Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tự học Etabs

Được đăng lên bởi hdtung
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Paris, 25/11/2008
GV. TS. Trần Anh Bình
Sinh ngày 03/10/1981 – Nam Định

Giảng viên :
•

Bộ Môn Tin Học Xây Dựng, Khoa Công Nghệ Thông
Tin, trường Đại Học Xây Dựng. Địa chỉ : số 55
Đường Giải Phóng, Hà Nội, 

Doctor EDF/ University Paris-Est :
•

EDF R&D, Département MMC, Site des Renardières.
Adresse : Avenue des Renardières – Ecuelles, F77818 Moret sur Loing cédex, France, 

•

Université Paris-Est, Laboratoire MSME, FRE 3160
CNRS. Adresse : 5, Boulevard Descartes, 77454
Marne la Vallée Cedex 2, France, 

Tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Sư góp ý của độc giả sẽ góp thêm phần hoàn
thiện cho tài liệu này. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ sau, tác giả xin chân thành cảm ơn !

•

Email : anhbinh0310@gmail.com.

2

øng dông ETABS trong tÝnh to¸n c«ng tr×nh

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH
TOÁN CÔNG TRÌNH

RDSiC

Bản quyền thuộc trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm xây dựng
(RDSiC : Research and Development of Software in Construction)

Mail: daic@nuce.edu.vn

Chân thành cảm ơn công ty tư vấn xây dựng CDC, bộ môn Tin Học Xây Dựng – Khoa Công Nghệ
Thông Tin – Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội đã giúp tôi hoàn thành tài liệu này.

øng dông ETABS trong tÝnh to¸n c«ng tr×nh

3

Ch­¬ng 1: Tæng Quan vÒ Etabs ............................... 12
1. HÖ täa ®é ................................................................................................................. 12
2. Nót........................................................................................................................... 12
2.1. Tæng quan vÒ nót (Joint) ................................................................................... 12
2.2. HÖ täa ®é ®Þa ph­¬ng ........................................................................................ 13
2.3. BËc tù do t¹i nót ................................................................................................ 13
2.4. T¶i träng t¹i nót ................................................................................................. 14
2.5. Khèi l­îng t¹i nót (Mass)................................................................................... 14
3. C¸c lo¹i liªn kÕt ....................................................................................................... 15
3.1. Retraints ........................................................................................................... 15
3.1.1. Kh¸i niÖm chung ................................
1
Paris, 25/11/2008
GV. TS. Trn A
nh Bình
Sinh ng
ày
03/10
/1981 – Nam Định
Giảng viên :
Bộ Môn Tin Học Xây Dựng, Khoa Công Nghệ Thông
Tin, trường Đại Học Xây Dựng.
Đa ch : s 55
Đường Giải Phóng, Hà Nội, www.nuce.edu.vn
Doctor EDF/ University Paris-Est :
EDF R&D, Département MMC, Site des Renardières.
Adresse : Avenue des Renardières – Ecuelles, F-
77818 Moret sur Loing cédex, France,
www.edf.fr
Université Paris-Est, Laboratoi
re MSME, FRE 3160
CNRS. Adresse : 5, Boulevard Descartes, 77454
Marne la Vallée Cedex 2, France,
www.univ-mlv.fr
Tài liu không tránh khi nhng thiếu sót. Sư góp ý ca đc gi s góp thêm phn hoàn
thiện cho tài liệu này. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ sau, tác giả xin chân tnh cảm ơn !
Email : anhbinh0310@gmail.com.
Tài liệu tự học Etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tự học Etabs - Người đăng: hdtung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Tài liệu tự học Etabs 9 10 329