Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH

1.

Chiến lược của người dẫn đầu thị trường

2.

Chiến lược của người thách thức thị trường

3.

Chiến lược của người theo sau thị trường

4.

Chiến lược nép góc thị trường

5.

Thiết kế chiến lược cho thị trường toàn cầu

Tóm tắt
Trong chương này, ta sẽ xem xét những thách thức và chiến lược Marketing
khác nhau đối mặt với những người dẫn đầu thị trường, những người thách thức,
những người theo sau và những người núp bóng. Phần cuối sẽ phân tích về chiến
lược marketing cho thị trường toàn cầu.
1. Chiến lược của người dẫn đầu thị trường
Nghiên cứu sâu hơn có thể phân loại các công ty theo vai trò của chúng trên thị
trường mục tiêu thành những công ty dẫn đầu, thách thức, theo sau và núp bóng.
Giả sử một thị trường bao gồm những công ty như ở H.13.1. 40% thị phần nằm
trong tay một công ty dẫn đầu, công ty có thị phần lớn nhất 30% khác nhằm trong
tay một công ty thách thức, công ty đang chuẩn bị đấu tranh quyết liệt để tăng thị
phần. Còn 20% thì nằm trong tay một công ty theo sau, công ty đứng thứ nhì chỉ
muốn duy trì thị phần của mình và không muốn làm đảo lộn tình hình. 10% còn lại
nằm trong tay những công ty núp bóng, những công ty phục vụ những khúc thị
trường nhỏ mà công ty lớn không để ý đến.
Người

dẫn

đầu Người

thách

thức Người

theo

sau Người

núp

thị trường

thị trường

thị trường

thị trường

40%

30%

20%

10%

bóng

H.13.1 Cấu trúc của một thị trường giả định
Rất nhiều ngành có một công ty được thừa nhận là công ty dẫn đầu thị trường.
Công ty này có thị phần lớn nhất trên thị trường sản phẩm liên quan. Nó thường đi
trước các công ty khác trong việc thay đổi giá, đưa ra sản phẩm mới, phân chia

phạm vi và cường độ quảng cáo. Người dẫn đầu có thể được hay không được khâm
phục hay kính nể, nhưng các công ty khác đều thừa nhận vai trò khống chế của nó.
Người dẫn đầu là một điểm chuẩn để định hướng đối với các đối thủ cạnh tranh, một
công ty để thách thức, noi theo hay né tránh. Một số công ty dẫn đầu nổi tiếng nhất
là General (ô tô), Kodak (nhiếp ảnh), IBM (Máy tính), Xerox (sao chụp). Procter &
Gamble (hàng tiêu dùng bao gói), Caterpilar (thiết bị chuyền), Coca - Cola (nước
ngọt), Mc Donald (thức ăn nhanh) và Gillette (lưỡi dao cạo).
Trừ khi công ty khống chế một tổ chức độc quyền hợp pháp, nói chung cuộc đời
nó không phải và dễ chịu lắm. Nó phải luôn luôn cảnh giác. Các công ty khác luôn
thách thức những mặt mạnh của nó và cố gắng giành lợi thế đối với những mặt yếu
của nó. Người dẫn đầu thị tr...
THIT K MT S CHIN LƯỢC MARKETING ĐIN HÌNH
1. Chiến lược ca người dn đầu th trường
2.
Chiến lược ca người thách thc th trường
3.
Chiến lược ca người theo sau th trường
4. Chiến lược nép góc th trường
5.
Thiết kế chiến lược cho th trường toàn cu
Tóm tt
Trong chương này, ta s xem xét nhng thách thc và chiến lược Marketing
khác nhau đối mt vi nhng người dn đầu th trường, nhng người thách thc,
nhng người theo sau và nhng người núp bóng. Phn cui s phân tích v chiến
lược marketing cho th trường toàn cu.
1. Chiến lược ca người dn đầu th trường
Nghiên cu sâu hơn có th phân loi các công ty theo vai trò ca chúng trên th
trường mc tiêu thành nhng công ty dn đầu, thách thc, theo sau và núp bóng.
Gi s mt th trường bao gm nhng công ty như H.13.1. 40% th phn nm
trong tay mt công ty dn đầu, công ty có th phn ln nht 30% khác nhm trong
tay mt công ty thách thc, công ty đang chun b đấu tranh quyết lit để tăng th
phn. Còn 20% thì nm trong tay mt công ty theo sau, công ty đứng th nhì ch
mun duy trì th phn ca mình và không mun làm đảo ln tình hình. 10% còn li
nm trong tay nhng công ty núp bóng, nhng công ty phc v nhng khúc th
trường nh mà công ty ln không để ý đến.
Người dn đầu
th trường
Người thách thc
th trường
Người theo sau
th trường
Người núp bóng
th trường
40% 30% 20% 10%
H.13.1 Cu trúc ca mt th trường gi định
Rt nhiu ngành có mt công ty được tha nhn là công ty dn đầu th trường.
Công ty này có th phn ln nht trên th trường sn phm liên quan. Nó thường đi
trước các công ty khác trong vic thay đổi giá, đưa ra sn phm mi, phân chia
THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH 9 10 368