Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính

Được đăng lên bởi Thành Cao
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VẾ
PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG
1. Khái niệm
2. Mục đích phân tích
3. Tài liệu phân tích
4. Các bước trong phân tích
5. Phương pháp phân tích
5.1. Phương pháp luận
5.2. Phương pháp kỹ thuật

1. Khái niệm về phân tích
1.1. Phân tích hoạt động kinh tế DN
Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là
đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các số liệu
phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, bằng những
phương pháp khoa học. Nhằm đánh giá đúng
thực trạng hoạt động kinh tế, tìm ra điểm
mạnh, điểm yếu, nguyên nhân khách quan,
chủ quan ảnh hưởng tới kết quả hoạt động,
từ đó mà xây dựng các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp

Phân tích hoạt động kinh doanh gồm các
nội dung sau :
• Phân tích tình hình và kết quả sản xuất
KD
• Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trính
SX kinh doanh
• Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm
• Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
• Phân tích tài chính doanh nghiệp

1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp
Là việc đi sâu nghiên cứu nội dung,
kết cấu và mối quan hệ tác động
qua lại giữa các chỉ tiêu trong các
báo cáo tài chính nhằm đánh giá
đúng thực trạng tài chính doanh
nghiệp bằng các phương pháp khoa
học, từ đó đưa ra các quyết định và
các giải pháp phù hợp.

• Nội dung phân tích :
• Phân tích tình hình và kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp
• Phân tích tài sản và nguồn vốn của
DN
• Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
• Phân tích khả năng thanh toán của
DN
• Phân tich lưu chuyển tiền tệ của DN

2. Mục đích phân tích tài chính
Nhà đầu tư

Ngân hàng và
các chủ nợ

Nhà
Cung cấp

Cửa sổ tài chính
Báo cáo tài chính DN

Nhà quản trị TC
doanh nghiệp

Cơ quan quản lý
Nhà nước

Đối thủ
Cạnh tranh

Phân tích tài chính không giống nhau giữa các nhóm lợi ích

2.1. Mục đích phân tích của nhà quản trị
doanh nghiệp.
Đánh giá đúng thực trạng tài chính
của doanh nghiệp, thấy được điểm
mạnh, điểm yếu từ đó đưa các quyết
định và các giải pháp để phát huy
các thế mạnh, khắc phục điểm yếu
nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của cổ
đông.

2.2. Mục đích phân tích của nhà đầu tư.
Đánh giá đúng thực trạng tài chính
của doanh nghiệp, thấy được triển
vọng phát triển của doanh nghiệp
trong tương lai qua các dự báo về
thu nhập, cổ tức và giá cổ phiếu, từ
đó mà đưa ra các quyết định đầu tư
hay không đầu tư vào cổ phiếu của
doanh nghiệp.

2.3. Mục đích phân tích của ngân hàng và các
chủ nợ.
• Đá...
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VẾ
PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính - Người đăng: Thành Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tài chính 9 10 484