Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Linh Thuy Ly
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuế thu nhập doanh
nghiệp

Tổng quan

Căn cứ pháp lý
1. Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008
2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
3. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
4. Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

Đối tượng nộp thuế
Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (doanh
nghiệp)
Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
không thành lập theo Luật Đầu tư, Luật Doanh
nghiệp (nhà thầu nước ngoài)

Phương pháp tính thuế
Phương pháp kê khai
Thuế
TNDN

=

( Thu nhập tính thuế - Quỹ
KHCN)

x

Thuế
suất

Phương pháp tỷ lệ
Thuế
TNDN


=

Doanh thu tính
thuế

x

Tỷ lệ thuế TNDN

Tỷ lệ thuế TNDN




1%: kinh doanh hàng hóa (thương mại)
5%: kinh doanh dịch vụ
2%: còn lại (bao gồm y tế, giáo dục, biểu diễn nghệ thuật)

Phương pháp tính thuế
Kỳ tính thuế
 Năm dương lịch hoặc năm tài chính
 Kỳ tính thuế năm đầu tiên và kỳ tính thuế năm cuối
cùng
Kỳ tính thuế chuyển đổi



Không vượt quá 12 tháng
Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế TNDN:



Áp dụng ưu đãi trong kỳ tính thuế chuyển đổi
Nộp thuế TNDN trong kỳ tính thuế chuyển đổi và hưởng ưu
đãi thuế TNDN vào năm tiếp theo

Căn cứ tính thuế
Doanh thu
Chi phí được trừ và không được trừ
Thu nhập khác
Thu nhập miễn thuế
Xác định lỗ và chuyển lỗ
Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công

nghệ

Doanh thu
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế
 Toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung
cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ
trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Doanh thu

Doanh thu
Hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả

góp, trả chậm
Hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu,
tặng, cho; tiêu dùng nội bộ
Hoạt động gia công

Doanh thu
Hoạt động tín dụng, cho thuê tài chính
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh chứng khoán
Dịch vụ tài chính phái sinh

Doanh thu
Cho thuê tài sản:
 Tiền thuê tài sản trả từng kỳ
 Tiền thuê tài sản trả trước cho nhiều năm



Toàn bộ sô tiền cho thuê tài sản
Số tiền cho thuê tài sản của từng năm

Doanh thu
Hoạt động xây dựng
 Bao thầu nguyên vật liệu
 Không bao thầu nguyên vật liệu

Doanh thu
Hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh
 Phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán
hàng
 Phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm
 Phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước
thuế
 Phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế

Chi phí

Chi phí được trừ - không được
trừ
Chi phí được trừ
 Trừ các khoản không đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Linh Thuy Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
tài liệu thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 854