Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi padal25
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
(Financial market)
TÓM TẮT NỘI DUNG
 I/Khái niệm - Bản chất - Chức năng của thị trường

tài chính
 II/Phân loại thị trường tài chính
 III/Các định chế tài chính trung gian

Hệ thống tài chính

Hệ thống tài chính

I/Khái niệm -Bản chất-chức năng
của TTTC
 Khái niệm:
 Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua

bán, chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn ngắn
hạn hoặc dài hạn thông qua các công cụ tài chính nhất
định(financial instruments).

I/Khái niệm -Bản chất-chức năng
của TTTC
 1/Bản chất
 Quan hệ nhân quả giữa đầu tư và tiết kiệm
Tiết
kiệm
Đầu
tư

Tăng
trưởng
kinh tế

I/Bản chất-chức năng của TT
 Quá trình giao lưu vốn

Cung
vốn

Cầu
vốn
Thị
trường
tài chính

I/Bản chất-chức năng của TT
 Chức năng

-Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn
-Kích thích tiết kiệm và đầu tư
-Hình thành giá của các tài sản tài chính
-Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính
-Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin
-Ổn định và điều hòa lưu thông tiền tệ

II/Phân loại thị trường tài chính
 Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn
Thị trường tài chính

Thị trường tiền tệ

Thị trường
liên ngân hàng

Thị trường hối
đoái

Thị trường
vốn ngắn hạn

Thị trường vốn

Thị trường thế chấp

Thị trường cho thuê tài chính

Thị trường chứng khoán

II/Phân loại thị trường tài chính
 Thị trường tiền tệ (Money market)

Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các chứng khoán
nợ ngắn hạn – short-term debt securities (có thời hạn đáo
hạn từ một năm trở xuống).
 Thị trường vốn (Capital market)
Thị trường vốn là thị trường mua bán các chứng khoán nợ
dài hạn – long-term debt securities (có thời hạn đáo hạn
trên một năm) và các chứng khoán vốn (equity
securities).

II/Phân loại thị trường tài chính
 Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trường

Thị
trường
công cụ
nợ

Thị
trường
công cụ
vốn

Thị
trường
công cụ
phái
sinh

II/Phân loại thị trường tài chính
 Căn cứ vào cơ cấu thị trường

Thị trường sơ cấp
• Là tt mua bán các loại chứng khoán mới phát
hành

Thị trường thứ cấp
• Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được
phát hành trên thị trường sơ cấp

II/Phân loại thị trường tài chính
 Vai trò
TT sơ cấp
• Chứng khoán
hóa nguồn vốn
cần huy động
• Thực hiện quá
trình chu chuyển
vốn trực tiếp từ
dân cư và tổ chức
vào đầu tư

TT thứ cấp
• Tăng tính thanh
khoản cho các
chứng khoán đã
phát hành
• Xác định giá
chứng khoán

II/Phân loại thị trường tài chính
 Đặc điểm
TT sơ cấp

TT thứ cấp

• Là tt không liên
tục
• Là nơi duy nhất
mà c...
TÓM TẮT NỘI DUNG
I/Khái niệm - Bản chất - Chức năng của thị trường
tài chính
II/Phân loại thị trường tài chính
III/Các định chế tài chính trung gian
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
(Financial market)
Thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường tài chính - Người đăng: padal25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Thị trường tài chính 9 10 815