Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Môn Quan hệ công chúng (ĐH Công nghiệp TP.HCM) - TS. Nguyễn Hữu Quyền

Được đăng lên bởi nguyen-duong1
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 19656 lần   |   Lượt tải: 46 lần
B

CÔNG THƯƠNG

TRƯ NG ð I H C CÔNG NGHI P TP. H
_______________________

Tài li u môn h c

Lưu hành n i b

Năm 2010

CHÍ MINH

Quan h công chúng (PR)

Chương 1
KHÁI NI M PR - L CH S

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N

___________________
1.1. ð nh nghĩa
Cho ñ n nay có r t nhi u ñ nh nghĩa v PR, tuy v y, nhưng n i dung
chính c a PR v n là cung c p thông tin, ki n th c cho công chúng, trong ñó
bao hàm m c ñích thay ñ i nh n th c c a h . Có ba ñ nh nghĩa ph bi n sau:
1- ð nh nghĩa c a Institute of Public Relation (IPR – Vi n quan h công
chúng c a Anh) như sau: “PR là m t n l c ñ ơc lên k ho ch và kéo dài liên
t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và s hi u bi t l n nhau gi a m t t
ch c và công chúng”. ð nh nghĩa này nh n m nh PR ñư c t ch c thành m t
chi n d ch hay chương trình và là m t ho t ñ ng liên t c, nó không th không
có k ho ch.
2- ð nh nghĩa c a tác gi Frank Jefkins nói r ng: “PR bao g m t t c
các hình th c giao ti p ñư c lên k ho ch, c bên trong và bên ngoài t ch c,
gi a m t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t d ơc nh ng m c tiêu c th
liên quan ñ n s hi u bi t l n nhau”.
3- Vào tháng 8 năm 1978, trong cu c h p Mexico gi a các hãng thông
t n trên th gi i, có phát bi u r ng: “PR là m t ngh thu t và môn khoa h c
xã h i phân tích nh ng xu h ơng, d ñoán nh ng k t qu , tư v n cho các nhà
lãnh ñ o c a t ch c, và th c hi n các chưong trinh hành ñ ng ñã ñư c l p
k ho ch ñ ph c v quy n l i c a c t ch c và công chúng”.
1.2. L ch s hình thành và phát tri n c a PR
1.2.1. S ra ñ i c a PR
Hi n nay v n ñang còn nhi u tranh lu n r ng PR xu t hi n t khi nào, ai
là ngư i sáng l p ra PR. Sau ñây là m t s nhân v t n i ti ng ñư c xem là
khai phá lĩnh v c PR:
− Edward L.Bernay ñư c xem là cha ñ c a PR. Khách hàng c a ông
bao g m các ngh sĩ, ch t ch t p ñoàn, các công ty l n và chính ph . Ông b t
ñ u s nghi p c a mình trong su t ñ nh t th chi n. Năm 1915, ông ñã sáng
l p t báo ñ u tiên v qu ng cáo 81 trang New York và làm m t chi n d ch
PR cho ñoàn múa ba lê Nga r t thành công t i M .
− Mose Kendrick là ngư i M da ñen ñ u tiên làm PR cho Coca-Cola.
Ông chuyên thi t k các chi n d ch PR v s c m nh và s c mua c a ngư i da
ñen. Ông ñã làm thay ñ i hình nh ngư i da ñen t i M . Năm 1944, chính
ông là ngư i ñã ñưa ra lý thuy t: “Cái gì công chúng nghĩ ñ u ñáng giá”.
Hư ng d n: TS. Nguy n H u Quy n (www.kynangquanly.com.vn – www.365ngay.com.vn)

1

Quan h công chúng (PR)

− Carl Byoir là cha ñ c a ti p th du l ch (1900 – 1950). Vào năm 1920,
ông là ngư i ñ i di n du l ch Cuba, và ñ n ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
_______________________
Tài liệu môn học
Lưu hành nội bộ
Năm 2010
Tài liệu Môn Quan hệ công chúng (ĐH Công nghiệp TP.HCM) - TS. Nguyễn Hữu Quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Môn Quan hệ công chúng (ĐH Công nghiệp TP.HCM) - TS. Nguyễn Hữu Quyền - Người đăng: nguyen-duong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Tài liệu Môn Quan hệ công chúng (ĐH Công nghiệp TP.HCM) - TS. Nguyễn Hữu Quyền 9 10 92