Ktl-icon-tai-lieu

Tai chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-pham-cao
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Tài chính doanh nghiệp

-

Mã môn học: DQK404

-

Số tín chỉ: 4 (3,1,8)

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học

-

Loại môn học:


Bắt buộc:

-

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Nguyên lý kế toán, Lý
thuyết tài chính – tiền tệ

-

Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 45tiết



Làm bài tập trên lớp

: 15 bài



Thảo luận

: 0 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết



Hoạt động theo nhóm

: 0tiết



Tự học

: 120 tiết

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Tài chính kế toán

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài chính doanh
nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có thể xem xét, đánh giá và vận dụng xử lý những
vấn đề về tài chính doanh nghiệp trong công tác có liên quan. Đồng thời, là nền tảng
để sinh viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề quản lí tài chính doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường nói chung và thực tiễn ở Việt Nam nói riêng

-

Kỹ năng: Giúp cho người học có kỹ năng cơ bản để thực hành các chức năng tài
chính. Trang bị cho người học phương pháp cơ bản để tìm hiểu, phân tích, đánh giá
các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ

-

Thái độ, chuyên cần: Nắm vững lý thuyết giảng trên lớp. Kết hợp với nghiên cứu tài
liệu tham khảo, tham gia thảo luận (theo hướng dẫn của giáo viên) và làm các bài tập
tình huống bắt buộc nhằm rèn luyện các kỹ năng, phương pháp và nghệ thuật quản
trị...Có ý thức và tích cực vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động
quản trị tại nơi công tác và địa phương.Quá trình học tập và tham khảo mở rộng.
Tham gia các hoạt động (theo quy định ở phần phân bổ thời gian). Có ý thức tổ chức
kỷ luật

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức tài chính doanh nghiệp. Sự vận
động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu
và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung các loại tài sản: tài
sản dài hạn, tài sản ngắn hạn và nguồn vốn để hình thành những tài sản đó. Đồng thời,
nghiên cứu những vấn để tài chính khi sát nhập, mua lại và phá sản doanh nghiệp.
Trên cơ sở những nội dung nghiê...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Tài chính doanh nghiệp
- Mã môn học: DQK404
- Số tín chỉ: 4 (3,1,8)
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học
- Loại môn học:
Bắt buộc:
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Nguyên lý kế toán, Lý
thuyết tài chính – tiền tệ
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 45tiết
Làm bài tập trên lớp : 15 bài
Thảo luận : 0 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết
Hoạt động theo nhóm : 0tiết
Tự học : 120 tiết
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Tài chính kế toán
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài chính doanh
nghiệp nhằm giúp cho sinh viên thể xem xét, đánh giá vận dụng xử những
vấn đề về tài chính doanh nghiệp trong công tác liên quan. Đồng thời, nền tảng
để sinh viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề quản lí tài chính doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường nói chung và thực tiễn ở Việt Nam nói riêng
- Kỹ năng: Giúp cho người học kỹ năng bản để thực hành các chức năng tài
chính. Trang bị cho người học phương pháp bản để tìm hiểu, phân tích, đánh giá
các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ
- Thái độ, chuyên cần: Nắm vững thuyết giảng trên lớp. Kết hợp với nghiên cứui
liệu tham khảo, tham gia thảo luận (theo hướng dẫn của giáo viên) và làm các bài tập
tình huống bắt buộc nhằm rèn luyện các kỹ năng, phương pháp nghệ thuật quản
trị...Có ý thức và tích cực vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động
quản trị tại i công tác địa phương.Quá trình học tập tham khảo mở rộng.
Tham gia các hoạt động (theo quy định phần phân bổ thời gian). Có ý thức tổ chức
kỷ luật
Tai chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai chính doanh nghiệp - Người đăng: ky-pham-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tai chính doanh nghiệp 9 10 225