Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 55742012 bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi cuong anh
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 5279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 5574:2012
MỤC LỤC
Mục lục................................................................................................................................................. 3
Lời nói đầu........................................................................................................................................................ 6
1

Phạm vi áp dụng..........................................................................................................................7

2

Tài liệu viện dẫn ...................................................................................................................................... 7

3

Thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu ............................................................................................................. 8

3.1

Thuật ngữ ...................................................................................................................................8

3.2

Đơn vị đo ..................................................................................................................................10

3.3

Ký hiệu và các thông số ............................................................................................................10

4

Chỉ dẫn chung....................................................................................................................................... 14

4.1 Những nguyên tắc cơ bản .................................................................................................................... 14
4.2 Những yêu cầu cơ bản về tính toán ..................................................................................................... 15
4.3 Những yêu cầu bổ sung khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước ..................................... 21
4.4 Nguyên tắc chung khi tính toán các kết cấu phẳng và kết cấu khối lớn có kể đến tính phi tuyến của bê
tông cốt thép......................................................................................................................................... 32
5

Vật liệu dùng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép ......................................................................... 34

5.1 Bê tông ....................... .......................................................................................................................... 34
5.1.1 Phân loại bê tông và phạm vi sủ dụng.................................................................................................. 34
...
TCVN 5574:2012
3
MC LC
Mục lục................... .............................................................................................................................. 3
Li nói đu.................. ...................................................................................................................................... 6
1 Phm vi áp dng .......................................................................................................................... 7
2 i liệu vin dn ...................................................................................................................................... 7
3 Thut ng, đơn v đo và ký hiu ............................................................................................................. 8
3.1 Thut ng ................................................................................................................................... 8
3.2 Đơn v đo .................................................................................................................................. 10
3.3 Ký hiu và các thông s ............................................................................................................ 10
4 Ch dn chung ....................................................................................................................................... 14
4.1 Nhng nguyên tc cơ bn .................................................................................................................... 14
4.2 Nhng yêu cu cơ bn vnh tn ..................................................................................................... 15
4.3 Nhng yêu cu b sung khi thiết kế kết cu bê ng ct thép ng sut trước ..................................... 21
4.4 Nguyên tc chung khi nh toán các kết cu phng và kết cu khi ln có k đến nh phi tuyến ca bê
ng ct tp......................................................................................................................................... 32
5 Vt liu dùng cho kết cu bê tông bê ng ct thép ......................................................................... 34
5.1 tông ....................... .......................................................................................................................... 34
5.1.1 Phân loi bê tông và phm vi s dng .................................................................................................. 34
5.1.2 Đc trưng tu chun đặc trưng tính toán ca bê tông .................................................................... 38
5.2 Ct thép ................ ................................................................................................................................ 47
5.2.1 Phân loi ct thép phm vi s dng................................................................................................. 47
5.2.2 Đc trưng tu chun đặc trưng tính toán ca ct thép .................................................................... 49
6 nh toán cu kin tông, tông ct tp theo các trng thái gii hn th nht ............................. 59
6.1 nh toán cu kin tông theo đ bn ............................................................................................... 59
6.1.1 Nguyên tc chung ................................................................................................................................. 59
6.1.2 nh toán cu kin bê tông chu nén lch tâm ...................................................................................... 60
6.1.3 Cu kin chu un ................................................................................................................................. 63
6.2 nh toán cu kin tông ct tp theo độ bn .................................................................................. 64
6.2.1 Nguyên tc chung ................................................................................................................................. 64
6.2.2 nh toán theo tiết din thng c vi trc dc cu kin ....................................................................... 64
TCVN 55742012 bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 55742012 bê tông cốt thép - Người đăng: cuong anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
TCVN 55742012 bê tông cốt thép 9 10 390