Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Hang Ntth
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÃ CHỨNG KHOÁN: AVF

Công ty cổ phần thủy sản An Việt
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU

2013

2012

2011

TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn

1,502,496,154

1,323,331,532

1,619,181,526

Tiền và các khoản tương đương tiền

30,419,821

23,428,655

69,425,885

1.Tiền

30,419,821

23,428,656

27,769,885

2.Các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41,656,000
9,433,315

8,333,315

1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
2.Đầu tư ngắn hạn khác

179,600,315
11,727,000

9,433,315

8,333,315

3.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

176,390,315
8,517,000

Các khoản phải thu ngắn hạn

719,217,167

717,344,860

858,074,960

1.Phải thu khách hàng

270,546,746

484,969,826

668,212,494

2.Trả trước cho người bán

330,766,213

192,779,623

143,617,843

3.Các khoản phải thu khác

158,212,855

83,551,845

70,413,894

4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

40,308,647

43,956,434

24,169,271

Hàng tồn kho

572,072,120

521,286,679

453,364,131

1.Hàng tồn kho

572,072,120

521,286,679

459,262,811

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

5,898,680
171,353,731

52,938,023

58,716,235

4,808,367

3,527,680

5,261,976

13,293,859

2,589,272

16,406,702

153,251,505

46,821,071

37,047,557

345,254,757

336,529,792

271,735,266

Tài sản cố định

335,049,056

323,803,661

258,379,725

1.Tài sản cố định hữu hình

155,537,007

143,587,227

152,146,877

-Nguyên giá

264,865,107

235,173,073

215,864,260

-Giá trị hao mòn lũy kế

109,328,100

91,585,846

63,717,383

4,914,447

5,230,455

9,888,834

1.Chi phí trả trước ngắn hạn
2.Thuế giá trị gia tăng được khấu trư
3.Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

2.Tài sản cố định cho thuê tài chính

-Nguyên giá

6,476,041

6,476,041

19,405,898

-Giá trị hao mòn lũy kế

1,561,594

1,245,586

9,517,064

3.Tài sản cố định vô hình

93,645,680

88,999,306

88,821,005

-Nguyên giá

93,702,347

89,028,975

88,828,975

56,667

29,669

7,970

80,951,922

85,986,673

7,523,009

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

-Giá trị hao mòn lũy kế

4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1.Đầu tư vào công ty con
2.Đầu tư dài hạn khác

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Tài sản dài hạn khác

8,205,701

10,726,131

11,355,541

1.Chi phí trả trước dài hạn

8,128,550

10,433,767

9,158,602

123,864

1,273,214

77,151

168,500

923,725

1,847,750,911

1,659,861,324

1,890,91...


 !"#$%&
'&$() *+,- *+,* *+,,
TI SN
&./0
,12+*13451,23 ,1-*-1--,12-* ,15,41,6,12*5
&78.9:;<=><=7
-+13,416*, *-13*61522 5413*21662

  


9:;>?<.@/0
413--1-,2 61---1-,2 ,A415++1-,2
 !"#

 "#
  
$%&'( "#

9:;?/0
A,41*,A1,5A A,A1-33165+ 6261+A3145+
) *
  
++,-.
  
& 
  
$%&'& "#/'
  
.B:;
2A*1+A*1,*+ 2*,1*6515A4 32-1-531,-,
0*1
  
$%&'(*1

&./0:9
,A,1-2-1A-, 2*14-61+*- 261A,51*-2
&2++,"#
  
 3+45678 +9
  
*:"#
  
&.C.0
-321*231A2A --512*41A4* *A,1A-21*55
&.D>E
--21+341+25 -*-16+-155, *261-A41A*2
*:;4< =
  
>? @A
  
>B+45('CD@3
  
*:;4 A*2
  
Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Hang Ntth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp 9 10 47