Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 3 lần
tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính
b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý ..n¨m .
§¬n vÞ tÝnh: ...........
ChØ tiªu Néi dung
§èi chiÕu tµi kho¶n
1 2 TK Nî TK Cã
I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c (1)+(2)+(3)-(4) 01
(+)
1- Thu tiÒn ngay
- Thu tiÒn b¸n hµng hãa 111,112,113 5111
33311
-Thu tiÒn b¸n thµnh phÈm 111,112,113 5112
33311
- Thu tiÒn cung cÊp dÞch vô 111,112,113 5113
33311
2 - Thu cña kú tríc
- Thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm, hµng
hãa +tiÒn øng tríc cña ngêi mua hµng hãa, dÞch vô.
111,112,113 131
3- Doanh thu nhËn tríc (nÕu cã)
111,112,113 3387
4 - C¸c kho¶n gi¶m trõ
- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 521 111,112
33311
- Gi¶m gi¸ hµng b¸n 532 111,112
33311
...
2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô (1)+(2) 02
(-)
1- Tr¶ tiÒn ngay
- Tr¶ tiÒn mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu, hµng hãa 152,153,156,13311 111, 112
- Tr¶ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278,642,641,13311 111, 112
- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 627, 641,642,13311 111, 112
2 - Ph¶i tr¶ cña kú tríc
- Chi tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n nî liªn quan ®Õn c¸c
giao dÞch mua b¸n hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh tõ kú
tríc nhng kú nµy míi tr¶ tiÒn vµ sè tiÒn chi øng tríc
cho nhµ cung cÊp hµng hãa, dÞch vô
331 111,112
3. TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng 03
(-) T¹m øng, thanh to¸n tiÒn l¬ng 334 111,112
4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04
(-) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú tríc, tr¶
trong kú vµ tr¶ tríc l·i vay)
635, 335 111,112,113
tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính 9 10 437