Ktl-icon-tai-lieu

Sự thay đổi trong điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng.docx

Được đăng lên bởi LuYoon Min
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự thay đổi trong điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

Sự phân tích ở trên cho thấy: với mục tiêu tối đa hóa độ thỏa
dụng, người tiêu dùng sẽ lựa chọn giỏ hàng hóa nằm trên đường
bàng quan cao nhất trong giới hạn ngân sách của mình. Những
yếu tố quy định sự lựa chọn này chính là thu nhập, giá cả các
hàng hóa, sở thích của người tiêu dùng. Khi những yếu tố này
thay đổi, đương nhiên, điểm lựa chọn của anh ta (hay chị ta) sẽ
thay đổi.
Trường hợp giá cả thay đổi
Giá cả hàng hóa thay đổi một mặt, tác động đến giá tương đối giữa hai hàng hóa thay đổi, mặt 
khác, lại thường làm cho thu nhập thực tế của người tiêu dùng thay đổi. Hai tác động này diễn ra 
đồng thời khiến cho đường ngân sách của người tiêu dùng xoay và dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, 
và làm cho người tiêu dùng thay đổi điểm lựa chọn tối ưu của mình. 
Chúng ta sẽ dơn giản hóa bằng việc xét trường hợp giá hàng hóa X thay đổi, giá hàng hóa Y  giữu 
nguyên cũng như các yếu tố khác như sở thích, thu nhập của người tiêu dùng giữ nguyên.  Về 
nguyên tắc, các trường hợp thay đổi giá cả khác có thểđược phân tích theo một phương pháp 
tương tự.
Theo hình 1,  Đường AC là đường ngân sách ban đầu tương ứng với các mức thu nhập I1, và các 
mức giá PX1, PYđã biết. Một sở thích nhất định của người tiêu dùng  ngầm định anh ta (hay chị ta) có
một tập hợp các đường bàng quan xác định nào đó. Điểm E là điểm lựa chọn ban đầu của người 
tiêu dùng. Nó là tiếp điểm của đường AB với đường bàng quan U1. Giả sử giá của hàng hóa X hạ 
xuống và mức giá mới là PX2. Đường ngân sách AB xoay ra phía ngoài thành đường AD. Bây giờ 
điểm lựa chọn mới tối ưu của người tiêu dùng là điểm F, nơi mà đường ngân sách AD tiếp xúc với 
một đường bàng quan U2 nào đó. Quá trình đi từ E đến F là kết quả toàn bộ của sự kiện: giá hàng 
hóa X hạ xuống. Tuy nhiên, việc PX hạ, một mặt làm cho mức giá tương đối PX/ PY giảm, hàng hóa X
trở nên rẻ đi một cách tương đối so với hàng hóa Y; mặt khác, làm thu nhập thực tế của người tiêu 
dùng tăng lên.Ngược lại, nếu giá hàng hóa X tăng lên với mức giá PX3. Đường ngân sách AB sẽ 
xoay vào phía trong thành đường AB. Bây giờ, điểm lựa chọn tối ưu là K, nơi mà đường ngân sách 
AB tiếp xúc với U3. Quá trình từ E đến K là kết quả của: giá hàng hóa X tăng lên. Việc PX tăng làm 
cho mức giá tương đối PX/ PY tăng, hàng hóa X trở nên đắt hơn một cách tương đối so với hàng hóa
Y; làm thu nhập thực tế của người tiêu dùng thấp xuống. Như vậy, nếu sự thay đổi thu nhập I chỉ 
gây ra tác động về mặt thu nhập thực tế,...
S thay đi trong đim la chn ti ưu ca ngưi tiêu dùng
Sự phân tích ở trên cho thấy: với mục tiêu tối đa hóa độ thỏa
