Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu panasonic

Được đăng lên bởi vvtam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1815 lần   |   Lượt tải: 2 lần
híng dÉn sö dông
m¸y chiÕu panasonic LB-10ve
1. Giíi thiÖu vÒ m¸y chiÕu panasonic Lb-10VE
1. Giíi thiÖu vÒ m¸y chiÕu Panasonic LB-10VE:
M¸y chiÕu Panasonic model LB-10VE cã c¸c tham sè kü thuËt c¬ b¶n sau
®©y:
- §iÖn ¸p nguån cung cÊp: 220V/AC, 50Hz.
- §Çu vµo tÝn hiÖu h×nh: 3 ®êng: S-video, RGB(tõ PC), Video.
- §Çu vµo tÝn hiÖu audio: Audio - In.
- §Çu ra tÝn hiÖu h×nh: RGB-Out.
- §é ph¸t s¸ng: 1600 ASILUMEN.
- Tuæi thä cña ®Ìn chiÕu: 3000 giê.
- §é ph©n gi¶i: XVGA.
- C«ng suÊt loa ©m tÇn trong m¸y: 5 Wat.
- C¸c ®ång bé kÌm theo:
- M¸y chiÕu Panasonic LB-10VE: 01 m¸y
- Mµn chiÕu 70 inch: 01 bé.
- Bé ®iÒu khiÓn tõ xa: 01 c¸i.
- C¸p tÝn hiÖu h×nh VGA: 01 c¸i.
- C¸p cÊp nguån: 01 c¸i.
- Tµi liÖu híng dÉn khai th¸c sö dông (tiÕng anh): 01 quyÓn.
- CÆp ®ùng m¸y, c¸p: 01 c¸i.
1
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu panasonic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu panasonic - Người đăng: vvtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu panasonic 9 10 528