Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi membersa2c
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Thị trường tài chính
1. Tổng quan về thị trường tài chính
2. Chức năng, vai trò của thị trường tài
chính
3. Cấu trúc của thị trường tài chính
4. Các công cụ lưu thông trên thị trường
tài chính
5. Vai trò của Chính phủ đối với thị
trường tài chính

06/17/14

1

1. Tổng quan về thị trường tài chính
Khái niệm thị trường tài chính
a) Khái niệm:

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các
hoạt động chuyển nhượng, mua bán
quyền sử dụng các khoản vốn ngắn
hạn hoặc dài hạn thông qua các công
cụ tài chính (chứng khoán)
Mua bán Quyền sử dụng vốn  công cụ tài chính chứng khoán – tài sản tài chính

06/17/14

2

Chứng khoán bao gồm
• Chứng khoán nợ (debt securities): xác
nhận quyền được nhận lại khoản vốn đã ứng
trước cho nhà phát hành vay khi chứng
khoán đáo hạn cũng như quyền được đòi
những khoản lãi theo thoả thuận từ việc cho
vay.
• Chứng khoán vốn (equity securities): là
chứng khoán xác nhận quyền được sở hữu
một phần thu nhập và tài sản của công ty
phát hành.
06/17/14

3

Khái niệm thị trường tài chính
b) Bản chất của TTTC
Là nơi mua bán quyền sở hữu
Biểu hiện bề ngoài của TTTC là nơi giao
dịch để chuyển đổi chủ thể nắm giữ
chứng khoán.
Là nơi tập trung phân phối các nguồn
vốn tiết kiệm và là định chế tài chính
trực tiếp.

06/17/14

4

Các chủ thể tham gia trên TTTC
• Các nhà phát hành (công ty, Chính phủ,)
• Các nhà đầu tư (hộ gđ, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp nói chung,
Chính phủ,…)

• Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ (Sở giao dịch; các công ty
cung cấp thông tin, đánh giá hệ số tín nhiệm,…

• Các nhà quản lý (NHTW, Bộ Tài chính, UBCK Quốc Gia, tổ chức bảo hiểm
tiền gửi,…)

06/17/14

5

2. Chức năng, vai trò của TTTC
• Vai trò của thị trường tài chính
Phân bổ hiệu quả các nguồn vốn 
tăng năng suất và hiệu quả nền kinh tế.
Hình thành giá của các tài sản tài chính.
Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài
chính.

06/17/14

6

3. Cấu trúc của thị trường tài chính
Căn cứ theo
3.1. Theo thời gian luân chuyển vốn
3.2. Nguồn gốc chứng khoán
3.3. Phương thức tổ chức và giao dịch thị
trường
3.4. Theo công cụ tài chính trên thị
trường

06/17/14

7

3. Cấu trúc của thị trường tài chính
3.1. Theo thời gian luân chuyển vốn (phân chia thành thị
trường tiền tệ và thị trường vốn):
Thị trường tiền tệ (money market) là thị trường mua bán các
chứng khoán nợ ngắn hạn có thời gian luân chuyển vốn
không quá 1 năm.
Cấu trúc:
– Thị trường
– Thị trường
– Thị trường
– Thị trường

cho vay ngắn hạn trực tiếp;
liên ngân hàng;
mở;
hối đoái.

Thị trường vốn (capital market) l...
106/17/14
Chương 2: Thị trường tài chính
1. Tổng quan về thị trường tài chính
2. Chức năng, vai trò của thị trường tài
chính
3. Cấu trúc của thị trường tài chính
4. Các công cụ lưu thông trên thị trường
tài chính
5. Vai trò của Chính phủ đối với thị
trường tài chính
Thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường tài chính - Người đăng: membersa2c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thị trường tài chính 9 10 968