Ktl-icon-tai-lieu

Starbuck

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 6347 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------------------------------------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
CỦA STARBUCKS, BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP
CÀ PHÊ VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Quy Đông

Lớp

: Anh 10

Khóa

: 47

Người hướng dẫn khoa học : ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Hà Nội - 04/2012

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU......................................4
1.1 Lý luận chung về thương hiệu.....................................................................................4
1.1.1 Khái niệm thương hiệu..........................................................................................4
1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu ......................................................................5
1.1.3 Vai trò của thương hiệu.......................................................................................12
1.2 Chiến lược phát triển thương hiệu.............................................................................15
1.2.1 Khái niệm chiến lược phát triển thương hiệu.....................................................15
1.2.2. Các bước xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu....................................16
1.2.3 Các loại chiến lược phát triển thương hiệu........................................................19

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA
STARBUCKS.........................................................................................25
2.1 Giới thiệu về Starbucks..............................................................................................25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty..................................................25
2.1.2 Tình hình kinh doanh của công ty.......................................................................27
2.2 Thương hiệu Starbucks..............................................................................................28
2.2.1 Các yếu tố hữu hình............................................................................................28
2.2.2 Các yếu tố vô hình..............................................................................................31
2.3 Chiến lược phát triển thương hiệu của Starbucks....................................................32
2.3.1 Mục tiêu chiến lượ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------------------------------------------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
CỦA STARBUCKS, BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP
CÀ PHÊ VIỆT NAM
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Quy Đông
Lớp : Anh 10
Khóa : 47
Người hướng dẫn khoa học : ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội - 04/2012
Starbuck - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Starbuck - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Starbuck 9 10 128