Ktl-icon-tai-lieu

Sự chuyển hoá nucleic acid

Được đăng lên bởi than-pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6.6 Sự chuyển hoá nucleic acid
Trong quá trình trình trao đổi chất các phân tử DNA và RNA không cần thiết
nữa sẽ bị phân giải dưới tác dụng của các nuclease thành các
mononucleotide. Các mononucleotide có thể được dùng để tổng hợp các
phân tử anucleic acid mới, hay bị phân giải tiếp tục.
Nuclease xúc tác cho sự cắt liên kết phosphodiester của DNA (DNAse) của
RNA (RNAse). DNAse đóng một vai trò quan trọng trong sự tổng hợp, sửa
chữa và tái tổ hợp của DNA hoặc là hệ thống bảo vệ, trong đó chúng phân
giải DNA ngoại lai. RNAse tham gia vào quá trình biến đổi tiền mRNA thành
mRNA (RNA-procossing), và điều khiển sự phiên mã do sự phân giải mRNA.
Nuclease có thể tách ra các nucleotid ở đầu cuối (exonuclease) hoặc cắt ở
bên trong phân tử (endonuclease).
Exodesoxyribonuclease (Exo-DNAase)
Exo-DNAase phân biệt ở hướng phân giải, trong đó cơ chất là sợi đơn hoặc
sợi kép và mono- hoặc oligonucleotid (hiếm hơn) được tách ra. Một số
enzyme có thể có nhiều chức năng. Tùy theo cơ chế phản ứng mà các
nuclease tách ra khỏi cơ chất hoặc là gắn với cơ chất qua nhiều chu kỳ phản
ứng.
Enzyme exonuclease III của E.coli có nhiều chức năng: cắt đặc hiệu ở những
vị trí nhất định như DNA-nuclease hoặc là như 3’-phosphatase.
Endodesoxyribonuclease (Endo-DNAase)
Thường thể hiện chủ yếu đối với sợi DNA đơn và kép.
Endonuclease sửa chữa những vị trí lỗi, nhận biết DNA lỗi và cắt DNA ở một
phía của vị trí lỗi để tách ra.
Một đặc tính đặc biệt khác của những enzyme này là nhận biết các trình tự
base.
Một ví dụ là T4-endonuclease IV cắt đặc hiệu ở cytosine.
Enzyme cắt giới hạn (restrictionendonuclease) tồn tại số lượng lớn trong vi
sinh vật.
Hơn 2000 loại enzyme này đã được phát hiện, chúng nhận biết trình tự có độ
dài từ 4 đến 8 nucleotide trên sợi kép với độ chính xác cao.
Ribonuclease (RNAse)
Ribonuclease cũng phân biệt hoạt tính exo và endo, tác động vào những đầu
cuối nhất định (exo-enzyme) hoặc những trình tự đặc hiệu (endo-enzyme).
Một số nuclease cắt cả DNA cũng như RNA.
Một số phản ứng dạng RNAase được xúc tác bằng trình tự RNA (ribozyme).
Các mononucleotide bị thuỷ phân bằng các enzyme (phosphatase,
nucleosidase) tạo nên các sản phẩm cuối cùng là các base purine và
pyrimidine.
Các cytosine được biến đổi thành các uridine tương ứng bằng phản ứng khử
amin hoá. Sự phân giải uracil và thymine bắt đầu bằng phản ứng khử liên kết
đôi giữa vị trí
thứ 5 và 6 và tiếp theo là sự mở vòng bằng phản ứng thuỷ phân. Sự khử
amin hoá và khử carboxyl hoá tạo nên β-alanine cũng như 3aminoisobutyrate...
6.6 Sự chuyển hoá nucleic acid
Trong quá trình trình trao đổi chất các phân tử DNA và RNA không cần thiết
nữa sẽ bị phân giải dưới tác dụng của các nuclease thành các
mononucleotide. Các mononucleotide có thể được dùng để tổng hợp các
phân tử anucleic acid mới, hay bị phân giải tiếp tục.
Nuclease xúc tác cho sự cắt liên kết phosphodiester của DNA (DNAse) của
RNA (RNAse). DNAse đóng một vai trò quan trọng trong sự tổng hợp, sửa
chữa và tái tổ hợp của DNA hoặc là hệ thống bảo vệ, trong đó chúng phân
giải DNA ngoại lai. RNAse tham gia vào quá trình biến đổi tiền mRNA thành
mRNA (RNA-procossing), và điều khiển sự phiên mã do sự phân giải mRNA.
Nuclease có thể tách ra các nucleotid ở đầu cuối (exonuclease) hoặc cắt ở
bên trong phân tử (endonuclease).
Exodesoxyribonuclease (Exo-DNAase)
Exo-DNAase phân biệt ở hướng phân giải, trong đó cơ chất là sợi đơn hoặc
sợi kép và mono- hoặc oligonucleotid (hiếm hơn) được tách ra. Một số
enzyme có thể có nhiều chức năng. Tùy theo cơ chế phản ứng mà các
nuclease tách ra khỏi cơ chất hoặc là gắn với cơ chất qua nhiều chu kỳ phản
ứng.
Enzyme exonuclease III của E.coli có nhiều chức năng: cắt đặc hiệu ở những
vị trí nhất định như DNA-nuclease hoặc là như 3’-phosphatase.
Endodesoxyribonuclease (Endo-DNAase)
Thường thể hiện chủ yếu đối với sợi DNA đơn và kép.
Endonuclease sửa chữa những vị trí lỗi, nhận biết DNA lỗi và cắt DNA ở một
phía của vị trí lỗi để tách ra.
Một đặc tính đặc biệt khác của những enzyme này là nhận biết các trình tự
base.
Một ví dụ là T4-endonuclease IV cắt đặc hiệu ở cytosine.
Enzyme cắt giới hạn (restrictionendonuclease) tồn tại số lượng lớn trong vi
sinh vật.
Hơn 2000 loại enzyme này đã được phát hiện, chúng nhận biết trình tự có độ
dài từ 4 đến 8 nucleotide trên sợi kép với độ chính xác cao.
Ribonuclease (RNAse)
Ribonuclease cũng phân biệt hoạt tính exo và endo, tác động vào những đầu
cuối nhất định (exo-enzyme) hoặc những trình tự đặc hiệu (endo-enzyme).
Một số nuclease cắt cả DNA cũng như RNA.
Một số phản ứng dạng RNAase được xúc tác bằng trình tự RNA (ribozyme).
Các mononucleotide bị thuỷ phân bằng các enzyme (phosphatase,
nucleosidase) tạo nên các sản phẩm cuối cùng là các base purine và
pyrimidine.
Các cytosine được biến đổi thành các uridine tương ứng bằng phản ứng khử
amin hoá. Sự phân giải uracil và thymine bắt đầu bằng phản ứng khử liên kết
đôi giữa vị trí
thứ 5 và 6 và tiếp theo là sự mở vòng bằng phản ứng thuỷ phân. Sự khử
amin hoá và khử carboxyl hoá tạo nên β-alanine cũng như 3-
aminoisobutyrate.
Các base purine bị phân giải thành uric acid được đào thải ra ngoài cơ thể.
Quá trình này điển hình cho các động vật có xương sống (người, vượn
người, chim và bò sát). Đối với các động vật khác sản phẩm phân giải cuối
cùng của các base purine là allantoin.
Sự chuyển hoá nucleic acid - Trang 2
Sự chuyển hoá nucleic acid - Người đăng: than-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sự chuyển hoá nucleic acid 9 10 80