Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thi công chức

Được đăng lên bởi nguyenngocthien1981
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2098 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp năm 1992 (SĐ, BS năm 2001)
- Luật Tổ chức Quốc Hội (2002)
- Luật Tổ chức Chính phủ (2002)
- Luật Tổ chức HĐND và UBND(2003)
- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2002)
- Luật Tổ chức Viện Kiểm Sát nhân dân(2002).

1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước
1.1. Sự ra đời của nhà nước
Về sự xuất hiện của nhà nước, từ trước tới nay có nhiều quan niệm khác
nhau.
Thuyết thần học là thuyết cổ điển nhất về sự xuất hiện nhà nước, cho
rằng Thượng đế là người sáng lập và sắp đặt mọi trật tự trên trái đất, trong đó
có nhà nước. Nhà nước do Thượng đế sáng tạo, thể hiện ý chí của Thượng đế
thông qua người đại diện của mình là nhà vua. Do đó việc tuân theo quyền lực
của nhà vua là tuân theo ý trời, và nhà nước tồn tại vĩnh cửu.
Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước là kết quả
của sự phát triển gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con
người. Vì vậy, cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội và quyền
lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền gia trưởng của người chủ
trong gia đình.
Trong thời kỳ phục hưng xuất hiện các quan niệm mới về sự xuất hiện
của nhà nước, trong đó nổi bật nhất là thuyết khế ước xã hội. Những người
theo học thuyết này cho rằng sự xuất hiện của nhà nước là kết quả của một
khế ước (hợp đồng) được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái
tự nhiên, không có nhà nước. Nhà nước phản ánh lợi ích của các thành viên
trong xã hội, chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Trong trường hợp nhà
nước không giữ được vai trò của mình, các quyền tự nhiên bị vi phạm thì nhân
dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới.

Học thuyết Mác- Lênin coi nhà nước là một hiện tượng xã hội có quá
trình phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong mang tính tất yếu lịch sử. Nhà
nước nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người, chỉ
xuất hiện khi xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định. Những luận
điểm quan trọng trên được P. Ăngghen trình bày một cách hệ thống, khoa học
trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà
nước” và sau này được V.I. Lênin phát triển trong tác phẩm “Nhà nước và
cách mạng”.
Theo học thuyết Mác-Lênin, trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, cơ sở
kinh tế là chế độ sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất và sản phẩm lao
động. Cơ sở xã hội là tổ chức thị tộc được hình thành dựa trên yếu tố huyết
thống. Trong điều kiện đó xã hội loài người ch...
CHUYÊN ĐỀ 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo: - Hiến pháp năm 1992 (SĐ, BS năm 2001)
- Luật Tổ chức Quốc Hội (2002)
- Luật Tổ chức Chính phủ (2002)
- Luật Tổ chức HĐND và UBND(2003)
- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2002)
- Luật Tổ chức Viện Kiểm Sát nhân dân(2002).
1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước
1.1. Sự ra đời của nhà nước
Về sự xuất hiện của nhà nước, từ trước tới nay nhiều quan niệm khác
nhau.
Thuyết thần học thuyết cổ điển nhất về sự xuất hiện nhà nước, cho
rằng Thượng đế người sáng lập sắp đặt mọi trật tự trên trái đất, trong đó
nhà nước. Nhà nước do Thượng đế sáng tạo, thể hiện ý chí của Thượng đế
thông qua người đại diện của mình là nhà vua. Do đó việc tuân theo quyền lực
của nhà vua là tuân theo ý trời, và nhà nước tồn tại vĩnh cửu.
Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước là kết quả
của sự phát triển gia đình, hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con
người. vậy, cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi hội quyền
lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền gia trưởng của người chủ
trong gia đình.
Trong thời kỳ phục hưng xuất hiện các quan niệm mới v sự xuất hiện
của n nước, trong đó nổi bật nhất thuyết khế ước hội. Những người
theo học thuyết này cho rằng sự xuất hiện của nhà nước là kết quả của một
khế ước (hợp đồng) được kết giữa những con người sống trong trạng thái
tự nhiên, không nhà nước. Nhà nước phản ánh lợi ích của các thành viên
trong hội, chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Trong trường hợp nhà
nước không giữ được vai trò của mình, các quyền tự nhiên bị vi phạm thì nhân
dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới.
Tài liệu thi công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thi công chức - Người đăng: nguyenngocthien1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Tài liệu thi công chức 9 10 971