Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các loại hình công ty

Được đăng lên bởi need4love-mostwanted
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần

Công ty TNHH có hai thành viên
trở lên
Là Công ty đối nhân, giữa các thể
nhân hay pháp nhân, thường là quen
biết nhau hay có quan hệ kinh doanh
với nhau.

Công ty Hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Là công ty đối nhân, giữa các thể nhân hay
pháp nhân, thường là quen biết mật thiết với
nhau.

Là doanh nghiệp một chủ.

Bản
chất

Là Công ty Đối vốn, các cổ đông
cùng nhau góp vốn dưới hình thức
cổ phần để cùng nhau kinh doanh.

Thành
viên

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân;
số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và
không hạn chế số lượng tối đa.

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân;
số lượng thành viên không quá 50.

Có hai loại thành viên: thành viên hợp danh
và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh
phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy
tín nghề nghiệp.

Một thành viên, là cá nhân.

Giới
hạn
trách
nhiệm

Các cổ đông chịu trách nhiệm
trong phạm vi số vốn đã cam kết
góp vào công ty hay trong phạm vi
cổ phần mà mình nắm giữ.

Các thành viên chịu trách nhiệm hữu
hạn trong phạm vi số vốn mình đã góp
vào doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng
toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động
của doanh nghiệp.

Thời
gian
thành
lập
Hồ sơ
thành
lập
Huy
động
vốn

15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ
sơ hợp lệ.

15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.

thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm
bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ
của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu
trách nhiệm về các khoản nợ của công ty
trong phạm vi đã góp vào công ty.
15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ
Công ty; Danh sách cổ đông sáng
lập.
Có quyền phát hành chứng khoán
ra công chúng theo quy định của
pháp luật về chứng khoán để huy
động vốn.

Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ
Công ty; Danh sách thành viên.

Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty;
Danh sách thành viên hợp danh.

Đơn đăng ký kinh doanh.

Không được quyền phát hành cổ
phiếu ra công chúng để huy động vốn.
Chỉ có thể tăng số vốn góp của các
thành viên sáng lập hoặc bổ sung
thành viên mới.

Không được phát hành bất kỳ loại chứng
khoán nào, Chỉ có thể tăng số vốn góp của các
thành viên sáng lập hoặc bổ sung thành viên
mới.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do
chủ doanh nghiệp tư nhân tự khai. chủ doanh
nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm vốn đầu
tư của mình trong quá trình hoạt động.

Chuyển
nhượng
vốn

Không được chuyển nhượng cổ
phần ưu đãi biểu quyết cho người
khác. Cổ phần phổ thông của cổ
đông sáng lập có thể chuyển
nhượng cho người không phải là...
Công ty Cổ phần Công ty TNHH có hai thành viên
trở lên
Công ty Hợp danh Doanh nghiệp tư nhân
Bản
chất


 !"
#$
##%&'(
)*'+ !
"
#$#
#%&'()*,-*
"
!+,./"
Thành
viên
&#0
1&2&3
4*1&2"
56&#0
1&26 '78"
&!46962
6"562
:&#;.6,
<=+"
>.6&#"
Giới
hạn
trách
nhiệm
?;+,
;!4,1@, *
!;!4,
,,A,$"
6?;+,$
4;!4,1,@
!!+"
62:?;+,
)B!).1:/,=CD
/"56E?
;+,= !:2/
;!4,@!"
/!+F?;+,)B
!).1:/,=,G!4.
/!+"
Thời
gian
thành
lập
H7 I./J
1K2&+"
H7 I./J1K
2&+"
H7 I./J1K2&+" H7 I./J1K2&+"
Hồ sơ
thành
lập
KL M !0=&+
0N11
&-"
KL M !0=&+
0N16"
KL M !0=&+0
N162"
KL M !"
Huy
động
vốn
'= !
;O(!'?/
&-= !
."
P2'=
*;O."
EL1/
61&-!Q)1
6,"
P2)R S&!4
!!EL1/
61&-!Q)16
,"
T//!+#!
/!+#F "/!
+#'=L:,
/,;!';!4."
Chuyển
nhượng
vốn
P22
@)'*!%
"/
1&-
2!% :&
*21FR-
/4U.J"
V:!)!R:
6W&4(!X&+K
/G;!
= +"E2
2!% :&
6*6W&4
/ ,!Q 
,*"
/!+#'=)
!+/,!% "Y
)!+/!+
#Z:?;+,=R:
!:2CD1: ,
!+F+;I;%2
%,%)/2/!
+!:- "
Cơ cấu
tổ chức,
quản lý
4U.J0U.J
':;?[,\5[,
]"P;6HH
:^P,1!"
U.J60/?U.
J60[,\5
[,]"P;6HH6
:^ ,1!"
62'=
 '*?R=':&M
"KR':&M2
!62!:-;!
=&+"
/!+#!'=
'*?6% ':&M
!+Z:?;
+,=,G!4. !/
!+"
So sánh các loại hình công ty - Trang 2
So sánh các loại hình công ty - Người đăng: need4love-mostwanted
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
So sánh các loại hình công ty 9 10 543