................................................................36
Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.........................................................................................................................37
Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li...................................................................................................................................38
Bài 38: Quá trình hình thành loài...................................................................................................................................................39
Bài 39: Nguồn gốc chung và chiu hướng tiến hóa của sinh giới.................................................................................................40
Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Ti Đất....................................................................................................................................41
Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất................................................................................................................42
Bài 42: Sự phát sinh loài người......................................................................................................................................................43
Bài 43: Môi trường và các nhân t sinh thái..................................................................................................................................44
Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật..............................................................................................45
Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt).........................................................................................46
Bài 46: Khái niệm về quần thể và mi quan hệ giữa các cá thể trong quần thể............................................................................47
Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể....................................................................................................................................48
Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt)...............................................................................................................................49
Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể............................................................................................................................50
Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã...............................................................................................................51
Bài 51: Các mi quan hệ giữa các loài trong quần xã....................................................................................................................52
Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng...................................................................................................................................................53
Bài 53: Diễn thế sinh thái...............................................................................................................................................................54
Bài 54: Hệ sinh thái........................................................................................................................................................................55
Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái....................................................................................................................56
Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái(tt)...............................................................................................................57
Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái..................................................................................................................................58
Bài 58: Sinh quyn.........................................................................................................................................................................59
Bài 59: Sinh thái hc và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên.........................................................................................................60
Giáo viên: Phan Tn Thiện.
Số điện thoại: 09.222.777.44
www.facebook.com/day.monsinh/about
sơ đồ tư duy môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sơ đồ tư duy môn sinh học - Người đăng: Gió Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
sơ đồ tư duy môn sinh học 9 10 845