Ktl-icon-tai-lieu

TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Được đăng lên bởi Thịnh Hồ
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 7728 lần   |   Lượt tải: 15 lần
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TÂM LÝ HỌC
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên:
Di động:
Email:

ThS. Nguyễn Sơn Lam
0983069688
ngsonlam@gmail.com

Hà Nội - 2010

Giới thiệu nội dung môn học

Chương 1: Tổng quan về tâm lý học QTKD
Chương 2: Tâm lý cá nhân
Chương 3: Tâm lý tập thể

●

●

●

Chương 4: Tâm lý trong h.động quản trị

●

Chương 5: Tâm lý trong h.động kinh doanh
Chương 6: Giao tiếp trong h.động QTKD

■

●

Chương 1: Tổng quan về tâm lý học QTKD

Khái quát về tâm lý

●

Những vấn đề cơ bản của tâm lý học
Tâm lý học quản trị kinh doanh

■

●

Khái quát về tâm lý

Từ điển Tiếng Việt (1988): Tâm lý là ý nghĩ,
tình cảm,…làm thành làm thành đời sống
nội tâm, thế giới bên trong của con người”

■

Khái niệm về tâm lý

Tâm lý bao gồm
tất cả các hiện tượng tinh thần
xảy ra trong đầu óc con người,
gắn liền và điều hành
mọi hoạt động của con người

■

Bản chất của tâm lý người

Tâm lý người
là sự phản ánh hiện thực khách quan
vào não người thông qua chủ thể,
tâm lý người
có bản chất xã hội - lịch sử

■

Tâm lý là sự phản ánh HTKQ vào não người thông qua chủ thể

Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc
tính không gian, thời gian và luôn vận động
(cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, xã hội)

Phản ánh tâm lý là phản ánh đặc biệt
Bộ não người – tổ chức cao nhất của vật chất
Tạo ra “hình ảnh tâm lý” (sinh động, sáng tạo;
tính chủ thể, màu sắc cá nhân)

Phản ánh TL mang tính chủ thể
(đối tượng, thời điểm, hành vi phản ứng của c.thể)

Kết luận thực tiễn về tâm lý con người

Tâm lý có nguồn gốc thế giới khách quan ->
hoàn cảnh sống và hoạt động của c.người
Tính chủ thể -> sát đối tượng
TL là sản phẩm của giao tiếp -> tổ chức các
hoạt động và quan hệ giao tiếp

Tâm lý con người mang bản chất XH – LS

C.người có nguồn gốc từ thế giới khách quan
Tự nhiên -> xã hội

Sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của
c.người trong các mqh XH
Dấu ấn XH – LS của c.người

Kết quả của q.trình lĩnh hội, tiếp thu vốn
kinh nghiệm XH, nền VHXH th.qua g.tiếp
Hình thành, p.triển, biến đổi cùng với sự
p.triển của lịch sử của cá nhân, cộng đồng và
dân tộc
■

Chức năng của tâm lý

Định hướng
động cơ, mục đích

Điều khiển, kiểm tra
Điều chỉnh

■

●

PHÂN LOẠI
CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ

Phân loại theo thời gian tồn tại và vị trí trong n.cách

Các quá trình tâm lý

●

Hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, có
mở đầu, diễn biến, kết thúc tương đối rõ ràng
Q.trình nhận thức: cảm giác, tri giác,trí nhớ, tưởng tượng, tư duy
Q.trình cảm xúc: vui mừng, khó chịu, thờ ơ,…
Q.trình hành động ý ch...
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
TÂM LÝ HỌC
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên: ThS. Nguyễn Sơn Lam
Di động: 0983069688
Email: ngsonlam@gmail.com
Hà Nội - 2010
TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - Người đăng: Thịnh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 9 10 933