dụng, người tiêu dùng sẽ lựa chọn giỏ hàng hóa nằm trên đường
bàng quan cao nhất trong giới hạn ngân sách của mình. Những
yếu tố quy định sự lựa chọn này chính là thu nhập, giá cả các
hàng hóa, sở thích của người tiêu dùng. Khi những yếu tố này
thay đổi, đương nhiên, điểm lựa chọn của anh ta (hay chị ta) sẽ
thay đổi.
Trường hợp giá cả thay đổi
Giá c hàng hóa thay đ i m t m t, tác đ ng đ n giá t ng đ i gi a hai hàng hóa thay đ i, m t ế ươ
khác, l i th ng làm cho thu nh p th c t c a ng i tiêu dùng thay đ i. Hai tác đ ng này di n ra ườ ế ườ
đ ng th i khi n cho đ ng ngân sách c a ng i tiêu dùng xoay và d ch chuy n kh i v trí ban đ u, ế ườ ườ
và làm cho ng i tiê u dùng thay đ i đi m l a ch n t i u c a mình.ườ ư
Chúng ta s d n gi n hóa b ng vi c xét tr ng h p giá hàng hóa X thay đ i, giá hàng hóa Y gi u ơ ườ
nguyên cũng nh các y u t khác nh s thích, thu nh p c a ng i tiêu dùng gi nguyên.ư ế ư ườ V
nguyên t c, các tr ng h p thay đ i giá c khác có th đ c phân tích theo m t ph ng pháp ườ ượ ươ
t ng t .ươ
Theo hình 1, Đ ngườ AC là đ ng ngân sách ban đ u t ng ng v i các m c thu nh pườ ươ I1, và các
m c giá P
X
1
, P
Y
đã bi t. M t s thích nh t đ nh c a ng i tiêu dùngế ườ ng m đ nh anh ta (hay ch ta) có
m t t p h p các đ ng bàng quan xác đ nh nào đó. Đi m ư E là đi m l a ch n ban đ u c a ng i ườ
tiêu dùng. Nó là ti p đi m c a đ ngế ườ AB v i đ ng bàng quan ườ U
1
. Gi s giá c a hàng hóa X h
xu ng và m c giá m i là P
X
2
. Đ ng ngân sáchườ AB xoay ra phía ngoài thành đ ngườ AD. Bây gi
đi m l a ch n m i t i u c a ng i tiêu dùng là đi m ư ườ F, n i mà đ ng ngân sáchơ ườ AD ti p xúc v i ế
m t đ ng bàng quan ườ U
2
nào đó. Quá trình đi t E đ nế F là k t qu toàn b c a s ki n: giá hàng ế
hóa X h xu ng. Tuy nhiên, vi c P
X
h , m t m t làm cho m c giá t ng đ i ươ P
X
/ P
Y
gi m, hàng hóa X
tr nên r đi m t cách t ng đ i so v i hàng hóa Y; m t khác, làm thu nh p th c t c a ng i tiêu ươ ế ườ
dùng tăng lên.Ng c l i, n u giá hàng hóa X tăng lên v i m c giá ượ ế P
X
3.
Đ ng ngân sách AB s ườ
xoay vào phía trong thành đ ng AB. Bây gi , đi m l a ch n t i u là K, n i mà đ ng ngân sách ườ ư ơ ườ
AB ti p xúc v i ế U
3.
Quá trình t E đ n K là k t qu c a: giá hàng hóa X tăng lên. Vi c ế ế P
X
tăng làm
cho m c giá t ng đ i ươ P
X
/ P
Y
tăng, hàng hóa X tr nên đ t h n m t cách t ng đ i so v i hàng hóa ơ ươ
Y; làm thu nh p th c t c a ng i tiêu dùng th p xu ng. Nh v y, n u s thay đ i thu nh p ế ườ ư ế I ch
gây ra tác đ ng v m t thu nh p th c t , thì s thay đ i trong m c giá c a các hàng hóa l i gây ra ế
c tác đ ng thu nh p l n tác đ ng thay th . ế
Sự thay đổi trong điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng.docx - Trang 2
Sự thay đổi trong điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng.docx - Người đăng: LuYoon Min
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sự thay đổi trong điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng.docx 9 10 150