Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi thdong80
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Boä ñeà à Tham khaûo oân thi tuyeån sinh vaøo lôùp 10 naêm hoïc
2014 - 2015

Đề 1(Tuyển sinh 06-07)
Câu 1(3đ) Cho hàm số y = x2 và y = x+2
a/ Vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
b/ Tìm toạ độ các giao điểm A,B của hai đồ thị trên.
c/ Tính diện tích tam giác OAB.
5 3
5 3

 7
Câu 2:(2đ) a/ Chứng minh rằng :
5 3
5 3
b/ Rút gọn biểu thức: A =



1 a

 
2



a4



2

32 a
Câu 3:(1đ) Giải phương trình: x + x2 – 20 = 0
Câu 4: (4đ) Cho ∆ABC cân tại A (Â < 90 0) nội tiếp trong đường tròn
(O;R). Gọi M,N,P lần lượt là điểm chính giữa của các cung BC,CA,AB
và I là giao điểm của AM và CP.
a/ Chứng minh : a1/ ∆AIP cân
a2/ MN ⊥CP
b/ Gọi (d) là đường thẳng thay đổi đi qua A . Tìm tập hợp các điểm K
thuộc (d) để KB + KC nhỏ nhất.
c/ Khi  = 600, AB= 5cm. Tính thể tích của hình tạo thành khi quay
∆ABC một vòng quanh cạnh BC.
4

Đề 2(Tuyển sinh 07-08)
Câu 1(3đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ x4 - 2x2 – 8 = 0
 2x  3y  4
2x
x 2  3x  12

b/
c/ 
x  3  x  3  x  2 
 3x  y  5
Câu 2:(2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài
3m và diện tích bằng 270m2.Tính chu vi của mảnh đất.
Câu 3:(4đ) Trên đường tròn (O;7cm) lấy cung AB cố định có số đo bằng
1200. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tạiM.
a/ Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.
b/ Tính diện tích tứ giác MAOB.
c/ Gọi (d) là một cát tuyến tuỳ ý đi qua M và cắt (O) tại C và D.
c1/ Tính MC.MD.

GVBS:

Trang: 1

Boä ñeà à Tham khaûo oân thi tuyeån sinh vaøo lôùp 10 naêm hoïc
2014 - 2015

c2/ Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn thẳng CD khi (d) quay
quanh M.
1 1
Câu 4: (1đ) Cho a > 0 ,b > 0 và   1
a b
Chứng minh rằng : a  b  a  1  b  1
Đề 3 (Tuyển sinh 08-09)
Câu 1(2đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ 3x2 – 5x + 2 = 0
b/ x4 - 2x2 – 8 = 0
 x  2y  3
c/ 
 3x  y  5
Câu 2:(2đ)
a/ Vẽ hai đồ thị y = x2 và y = -x + 2 trên cùng một mặt phẳng toạ độ
Oxy.
b/ Tìm toạ độ các giao điểm của hai đồ thị trên.
Câu 3: (2đ) Hai xe khởi hành cùng lúc đi từ Phan Thiết đến Thành Phố
Hồ Chí Minh . Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai 10km/h nên
đến sớm hơn 1 giờ . Tính vận tốc mỗi xe biết rằng quãng đường từ Phan
Thiết đến Thành Phố Hồ Chí Minh dài 200km
Câu 4:(4đ) Cho hai đường tròn (0; 20cm) và (0/; 15cm) cắt nhau tại A và
B sao cho AB = 24cm ( 0 và 0/ nằm về hai phía của AB)
a/Tính độ dài đoạn nối tâm OO/.
b/ Gọi I là trung điểm của OO/ và J là điểm đối xứng của B qua I.
b1/ Chứng minh ∆ABJ vuông.
b2...
Boä ñeà à Tham khaûo oân thi tuyeån sinh vaøo lôùp 10 naêm hoïc
2014 - 2015
Đề 1(Tuyển sinh 06-07)
Câu 1(3đ) Cho hàm số y = x
2
và y = x+2
a/ Vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
b/ Tìm toạ độ các giao điểm A,B của hai đồ thị trên.
c/ Tính diện tích tam giác OAB.
Câu 2:(2đ) a/ Chứng minh rằng :
 
5 3 5 3
7
5 3 5 3
b/ Rút gọn biểu thức: A =
2 2
1 a a 4
3 2 a
Câu 3:(1đ) Giải phương trình: x
4
+ x
2
– 20 = 0
Câu 4: (4đ) Cho ∆ABC cân tại A < 90
0
) nội tiếp trong đường tròn
(O;R). Gọi M,N,P lần lượt là điểm chính giữa của các cung BC,CA,AB
và I là giao điểm của AM và CP.
a/ Chứng minh : a
1
/ ∆AIP cân a
2/
MN CP
b/ Gọi (d) là đường thẳng thay đổi đi qua A . Tìm tập hợp các điểm K
thuộc (d) để KB + KC nhỏ nhất.
c/ Khi  = 60
0
, AB= 5cm. Tính thể ch của nh tạo thành khi quay
∆ABC một vòng quanh cạnh BC.
Đề 2(Tuyển sinh 07-08)
Câu 1(3đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ x
4
- 2x
2
– 8 = 0
b/
2
2x x 3x 12
x 3
x 3 x 2
c/
 
2x 3y 4
3x y 5
Câu 2:(2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ n chiều dài
3m và diện tích bằng 270m
2
.Tính chu vi của mảnh đất.
Câu 3:(4đ) Trên đường tròn (O;7cm) lấy cung AB cố định số đo bằng
120
0
. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tạiM.
a/ Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.
b/ Tính diện tích tứ giác MAOB.
c/ Gọi (d) là một cát tuyến tuỳ ý đi qua M và cắt (O) tại C và D.
c
1
/ Tính MC.MD.
GVBS: Trang: 1
tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Người đăng: thdong80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tài liệu ôn thi vào lớp 10 9 10 234