Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vât liệu

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3397 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 10

ỔN ĐỊNH
10.1. KHÁI NIỆM VỀ SỰ MẤT ỔN ĐỊNH CỦA MỘT HỆ ĐÀN HỒI
Những bài toán trước đây chúng ta đã trình bày, mới chỉ để ý đến việc tính toán độ
bền, độ cứng cho các thanh có các loại biến dạng khác nhau. Trong chương này chúng ta
sẽ trình bày cách tính ổn định của thanh, bởi vì đây cũng là một nhiệm vụ của môn học
Sức bền Vật liệu. Trong thực tế một chi tiết máy hoặc một bộ phận công trình có thể đảm
bảo điều kiện bền, điều kiện cứng nhưng không thỏa mãn điều kiện ổn định, do đó nó
cũng không thể làm việc được. Để có khái niệm về sự mất ổn định của một hệ đàn hồi ta
hãy xét một ví dụ sau.
Giả sử có một thanh dài, mặt cắt ngang hình chữ nhật bị ngàm một đầu (hình
10.1). Thanh chịu nén đúng tâm bởi lực P. Khi P nhỏ hơn một giới hạn nào đó thì xem
thanh là thẳng và chịu nén thuần túy. Nếu ta a
b
xô ngang thanh bằng một lực R rất nhỏ (hình )
P P
P
)
10.1a), (lực này chỉ có tác dụng kích thích) thì
R
R
thanh bị lệch khỏi vị trí thẳng đứng. Nhưng
nếu ta thôi tác dụng lực R thì thanh trở về vị
trí thẳng đứng ban đầu. Ta nói thanh còn làm
x
việc ở trạng thái cân bằng bền hay gọi là ổn
y
định.
Nếu ta tiếp tục tăng lực P và lặp lại quá
trình trên thì sẽ đến lúc giá trị P đủ lớn cần
thiết, dù ta thôi tác dụng lực R, thanh vẫn
Hình 10.1:
không trở về vị trí cân bằng thẳng đứng ban
Thanh chịu nén không
đầu nữa. Ta nói lúc này thanh bắt đầu mất ổn
đúng tâm
định hay gọi là ở trạng thái tới hạn. Lực P ứng
với thời điểm này gọi là lực tới hạn và ký hiệu là Pth. Dĩ nhiên nếu lực P>Pth thì thanh
hoàn toàn mất ổn định. Trong thực tế không cần có lực xô ngang R nói trên vì có thể do
gió, hoặc do tính không đồng nhất của vật liệu nên nó tự tạo thành tác dụng như lực xô
ngang. Hơn thế nữa lực P không bao giờ có thể tác dụng đúng tâm được. Cần lưu ý thêm
nếu kết cấu như hình 10.1 thì thanh có khả năng mất ổn định theo phương y chứ khó mất
ổn định theo phương x.
Trong thực tế còn có nhiều ví dụ khác như khi thanh chịu nén, những vỏ chịu áp
lực cũng có thể xảy ra sự mất ổn định tương tự. Trong chương này chúng ta chỉ xét hiện
tượng mất ổn định của thanh thẳng chịu nén thôi.
Một thanh chịu nén đúng tâm để đảm bảo ổn định thì lực nén P cực đại phải thỏa
P
mãn điều kiện sau:
Pmax ≤ th
kổn định, thường Kod>n (n-hệ số an toàn khi
Trong đó: Kod là hệ số an toàn về mặt od
tính toán độ bền).
Vì vậy để giải bài toán ổn định ,việc cơ bản là xác định được tải trọng tới hạn Pth.
10.2. XÁC ĐỊNH LỰC TỚI HẠN CỦA THANH CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM
(Bài toán Euler).
Euler năm 1774 và ông đã xác địn...
10
Chương 10
N ĐỊNH
10.1. KHÁI NIM V S MT N ĐỊNH CA MT H ĐÀN HI
Nhng bài toán trước đây chúng ta đã trình bày, mi ch để ý đến vic tính toán độ
bn, độ cng cho các thanh có các loi biến dng khác nhau. Trong chương này chúng ta
s trình bày cách tính n định ca thanh, bi vì đây cũng là mt nhim v ca môn hc
Sc bn Vt liu. Trong thc tế mt chi tiết máy hoc mt b phn công trình có th đảm
bo điu kin bn, điu kin cng nhưng không tha mãn điu kin n định, do đó nó
cũng không th làm vic được. Để có khái nim v s mt n định ca mt h đàn hi ta
hãy xét mt ví d sau.
Gi s có mt thanh dài, mt ct ngang hình ch nht b
ngàm mt đầu (hình
10.1). Thanh chu nén đúng tâm bi lc P. Khi P nh hơn mt gii hn nào đó thì xem
thanh là thng và chu nén thun túy. Nếu ta
xô ngang thanh bng mt lc R rt nh (hình
10.1a), (lc này ch có tác dng kích thích) thì
thanh b lch khi v trí thng đứng. Nhưng
nếu ta thôi tác dng lc R thì thanh tr v v
trí thng đứng ban đầu. Ta nói thanh còn làm
vic trng thái cân bng bn hay g
i là n
định.
Nếu ta tiếp tc tăng lc P và lp li quá
trình trên thì s đến lúc giá tr P đủ ln cn
thiết, dù ta thôi tác dng lc R, thanh vn
không tr v v trí cân bng thng đứng ban
đầu na. Ta nói lúc này thanh bt đầu mt n
định hay gi là trng thái ti hn. Lc P ng
vi thi đim này gi là lc ti hn và ký hiu là P
th
. Dĩ nhiên nếu lc P>P
th
thì thanh
hoàn toàn mt n định. Trong thc tế không cn có lc xô ngang R nói trên vì có th do
gió, hoc do tính không đồng nht ca vt liu nên nó t to thành tác dng như lc xô
ngang. Hơn thế na lc P không bao gi có th tác dng đúng tâm được. Cn lưu ý thêm
nếu kết cu như hình 10.1 thì thanh có kh năng mt n định theo phương y ch khó mt
n định theo phương x.
Trong thc tế còn có nhiu ví d khác như khi thanh chu nén, nhng v chu áp
lc cũng có th xy ra s mt n định tương t. Trong chương này chúng ta ch xét hin
tượng mt n định ca thanh thng chu nén thôi.
Mt thanh chu nén đúng tâm để đảm bo n định thì lc nén P cc đại phi tha
mãn điu kin sau:
Trong đó: K
od
là h s an toàn v mt n định, thường K
od
>n (n-h s an toàn khi
tính toán độ bn).
Vì vy để gii bài toán n định ,vic cơ bn là xác định được ti trng ti hn P
th
.
10.2. XÁC ĐỊNH LC TI HN CA THANH CHU NÉN ĐÚNG TÂM
(Bài toán Euler).
Euler năm 1774 và ông đã xác định lc P
th
đối vi mt thanh có chiu dài l đặt
trên 2 gi ta, chu nén đúng tâm (hình v 10.2).
od
th
max
k
P
P
a
)
b
)
P
R
PP
x
y
Hình 10.1:
Thanh chu nén không
đúng tâm
R
sức bền vât liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vât liệu - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
sức bền vât liệu 9 10 569