Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán trong TMDT - Sách TMDT chương 3

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2828 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Ch−¬ng ba
thanh to¸n trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, cã thÓ tiÕn hµnh thanh to¸n theo nhiÒu
ph−¬ng thøc kh¸c nhau nh−: tiÒn mÆt, sÐc, thÎ tÝn dông hoÆc thÎ ghi
nî... C¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh thanh to¸n còng th−êng dïng c¸c
ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, nh−ng ®ã chØ lµ c¸c m¹ng néi bé cña mét doanh
nghiÖp. Giê ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, cña c¸c ho¹t
®éng th−¬ng m¹i trªn Internet vµ sù phæ biÕn cña Web, c¸c giao dÞch
thanh to¸n ®ang ®−îc thùc hiÖn ngµy cµng nhiÒu theo ph−¬ng thøc
thanh to¸n trªn Internet hay thanh to¸n trùc tuyÕn trong th−¬ng m¹i
®iÖn tö.
XÐt trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn, thanh to¸n trùc tuyÕn lµ nÒn t¶ng cña
c¸c hÖ thèng th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a th−¬ng m¹i
®iÖn tö víi c¸c øng dông kh¸c mµ Internet cung cÊp chÝnh lµ nhê kh¶
n¨ng thanh to¸n trùc tuyÕn nµy.
I. Tõ c¸c hÖ thèng thanh to¸n truyÒn thèng tíi hÖ thèng thanh to¸n
®iÖn tö
1. TiÒn tÖ trong th−¬ng m¹i truyÒn thèng vµ th−¬ng m¹i ®iÖn
tö
Trong suèt lÞch sö ph¸t triÓn, con ng−êi ®· thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi
theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau. Tõ xa x−a, viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ
dÞch vô ®· ®−îc tiÕn hµnh b»ng ph−¬ng thøc trao ®æi (hµng lÊy hµng)
hoÆc th«ng qua nh÷ng ph−¬ng tiÖn biÓu tr−ng cho gi¸ trÞ: tiÒn tÖ. Chóng
bao gåm: tiÒn vËt thÓ vµ tiÒn biÓu tr−ng (token money & notational
money).
TiÒn vËt thÓ th−êng ®−îc ®óc b»ng kim lo¹i hoÆc ®−îc lµm b»ng
giÊy. TiÒn vËt thÓ cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ néi t¹i (l−îng lao ®éng x· héi cÇn
thiÕt). Kho¶ng 2000 - 3000 ngh×n n¨m tr−íc ®©y, lÇn ®Çu tiªn chóng ®·
®−îc sö dông ®Ó biÓu tr−ng cho nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ. C¸c lo¹i tiÒn kim
lo¹i cæ x−a cïng víi nh÷ng vËt trao ®æi trung gian nµy cã gi¸ trÞ t−¬ng
®−¬ng víi gi¸ trÞ cña mét l−îng kim lo¹i quý ®−îc x· héi c«ng nhËn. §©y
chÝnh lµ c¬ së cho nh÷ng h×nh thøc trao ®æi hiÖn ®¹i.

65

Ngµy nay, gi¸ trÞ cña tiÒn vËt thÓ còng lµ gi¸ trÞ biÓu tr−ng - nã ®−îc
mäi ng−êi chÊp nhËn, bëi do mét chÝnh phñ ®øng ra ph¸t hµnh vµ c«ng
bè gi¸ trÞ cña nã; vµ gi¸ trÞ ®ã th−êng ®−îc thÓ hiÖn khi so s¸nh víi ®ång
tiÒn cña quèc gia kh¸c.
Tr¸i l¹i, tiÒn biÓu tr−ng liªn quan ®Õn viÖc ®¹i diÖn cho mét gi¸ trÞ
®−îc cÊt tr÷ ë mét n¬i kh¸c. ThÝ dô, mét tê sÐc tuy hoµn toµn kh«ng cã
gi¸ trÞ néi t¹i nh−ng nã ®¹i diÖn cho mét cam kÕt chuyÓn tiÒn vµ ®−îc
chÊp nhËn trong thanh to¸n; Nã còng kh«ng ®−îc l−u chuyÓn tù do mµ
chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi bªn cã tªn ®−îc ghi trªn tê sÐc. C¸c c«ng cô thanh
to¸n më réng tÝn dông còng lµ mét d¹ng cña lo¹i tiÒn nµy. ThÝ dô, khi
mét ng−êi sö dông thÎ tÝn dông ®Ó th...
65
Ch−¬ng ba
thanh to¸n trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, cã thÓ tiÕn hµnh thanh to¸n theo nhiÒu
ph−¬ng thøc kh¸c nhau nh−: tiÒn mÆt, sÐc, thÎ tÝn dông hoÆc thÎ ghi
nî... C¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh thanh to¸n còng th−êng dïng c¸c
ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, nh−ng ®ã chØ lµ c¸c m¹ng néi cña t doanh
nghiÖp. Giê ®©y, cïng víi ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, cña c¸c ho¹t
®éng th−¬ng m¹i trªn Internet phæ biÕn cña Web, c¸c giao dÞch
thanh to¸n ®ang ®−îc thùc hiÖn ngµy cµng nhiÒu theo ph−¬ng thøc
thanh to¸n trªn Internet hay thanh to¸n trùc tuyÕn trong th−¬ng m¹i
®iÖn tö.
XÐt trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn, thanh to¸n trùc tuyÕn nÒn t¶ng cña
c¸c thèng th−¬ng m¹i ®iÖn tö. kh¸c biÖt b¶n gi÷a th−¬ng m¹i
®iÖn víi c¸c øng dông kh¸c Internet cung cÊp chÝnh nhê kh¶
n¨ng thanh to¸n trùc tuyÕn nµy.
I. Tõ c tng thanh to¸n truyÒn tng tíi thèng thanh to¸n
®iÖn tö
1. Tn trong th¬ng i trun thèng th−¬ng m¹i ®iÖn
tö
Trong suèt lÞch sö ph¸t triÓn, con ng−êi ®· thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi
theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau. xa x−a, viÖc trao ®æi hµng h
dÞch ®· ®−îc tiÕn hµnh b»ng ph−¬ng thøc trao ®æi (hµng lÊy hµng)
hoÆc th«ng qua nh÷ng ph−¬ng tiÖn biÓu tr−ng cho gi¸ trÞ: tiÒn tÖ. Chóng
bao gåm: tiÒn vËt thÓ tiÒn biÓu tr−ng (token money & notational
money).
TiÒn vËt t th−êng ®−îc ®óc ng kim lo¹i hoÆc ®−îc m b»ng
giÊy. TiÒn vËt thÓ gi¸ trÞ gi¸ tnéi t¹i (l−îng lao ®éng héi cÇn
thiÕt). Kho¶ng 2000 - 3000 ngh×n n¨m tr−íc ®©y, lÇn ®Çu tiªn chóng ®·
®−îc dông ®Ó biÓu tr−ng cho nh÷ng gi¸ trÞ thÓ. C¸c lo¹i tiÒn kim
lo¹i x−a cïng víi nh÷ng vËt trao ®æi trung gian nµy gi¸ trÞ t−¬ng
®−¬ng víi gi¸ trÞ cña mét l−îng kim lo¹i quý ®−îc x· héi c«ng nhËn. §©y
chÝnh lµ c¬ së cho nh÷ng h×nh thøc trao ®æi hiÖn ®¹i.
Thanh toán trong TMDT - Sách TMDT chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán trong TMDT - Sách TMDT chương 3 - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thanh toán trong TMDT - Sách TMDT chương 3 9 10 819