Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về ngân hàng

Được đăng lên bởi tuyetngan1912-gmail-com
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học kinh tế TP.HCM
Khoa ngân hàng

Bài giảng

Môn học thẩm định tín dụng

• Chương 1: Tổng quan về thẩm đỊnh tín dụng
• Chương 2: Thẩm định năng lực pháp lý của
khách hàng.
• Chương 3: Thẩm định năng lực tài chính của
khách hàng
• Chương 4: Thẩm đỊnh phương án kinh doanh
và dự án đầu tư
• Chương 5: Thẩm đỊnh tài sản bảo đảm
• Chương 6: Lập tờ trình thẩm định tín dụng

Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng
I.

Tầm quan trọng của thẩm định tín dụng
1- Khái niệm.
Thẩm định tín dụng là quá trình tổ chức thu
thập và xử l{ thông tin thông qua việc sử
dụng các công cụ kỹ thuật và kỹ năng để
phân tích, đánh giá khách hàng một cách
toàn diện, thống nhất và tuân thủ các quy
định pháp luật nhằm làm cơ sở để đưa ra
quyết định cấp tín dụng.

2Mục đích của thẩm định tín dụng là đánh
giá một cách chính xác và trung thực khả năng trả
nợ của khách hàng để làm căn cứ quyết định cho
vay.
– Đánh giá được mức độ tin cậy của phương án
sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư mà khách
hàng lập và nộp cho NH
– Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro của dự án
khi quyết định cho vay
– Giúp cho sự quyết định cho vay một cách chính
xác, giảm bớt xác suất xẩy ra hai loại sai lầm là
cho vay một dự án tồi và từ chối cho vay dự án
tốt.

II.

Những nội dung chính yếu của thẩm định tín
dụng
1. Thẩm định tư cách pháp l{ của khách hàng
•
Thẩm định các giấy tờ thể hiện tính pháp
l{ của khách hàng như là: Giấy phép thành
lập công ty, giấy chứng nhận đăng k{ kinh
doanh, giấy phép hành nghề, giấy chứng
nhận đăng k{ chữ k{ và con dấu của khách
hàng , chứng minh nhân dân, hộ khẩu….
•
Thẩm định các giấy tờ sẽ cho biết khách
hàng có năng lực pháp luật dân sự, năng lực
hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
hay không?

2. Thẩm định mục đích vay vốn của khách
hàng
• Vay vốn để phục vụ cho những hoạt động
của khách hàng không được trái với
những quy định của pháp luật: kinh
doanh đúng theo giấy phép kinh doanh ,
đúng ngành nghề, luật pháp không cấm…
• Mục đích vay vốn phải phù hợp với
những quy định hiện tại của NH : các
danh mục sản phẩm mà NH đang được
phép cấp tín dụng…

3. Thẩm định khả năng tài chính
Đó là đánh giá tình hình tài chính của khách
hàng vay vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính
như là:
– Đánh giá qua các tỉ số tài chính
– Đánh giá qua sơ đồ tài chính
– Đánh giá sử dụng vốn và tài trợ vốn

4. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
hoặc dự án đầu tư
• Đánh giá phương án sản xuất kinh doanh : Thị
trường, doanh thu chi phí lợi nhuận, vốn đầu
tư, nguồn tài trợ …
• Đánh giá ...
Trường đại học kinh tế TP.HCM
Khoa ngân hàng
Bài giảng
Môn học thẩm định tín dụng
Tài liệu về ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về ngân hàng - Người đăng: tuyetngan1912-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Tài liệu về ngân hàng 9 10 794