Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu dự toán

Được đăng lên bởi Alex Max
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP
Ậ DỰ
Ự TOÁN
XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đại học Mở Bán Công
Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
TEL 091
TEL:
091.380.3800
380 3800 EMAIL:
EMAIL lluongvancanh@hcm.vnn.vn
h@h

1

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Chuyên
đề

Nội dung

Số
tiết
(30)

01

Làm quen với bản vẽ và đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng để có cơ
sở tính khối lượng dự tóan

4

02

Khái niệm về định mức và đơn giá. Phương pháp xây dựng đơn giá và
định mức.
Các dữ liệu cơ sở lập dự tóan và các phương pháp tính dự tóan. Các biểu
mẫu trình bày dự tóan hiện nay.

2

03

Hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự tóan XDCB và hướng dẫn
áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự tóan.

3

04

Hướng dẫn lập và sử dụng chương trình máy tính để tính dự tóan-Phần
căn bản.

6

05

Thực hành trên máy tính – Phần căn bản

6

06

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính để tính
dự tóan – Phần nâng cao

3

07

Thực hành trên máy tính – Phần nâng cao

3

08

Bài kiểm tra lập dự tóan trên máy tính cuối khóa

3
2

QUY ĐỊNH VỀ KHỔ GIẤY VẼ KỸ THUẬT

3

QUY ĐỊNH NÉT VẼ KỸ THUẬT

4

PHÂN LỌAI BẢN VẼ THEO MÔ TẢ KỸ THUẬT C.TRÌNH DÂN DỤNG

‰ Bản vẽ kiến trúc
™ Tổng mặt bằng
™ Mặt bằng
™ Mặt đứng
™ Mặt bằng mái
™ Mặt cắt
ắt

‰ Bản vẽ điện
™ Sơ đồ nguyên lý điện
™ Mặt bằng bố trí điện
‰ Bản vẽ nước
™ Sơ đồ Không gian
™ Mặt
ặ bằng
g bố trí nước

™ Chi tiết
‰ Bản vẽ kết cấu
™ Mặt bằng móng cột
™ Mặt bằng đà sàn
™ Chi tiết đà sàn
™ Chi tiết kết cấu khác
5

CÁC HÌNH CHIẾU

6

TÍNH KHỐI LƯỢNG THEO BẢN VẼ

Đáy
70*70/4*3 14*5*1 39250
70*70/4*3.14*5*1=39250
Thành
(100*3.14+70*3.14)*150/2*4*1= 103620
7

ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU

Tính khối lượng:

DN1 0.2*0.3*4*35

8

KÝ HIỆU VẬT LIỆU VÀ VẬT THỂ KIẾN TRÚC

9

CÁC ĐƠN VỊ TÍNH TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN

Đào đấp đất : m3
Nền móng, nền nhà, hè
rãnh : m2,, md
Bê tông các loại: m3
Cốt thép các loại: tấn
Cốt
ố pha các loại: m2 hoặc
100m2
Xây tường các loại: m2
hoặc m3
g cái hoặc
ặ tấn,,
Vì kèo,, xà gồ:
m3
Lợp mái: m2
T á tường:
Trát
ờ
m2
2

Trần: m2
Láng nền: m2
Lát, ốp
p gạ
gạch: m2
Lắp đặt hoặc sản xuất cửa:
m2 hoặc bộ
Sơ vôi:
Sơn
ôi m2
2
Ống các loại: m hoặc 100m
Dây dẫn điện các loại: m
hoặc 100m
Thiết bị điện, vệ sinh: cái
hoặc bộ
Vận chuyển: công hoặc
10 100
10m,
100m, kkm
10

KINH NGHIỆM TÍNH DỰ TOÁN

-Lúng
Lúng túng trong việc kiểm soát đầu việc và đơn vị
tính của công việc
™ Tính theo trình tự thi công tại công trường.
™ Rà soát đầu việc theo mục lục sách định mức
™Cách học lập dự toán nhanh nhất là chọn lấy dự
toán
oá mẫu
ẫu tốt
ố nhất
ấ nào
ào đó, sau đó “bắt
bắ cchước”
ướ...
L
P D
TO
Á
N
XÂY DNG CƠ BN
Đại hc M Bán Công
Ging viên: Ths.Ks Lương văn Cnh
TEL 091 380 3800 EMAIL l h@h
1
TEL
:
091
.
380
.
3800
EMAIL
:
l
uon
g
vancan
h@h
cm.vnn.vn
tài liệu dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu dự toán - Người đăng: Alex Max
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tài liệu dự toán 9 10 303