Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiện vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi nguyenphat98
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAØI 1 :
XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA XIMAÊNG – CAÙT
XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG THEÅ TÍCH CUÛA XIMAÊNG – CAÙT –
ÑAÙ – GAÏCH ÑAÁT SEÙT NUNG
MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM :
 Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm xaùc ñònh hai chæ tieâu vaät
lyù cô baûn ( khoái löôïng rieâng vaø khoái löôïng theå tích ) cuûa caùc vaät lieäu:
ximaêng, caùt, ñaù, gaïch ñaát seùt nung.
 Xaùc ñònh khoái löôïng rieâng vaø khoái löôïng theå tích cuûa moät soá loaïi vaät lieäu là
ñeå ta có thể đưa vaøo caùc öùng duïng nhö: tính toaùn döï truø vaät lieäu cho coâng
trình, tính toaùn kho chöùa vaø phöông tieän vaän chuyeån, tính caáp phoái beâtoâng
v.v…
 Trong quá trình bảo quản, ximăng hút ẩm và dần vón cục nên cần phải xác
định lại khối lượng thể tích ximăng
1. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG :
Khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu laø khoái löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích vaät lieäu ôû traïng
thaùi hoaøn toaøn ñaëc.
Coâng thöùc tính toán:
m
a 
(1-1)
Va
Trong ñoù:
 a : laø khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu, ñôn vò (g/cm3; kg/m3; taán/m3)
m : laø khoái löôïng cuûa vaät lieäu ôû traïng thaùi hoaøn toaøn khoâ, ñôn vò (g; kg; taán)
Va : laø theå tích hoaøn toaøn ñaëc cuûa vaät lieäu, ñôn vò (cm3; m3)
1.1. XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA XIMAÊNG:
1.1.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:
 Caân kyõ thuaät, ñoä chính xaùc 0,1g.
 Pheåu, pipet, ñuõa thuûy tinh, giaù xuùc, giaáy thaám.
 Bình Le chatelier.
 Tuû saáy, bình huùt aåm.
 Ximaêng, daàu hoûa.

1.1.2: Trình töï thí nghieäm:
Chia sẻ tài liệu bởi 

Page 1

 Ximaêng ñöôïc saáy khoâ ôû nhieät ñoä 105 - 110 oC trong hai giôø; sau ñoù,
ñeå nguoäi trong bình huùt aåm ñeán nhieät ñoä phoøng thí nghieäm. Saøng ximaêng qua saøng
0,63 ñeå loaïi boû taïp chaát vaø haït ximaêng ñaõ voùn cuïc.
 Ñoå daàu hoûa vaøo bình Le chatelier tôùi khi maët thoaùng cuûa daàu ôû vaïch
soá khoâng (0) (duøng pheãu thuûy tinh ñeå cho daàu vaøo bình). Duøng giaáy thaám heát caùc
gioït daàu dính ôû thaønh bình (phía treân maët thoaùng).
 Caân 65g ximaêng ñaõ chuaån bò ôû caùc böôùc treân.
 Cho 65g ximaêng töø töø vaøo bình Le chatelier. Sau ñoù, xoay nheï bình
ñeå khoâng khí trong ximaêng thoaùt heát ra ngoaøi (khoâng coøn boït khí xuaát hieän).
 Ghi laïi vò trí maët thoaùng cuûa daàu trong bình Le chatelier. Theå tích
taêng theâm cuûa daàu chính laø theå tích ñaëc cuûa 65g ximaêng.
 Khoái löôïng rieâng cuûa ximaêng ñöôïc tính theo coâng thöùc (1-1):
m 65
a  
(g/...
BAØI 1 :
XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA XIMAÊNG – CAÙT
XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG THEÅ TÍCH CUÛA XIMAÊNG – CAÙT –
ÑAÙ – GAÏCH ÑAÁT SEÙT NUNG
MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM :
Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm xaùc ñònh hai chæ tieâu vaät
lyù baûn ( khoái löôïng rieâng vaø khoái löôïng theå tích ) cuûa caùc vaät lieäu:
ximaêng, caùt, ñaù, gaïch ñaát seùt nung.
Xaùc ñònh khoái löôïng rieâng vaø khoái löôïng theå tích cuûa moät soá loaïi vaät lieäu
ñeå ta thể đưa vaøo caùc öùng duïng nhö: tính toaùn döï truø vaät lieäu cho coâng
trình, tính toaùn kho chöùa vaø phöông tieän vaän chuyeån, tính caáp phoái beâtoâng
v.v…
Trong q trình bo quản, ximăng hút m và dần vón cục nên cần phi xác
định lại khối lượng thtích ximăng
1. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG :
Khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu laø khoái löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích vaät lieäu ôû traïng
thaùi hoaøn toaøn ñaëc.
Coâng thöùc tính toán:
a
a
m
V
(1-1)
Trong ñoù:
a
: laø khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu, ñôn vò (g/cm
3
; kg/m
3
; taán/m
3
)
m : laø khoái löôïng cuûa vaät lieäu ôû traïng thaùi hoaøn toaøn khoâ, ñôn vò (g; kg; taán)
a
V
: laø theå tích hoaøn toaøn ñaëc cuûa vaät lieäu, ñôn vò (cm
3
; m
3
)
1.1. XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA XIMAÊNG:
1.1.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:
Caân kyõ thuaät, ñoä chính xaùc 0,1g.
Pheåu, pipet, ñuõa thuûy tinh, giaù xuùc, giaáy thaám.
Bình Le chatelier.
Tuû saáy, bình huùt aåm.
Ximaêng, daàu hoûa.
1.1.2: Trình töï thí nghieäm:
Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 1
thí nghiện vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiện vật liệu xây dựng - Người đăng: nguyenphat98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
thí nghiện vật liệu xây dựng 9 10 614