Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng IBM Cognos với DB2 để phát triển business intelligence

Được đăng lên bởi minhhoangtk6
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài này mô tả toàn bộ quá trình tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI - Business Intelligence) bằng
cách sử dụng các công cụ IBM® Cognos® Business Intelligence (Kinh doanh thông minh Cognos của
IBM) với một cơ sở dữ liệu DB2 của IBM. Ngoài ra, bài này cũng trình bày các quá trình theo từng bước
để tạo dữ liệu bằng cách sử dụng DB2 của IBM, mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng Cognos
Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos) và phát triển các báo cáo bằng cách sử dụng
Cognos Report Studio (Xưởng Báo cáo Cognos).

Tổng quan
Các tổ chức cần hiển thị dữ liệu của mình trong các báo cáo để giúp họ trong quá trình ra quyết định. Do
mọi tổ chức đều có một khối lượng lớn dữ liệu phức tạp, nên quá trình biểu diễn dữ liệu này như một báo
cáo kinh doanh có hiệu quả và có kết quả là rất quan trọng. Cần tổ chức, mô hình hóa và biểu diễn dữ liệu
này một cách hiệu quả để có khả năng hiểu biết tốt hơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử các
công cụ IBM Cognos Business Intelligence với cơ sở dữ liệu DB2 của IBM.
Bài này sẽ giúp bạn hiểu tất cả các khái niệm, bắt đầu từ việc tạo dữ liệu với DB2, mô hình hóa dữ liệu
được thực hiện với Trình quản lý khung công tác, nhập khẩu/xuất khẩu siêu dữ liệu, đến khung công tác
Cognos và việc tạo báo cáo thông minh bằng cách sử dụng các công cụ IBM Cognos Business
Intelligence như Report Studio (Xưởng Báo cáo). Bài này sẽ cho phép bạn phát triển các ứng dụng và báo
cáo thông minh riêng của mình bằng cách sử dụng Cognos cùng với DB2, nếu không đây sẽ là một quá
trình rất phức tạp.
Việc tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI) Cognos bằng cách sử dụng DB2 của IBM liên quan đến
năm quá trình chính sau đây.


Tạo một cơ sở dữ liệu DB2.



Xuất khẩu siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu DB2 tới Trình quản lý khung công tác (Framework
Manager).



Mô hình hóa các chiều trong Trình quản lý khung công tác.



Tạo gói phần mềm Cognos và gửi nó tới Kết nối Cognos (Cognos Connection).



Thiết kế báo cáo bằng cách sử dụng các công cụ Cognos Business Intelligence.

Các yêu cầu về phần mềm
Bài này sử dụng các phần mềm sau đây


IBM Cognos Express v9.0.0



IBM Cognos Express Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos Express của
IBM)

IBM DB2 V9.1



IBM Cognos Express là một giải pháp Kinh doanh thông minh với các mô đun phân tích và báo cáo tích
hợp. Đây là một giải pháp Kinh doanh thông minh được cấu hình sẵn giúp dễ cài đặt và dễ sử dụng. Cơ sở
dữ liệu của ấn bản IBM DB2 V9.1 Enterprise Server (Máy chủ ...
Bài này mô tả toàn bộ quá trình tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI - Business Intelligence) bằng
cách sử dụng các công cụ IBM® Cognos® Business Intelligence (Kinh doanh thông minh Cognos của
IBM) với một cơ sở dữ liệu DB2 của IBM. Ngoài ra, bài này cũng trình bày các quá trình theo từng bước
để tạo dữ liệu bằng cách sử dụng DB2 của IBM, mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng Cognos
Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos) và phát triển các báo cáo bằng cách sử dụng
Cognos Report Studio (Xưởng Báo cáo Cognos).
Tổng quan
Các tổ chức cần hiển thị dữ liệu của mình trong các báo cáo để giúp họ trong quá trình ra quyết định. Do
mọi tổ chức đều có một khối lượng lớn dữ liệu phức tạp, nên quá trình biểu diễn dữ liệu này như một báo
cáo kinh doanh có hiệu quả và có kết quả là rất quan trọng. Cần tổ chức, mô hình hóa và biểu diễn dữ liệu
này một cách hiệu quả để có khả năng hiểu biết tốt hơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử các
công cụ IBM Cognos Business Intelligence với cơ sở dữ liệu DB2 của IBM.
Bài này sẽ giúp bạn hiểu tất cả các khái niệm, bắt đầu từ việc tạo dữ liệu với DB2, mô hình hóa dữ liệu
được thực hiện với Trình quản lý khung công tác, nhập khẩu/xuất khẩu siêu dữ liệu, đến khung công tác
Cognos và việc tạo báo cáo thông minh bằng cách sử dụng các công cụ IBM Cognos Business
Intelligence như Report Studio (Xưởng Báo cáo). Bài này sẽ cho phép bạn phát triển các ứng dụng và báo
cáo thông minh riêng của mình bằng cách sử dụng Cognos cùng với DB2, nếu không đây sẽ là một quá
trình rất phức tạp.
Việc tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI) Cognos bằng cách sử dụng DB2 của IBM liên quan đến
năm quá trình chính sau đây.
Tạo một cơ sở dữ liệu DB2.
Xuất khẩu siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu DB2 tới Trình quản lý khung công tác (Framework
Manager).
Mô hình hóa các chiều trong Trình quản lý khung công tác.
Tạo gói phần mềm Cognos và gửi nó tới Kết nối Cognos (Cognos Connection).
Thiết kế báo cáo bằng cách sử dụng các công cụ Cognos Business Intelligence.
Các yêu cầu về phần mềm
Bài này sử dụng các phần mềm sau đây
IBM Cognos Express v9.0.0
IBM Cognos Express Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos Express của
IBM)
Sử dụng IBM Cognos với DB2 để phát triển business intelligence - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng IBM Cognos với DB2 để phát triển business intelligence - Người đăng: minhhoangtk6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Sử dụng IBM Cognos với DB2 để phát triển business intelligence 9 10 220