Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Suri Kem
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRAO ĐỔI

QUẢN LÝ RỦI RO CÁC PHƯƠNG
THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
		

 ThS. Trần Thị Thái Hằng
Khoa Tài chính - Kế Toán

1. Đặt vấn đề
Từ ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong phát
triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thời cơ và thách thức của quá trình hội
nhập đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó, thanh toán quốc tế (TTQT), một
mắt xích quan trọng của quá trình phát triển thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều
vấn đề phải giải quyết hiện nay cũng như các năm tới.
Ngân hàng Ngoại Thương là một trong những ngân hàng tồn tại ở Việt Nam khá
lâu, ngày càng gây được lòng tin và uy tín đối với khách hàng, cũng thực hiện nghiệp vụ
TTQT nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp. Tuy
nhiên, hoạt động TTQT của ngân hàng Ngoại Thương hiện nay cũng gặp rất nhiều rủi
ro. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm quản
lý các rủi ro trong các phương thức TTQT để nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT tại
ngân hàng Ngoại Thương phù hợp với quy luật là vô cùng quan trọng. Đề tài với tiêu đề:
“Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại Thương”
hy vọng sẽ giải quyết các yêu cầu của vấn đề đặt ra.
2. Nội dung quản lý rủi ro trong các hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng
thương mại (NHTM)
Một quá trình quản lý rủi ro trong TTQT của NHTM cũng như một quá trình quản
lý rủi ro ở bất cứ các hoạt động khác, bao gồm 4 quá trình:
-	Nhận dạng rủi ro;
-	Đánh giá, đo lường rủi ro;
-	Kiểm soát rủi ro;
-	Tài trợ rủi ro.

ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
2014

77

TRAO ĐỔI

2.1. Nhận dạng rủi ro
2.1.1. Khái niệm
Nhận dạng rủi ro là quá trình theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động
và toàn bộ hoạt động của ngân hàng nhằm thống kê tất cả được các loại rủi ro, kể cả dự
báo những rủi ro mới có thể xuất hiện trong tương lai, để từ đó có các biện pháp kiểm
soát, tài trợ cho từng loại rủi ro.
2.1.2. Phương pháp phân tích để có thể nhận dạng rủi ro trong TTQT
+ Phân tích nguồn rủi ro: Tức là phân tích những nhân tố bên ngoài hoặc những
nhân tố bên trong có khả năng gây ra một sự kiện tác động đến sự thành đạt của mục tiêu,
ví dụ như hiện tượng suy thoái kinh tế, thiên tai, lạm phát, các nhân viên....
+ Phân tích vấn đề: Tức là phân tích các nguy cơ tiềm ẩn có thể nhận diện được, ví
dụ như sự bất hợp lệ của bộ chứng từ, sự lừa đảo của khách hàn...
ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
2014
77
TRAO ĐỔI
QUẢN LÝ RỦI RO CÁC PHƯƠNG
THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
ThS. Trần Thị Thái Hằng
Khoa Tài chính - Kế Toán
1. Đặt vấn đề
Từ ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong phát
triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thời cơ và thách thức của quá trình hội
nhập đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó, thanh toán quốc tế (TTQT), một
mắt xích quan trọng của quá trình phát triển thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều
vấn đề phải giải quyết hiện nay cũng như các năm tới.
Ngân hàng Ngoại Thương một trong những ngân hàng tồn tại Việt Nam khá
lâu, ngày càng gây được lòng tin uy tín đối với khách hàng, cũng thực hiện nghiệp vụ
TTQT nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp. Tuy
nhiên, hoạt động TTQT của ngân hàng Ngoại Thương hiện nay cũng gặp rất nhiều rủi
ro. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm quản
các rủi ro trong các phương thức TTQT để nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT tại
ngân hàng Ngoại Thương phù hợp với quy luật cùng quan trọng. Đề tài với tiêu đề:
“Quản rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại Thương”
hy vọng sẽ giải quyết các yêu cầu của vấn đề đặt ra.
2. Nội dung quản rủi ro trong các hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng
thương mại (NHTM)
Một quá trình quản lý rủi ro trong TTQT của NHTM cũng như một quá trình quản
lý rủi ro ở bất cứ các hoạt động khác, bao gồm 4 quá trình:
- Nhận dạng rủi ro;
- Đánh giá, đo lường rủi ro;
- Kiểm soát rủi ro;
- Tài trợ rủi ro.
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Người đăng: Suri Kem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 360