Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường online Cơ h ội cho ng ười có máu kinh doanh

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thị trường online: Cơ hội cho người có
“máu” kinh doanh?
Nguồn: Chungta.com
Thời gian gần đây vấn đề kinh doanh qua mạng, quảng cáo trực tuyến và thương
mại điện tử… nổi lên như một kênh “làm ăn” mới rất đáng chú ý, hàng loạt công
ty lớn nhỏ hoạt động trong trong các lĩnh vực trên ra đời, chưa kể sự thâm nhập
của các nhà đầu tư và quỹ đầu tư lớn vào những doanh nghiệp này. Thực hư tiềm
năng của thị trường online được các chuyên gia trong ngành dự báo ra sao?
Ông Chris Morley - Tổng giám đốc Công ty Nghiên cứu thị trường AC
Nielsen VN:
“Kết quả khảo sát tại 40 nước khác nhau trên toàn thế giới của AC Nielsen cho
thấy có khoảng 10% dân số thế giới (tức khoảng 627 triệu người) thực hiện việc
giao dịch và mua bán qua mạng. Tại VN, ở TP.HCM và Hà Nội có cỡ 30% người
biết sử dụng internet, chủ yếu là giới trẻ.
Đối tượng khách hàng trẻ tiếp thu kiến thức và cái mới rất nhanh, so với
các nước khác trên thế giới VN được đánh giá cao nhờ lợi thế là người
tiêu dùng trẻ và điều này được chứng tỏ khi vấn đề công nghệ thông tin tại
VN chạy rất nhanh so với các nước trong vùng.
Tôi cho rằng trong thời gian tới quảng cáo qua mạng tại VN trở thành
nguồn tiềm năng lớn vì có đến 1/3 dân số sử dụng internet và trong 30%
dân số sống ở thành thị đó thì có đến 70% người cho biết họ thích tiêu
xài”.
Ông Nguyễn Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG

(IDG Ventures Vietnam):
“Trong số 100 triệu USD IDG đã đầu tư vào các công ty thì có hơn 70% được đầu
tư vào lĩnh vực trực tuyến và quảng cáo trực tuyến.
Thị trường online còn trẻ và quảng cáo trực tuyến chỉ mới là bắt đầu nên
có rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ cũng có thể
vượt lên trên. Như trên thế giới Ebay, Yahoo… ra đời sau Microsoft rất lâu
nhưng nay đã có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Theo tôi, trong cuộc chơi về online này vai trò của các công ty nghiên cứu
thị trường, quảng cáo & kinh doanh trực tuyến góp phần quan trọng thúc
đẩy & phát triển thị trường.
Có 2 vấn đề then chốt để IDG đi đến quyết định đầu tư vào một công ty,
đó là tiềm năng thị trường và con người. Mới đây IDG đã đầu tư một
khoản khá lớn vào một công ty quảng cáo trực tuyến, tôi tin rằng tốc độ
phát triển của thị trường quảng cáo trực tuyến sẽ tăng trưởng từ 5 - 6%
trong năm 2011 (hiện con số này là 1%)”.
Ông Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quảng cáo trực
tuyến 24h:
“Internet là một mỏ vàng, chỉ cần biết đào đúng cách thì có thể khai thác hết tiềm
năng thị trường. Theo Hiệp hội Quảng cáo VN, trong năm...
Th trường online: Cơ hi cho người có
“máu” kinh doanh?
Ngun: Chungta.com
Thi gian gn đây vn đề kinh doanh qua mng, qung cáo trc tuyến và thương
mi đin t… ni lên như mt kênh “làm ăn” mi rt đáng chú ý, hàng lot công
ty ln nh hot động trong trong các lĩnh vc trên ra đời, chưa k s thâm nhp
ca các nhà đầu tư và qu đầu tư ln vào nhng doanh nghip này. Thc hư tim
năng ca th trường online được các chuyên gia trong ngành d báo ra sao
?
Ông Chris Morley - Tng giám đốc Công ty Nghiên cu th trường AC
Nielsen VN:
“Kết qu kho sát ti 40 nước khác nhau trên toàn thế gii ca AC Nielsen cho
thy có khong 10% dân s thế gii (tc khong 627 triu người) thc hin vic
giao dch và mua bán qua mng. Ti VN, TP.HCM và Hà Ni có c 30% người
biết s dng internet, ch yếu là gii tr.
Đối tượng khách hàng tr tiếp thu kiến thc và cái mi rt nhanh, so vi
các nước khác trên thế gii VN được đánh giá cao nh li thế là người
tiêu dùng trđiu này được chng t khi vn đề công ngh thông tin ti
VN chy rt nhanh so vi các nước trong vùng.
Tôi cho rng trong thi gian ti qung cáo qua mng ti VN tr thành
ngun tim năng ln vì có đến 1/3 dân s s dng internet và trong 30%
dân s sng thành th đó thì có đến 70% người cho biết h thích tiêu
xài”.
Ông Nguyn Bo Hoàng - Tng giám đốc Qu đầu tư mo him IDG
Thị trường online Cơ h ội cho ng ười có máu kinh doanh - Trang 2
Thị trường online Cơ h ội cho ng ười có máu kinh doanh - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thị trường online Cơ h ội cho ng ười có máu kinh doanh 9 10 525