Ktl-icon-tai-lieu

Tác dộng của chính sách tài khóa

Được đăng lên bởi Xích Tự Phan Minh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
TS. Vũ Thị Minh Luận
Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Học viện Chính sách và Phát triển
Mở đầu
Chính sách tài khóa có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế quốc gia. Các nhà
hoạch định chính sách thường sử dụng linh hoạt chính sách tài khóa- tiền tệ nhằm
đạt mục tiêu chung về tăng trưởng kinh tế. Để đánh giá tác động của các công cụ
chính sách tài khóa tới tăng trưởng kinh tế, bài viết sử dụng các phân tích tổng hợp
kết hợp với những phân tích định lượng nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các khoản
mục chi tiêu của chính phủ có tác động tới tăng trưởng kinh tế. Kết quả và phương
pháp nghiên cứu sẽ gợi mở các tiếp cận nghiên cứu định lượng trong đánh giá
chính sách.
Những điểm nổi bật của chính sách tài khóa ở Việt Nam
Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, kinh tế toàn cầu suy thoái, kinh tế nước ta đối
mặt với rất nhiều khó khăn. Thị trường Việt Nam có độ mở cao (xuất, nhập khẩu
trên 150% GDP); khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tuy chỉ chiếm trên
27% tổng đầu tư xã hội, nhưng luôn đạt từ 55 - 70% tổng kim ngạch xuất, nhập
khẩu nên sau khi khủng hoảng nổ ra, thị trường xuất khẩu và đầu tư thế giới giảm
sút đột ngột, nền kinh tế Việt Nam lập tức rơi vào tình trạng sản xuất trì trệ. Nền
kinh tế suy yếu đi, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng suy kiệt, phải đóng cửa.
Trong năm 2008, quy mô nhập siêu của nước ta lên tới 17,5 tỉ USD và năm 2009
nhập siêu khoảng 12 tỉ USD. Năm 2012, nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn và
một số rủi ro tiềm ẩn khác như: nợ xấu của khu vực bất động sản vẫn chưa được
giải quyết.
Giai đoạn 2006-2011, cơ cấu thu ngân sách nhà nước có xu hướng chuyển dịch
tích cực với tỷ trọng thu nội địa (gắn với sản xuất, kinh doanh trong nước) đã tăng
1

nhanh, từ trên 50% đầu giai đoạn lên trên 60% tổng thu vào cuối giai đoạn. Thu
nội địa liên tục vượt dự toán hàng năm 10-15%, thậm chí vượt tới 26,9% dự toán
năm 2008. Tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ dầu thô giảm mạnh từ khoảng hơn
25% xuống 13-14% tổng thu ngân sách nhà nước, trong khi tỷ trọng thu từ hoạt
động xuất, nhập khẩu ít thay đổi và dao động quanh mức 20% tổng thu.
Cơ cấu chi hầu như không thay đổi, trong đó, chi đầu tư phát triển giai đoạn
2006 - 2011 chiếm khoảng 20-30% tổng chi ngân sách nhà nước và cũng luôn
vượt dự toán hàng năm từ 5% (2007) đến 19,8% (2008) và tới 59,54% (2009) với
lý do tăng chi để kích thích tăng trưởng kinh tế, đối phó tác động khủng hoảng kinh
tế toàn cầu.
Chi thường xuyên giai đoạn 2006 - 2011 vẫn chiếm t...
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM


 !"#$%& !'&(
Mở đầu
#$%& )*+ *!+,-./!-0)12/ +#& 
 . $%& 3%456 $%& )*+70"89
.96 : !0;)1(.&&& .< =+ & > 6
$%& )*+-;)1?@!1%456 & A$ BC
)1C!-DA$ .C89E9+9/2+"D+ & )
96  : =+ $= *& .<-;)1F12!G
&: H%IC9 & 1 : H.C.&&
$%& 
Những điểm nổi bật của chính sách i ka ở Việt Nam
J+.K;9LMMN.1+O? )1 P%O&?)1- +./
9Q!-,0)*);3"R+9 *.<9 +ST,?)U
:VWMXJY'Z[)!\ .P\ 1- S]Y^ZO _ 19:
L`XB.PTa<?>.KWW7`MXB)9 T,?
)U:%+))=B+?3T,)U!.P1-9
%b.<<?0)1"R+9H G!E%T,E"R0
)1%OO1.? & 5+"G!E%O)"?.* 4+
;9LMMc?2O9>%: =+- +:-V`?W_dY!;9LMMN
%:)VL_dYR;9LMVL?0)1Q,0)*);!
9<%/=09U)& eCT, =+)!\ @,.<%!f +.C
2O1
J+.LMMg7LMVV? G ,A%& -  *T- O(5 
$  \ !-h<.+Si!-%T,?)5+- Z.a;
V
Tác dộng của chính sách tài khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác dộng của chính sách tài khóa - Người đăng: Xích Tự Phan Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tác dộng của chính sách tài khóa 9 10 916