Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản trị học

Được đăng lên bởi ngminhquyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để
quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để
thành công ?
*Quản trị: là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc,
cùng với sự phối hợp các nỗ lực của con người tham gia vào hoạt động
chung, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài nguyên, để đạt mục
tiêu với hiệu quả cao nhất.
*Chức năng quản trị:
- Hoạch định: Là việc xác định các mục tiêu của tổ chức và phát thảo những
cách thức để đạt được những mục tieu đó.
-Tổ chức: Là tiến trình thiết lập một cấu trúc về các mối quan hệ giúp cho
mọi người có thể thực hiện kế hoạch đã đề ra và thoả mãn các mục tiêu của
tổ chức.
- Lãnh đạo: Là bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy mọi người thực hiện
những công việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
- Kiểm tra: Là tiến trình mà trong đó một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức giám
sát kết quả thực hiện một cách liên tục va thực hiện cac hoạt động điều chỉnh
những sai lệch so với mục tiêu.
*Kỹ năng của nhà quản trị:
-Kỹ năng kĩ thuật: Yêu cầu nắm bắt và thực hành được các công việc chuyên
môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành
Kỹ năng nhân sư: Yêu cầu lien quan đến khả năng cung lam việc, động vien,
điều khiển con người va tập thể trong tổ chức
Kỹ năng tư duy: Yêu cầu phải co tầm nhin, tư duy hệ thống, co khả năng
phan đoan, khả năng khai quat va nhạy ben, phải hiểu ro mức độ phức tạp
của moi trường….
Câu 4: Giải thích ý nghĩa: “Tính phổ biến của các chức năng quản trị không
có nghĩa là đồng nhất” ?
* Tính pho biên của quản trị có nghia là:
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị câp cao so với
nhà quản trị câp thâp
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức của
nhà nước với nhiem vụ của nhà quản trị mot to chức của tư nhân
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot đơn vị kinh
doanh kiếm lời so với nhà quản trị mot đơn vị phục vụ công ích không tính
lợi nhuận.
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức
trong ngành nghê này so với nhà quản trị mot to chức thuoc ngành nghê

khác
– Không có sự khác nhau trong chức nang của một nhà quản trị của nước
này với nhà quản trị nước khác.
* Tính phổ biến của các chức năng quản trị không có nghĩa là đồng nhất
Tuy nhiên, pho biên không có nghia là đồng nhât. Vì moi loại,
moi câp to chức đều có những đặc điểm riêng vê môi trường, xã hoi,
ngành nghê, quy trình công nghe v.v…, nên các hoạt động quản trị
cung ...
Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để
quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để
thành công ?
*Quản trị: là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc,
cùng với sự phối hợp các nỗ lực của con người tham gia vào hoạt động
chung, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài nguyên, để đạt mục
tiêu với hiệu quả cao nhất.
*Chức năng quản trị:
- Hoạch định: Là việc xác định các mục tiêu của tổ chức và phát thảo những
cách thức để đạt được những mục tieu đó.
-Tổ chức: Là tiến trình thiết lập một cấu trúc về các mối quan hệ giúp cho
mọi người có thể thực hiện kế hoạch đã đề ra và thoả mãn các mục tiêu của
tổ chức.
- Lãnh đạo: Là bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy mọi người thực hiện
những công việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
- Kiểm tra: Là tiến trình mà trong đó một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức giám
sát kết quả thực hiện một cách liên tục va thực hiện cac hoạt động điều chỉnh
những sai lệch so với mục tiêu.
*Kỹ năng của nhà quản trị:
-Kỹ năng kĩ thuật: Yêu cầu nắm bắt và thực hành được các công việc chuyên
môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành
Kỹ năng nhân sư: Yêu cầu lien quan đến khả năng cung lam việc, động vien,
điều khiển con người va tập thể trong tổ chức
Kỹ năng tư duy: Yêu cầu phải co tầm nhin, tư duy hệ thống, co khả năng
phan đoan, khả năng khai quat va nhạy ben, phải hiểu ro mức độ phức tạp
của moi trường….
Câu 4: Giải thích ý nghĩa: “Tính phổ biến của các chức năng quản trị không
có nghĩa là đồng nhất” ?
* Tính pho biên của quản trị có nghia là:
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị câp cao so với
nhà quản trị câp thâp
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức của
nhà nước với nhiem vụ của nhà quản trị mot to chức của tư nhân
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot đơn vị kinh
doanh kiếm lời so với nhà quản trị mot đơn vị phục vụ công ích không tính
lợi nhuận.
– Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức
trong ngành nghê này so với nhà quản trị mot to chức thuoc ngành nghê
Tài liệu quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản trị học - Người đăng: ngminhquyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu quản trị học 9 10 647