Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi nguyenlienstchb
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ SỐ 1
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG Câu 1. Trình bày
khái niệm [2,0 điểm]
a)
Khái niệm “quyền lực”:
Nêu được định nghĩa
Phân tích nội hàm
b)
Khái niệm “quyền lực chính trị”:
Nêu được định nghĩa
Nêu được luận điểm của K. Marx và F. Engels
Câu 2. Phân tích các điều kiện [4,5 điểm]
a) Thiết lập cơ sở kinh tế
b) Xây dựng đảng cầm quyền
Về đường lối chính trị
Về đội ngũ đảng viên
Về năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng
c) Xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"
Về Hiến pháp, pháp luật
Vế hệ thống các cơ quan nhà nước
Về quy chế, thủ tục hành chính
Về đội ngũ cán bộ, công chức
d) Xây dựng các đoàn thể quần chúng
e) Nâng cao dân trí, văn hóa chính trị
Vai trò của dân trí
Chất lượng giáo dục quốc dân, thông tin xã hội
f) Đẩy mạnh dân chủ hóa đời sống xã hội
Xã hội dân chủ vể kinh tế, chính trị, văn hóa
Dân chủ trong Đảng
Dân chủ với kỷ cương, luật pháp
* Hình thức trình bày:
Câu 3. Liên hệ thực tiễn [3,5 điểm]
Những ưu điểm, kết quả
Những tồn tại, khiếm khuyết
Vấn Đề đăt ra và giải pháp
* Hình thức trình bày.ĐỀ SỐ 2
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
Câu 1 (4,5 điểm):
a) Khái niệm “quyền lực”
Nêu định nghĩa
Phân tích nội hàm
b) Khái niệm “quyền lực xã hội”
c) Khái niệm “quyền lực chính trị”

-

Nêu định nghĩa
Nêu luận điểm của Mác và Ăngghen
d) Khái niệm “quyền lực chính trị của nhân dân lao động”
Nêu định nghĩa
Phân tích nội hàm
* Hình thức trình bày
Câu 2. Phân tích các đặc điểm của quyền lực chính trị (2,0 điểm):
Quyền lực chính trị mang tính giai cấp
Vừa thống nhất vừa không thuần nhất
Cơ cấu kiểu “hình tháp”, gồm nhiều phân hệ
Thực hiện thông qua “chế độ đại diện”
Câu 3 (3,5 điểm)
a) Những kết quả, thành tích
b) Những hạn chế, bất cập
c) Đề xuất giải pháp
*Hình thức trình bày
ĐỀ SỐ 3
VĂN HÓA CHÍNH TRỊ
Câu l. Trình bày khái niệm [1,0]
+ Nêu khái niệm "văn hóa chính trị"
+ Phân tích khái niệm "văn hóa chính trị”
Câu 2. Phân tích cắu trúc văn hóa chính trị [3,0]
a) Tri thức và sự hiểu biết về chính trị
b) Niềm tin và sự thuyết phục về chính trị
c) Văn hóa chính trị truyền thống
d) Nhu cầu và khả năng tham gia vào đời sống chính trị thực tiễn
e) Những lý tưởng chính trị cao đẹp
f) Chuẩn mực chính trị và sự hoàn thiện của thể chế chính trị
g) Hệ tư tưởng chính trị, đường lối, chính sách của giai cấp cầm quyền
Câu 3. Phương hướng [2,0]
a)Coi trọng và nâng cao chất ỉượng công tác nghiên cứu,
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
b)Giáo dục đường lối, chính sách, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước
c) Đồi mới tư duy, nâng cao nhận ...
CÂU HI ÔN TP
Đ Ề SỐ 1
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG Câu 1
.
Trình bày
khái niệm [2,0 điểm]
a) Khái niệm “quyền lực”:
- Nêu được định nghĩa
- Phân tích nội hàm
b) Khái niệm “quyền lực chính trị”:
- Nêu được định nghĩa
- Nêu được luận điểm của K. Marx và F. Engels
Câu 2. Phân tích các điều kiện [4,5 điểm]
a) Thiết lập cơ sở kinh tế
b) Xây dựng đảng cầm quyền
- Về đường lối chính trị
- Về đội ngũ đảng viên
- Về năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng
c) Xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"
- Về Hiến pháp, pháp luật
- Vế hệ thống các cơ quan nhà nước
- Về quy chế, thủ tục hành chính
- Về đội ngũ cán bộ, công chức
d) Xây dựng các đoàn thể quần chúng
e) Nâng cao dân trí, văn hóa chính trị
- Vai trò của dân trí
- Chất lượng giáo dục quốc dân, thông tin xã hội
f) Đẩy mạnh dân chủ hóa đời sống xã hội
- Xã hội dân chủ vể kinh tế, chính trị, văn hóa
- Dân chủ trong Đảng
- Dân chủ với kỷ cương, luật pháp
* Hình thức trình bày:
Câu 3. Liên hệ thực tiễn [3,5 điểm]
- Những ưu điểm, kết quả
- Những tồn tại, khiếm khuyết
- Vấn Đề đăt ra và giải pháp
*Hình thức trình bày.Đ SỐ 2
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
Câu 1 (4,5 điểm):
a) Khái niệm “quyền lực”
- Nêu định nghĩa
- Phân tích nội hàm
b) Khái niệm “quyền lực xã hội”
c) Khái niệm “quyền lực chính trị”
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: nguyenlienstchb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 809