Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế và thi công tủ điện

Được đăng lên bởi viettrinhspkt
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN, THU THẬP
DỮ LIỆU TRONG XƯỞNG CHIÊN THỦY SẢN

SVTH :

LÊ CÔNG DŨNG

MSSV : 10111007
SVTH :

LÊ DOÃN THANH

MSSV : 10111065
GVHD:

Ths. DƯƠNG THẾ PHONG

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***---Tp. Hồ Chí Minh, ngày--- tháng--- năm 2014

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: LÊ CÔNG DŨNG

MSSV: 10111007

LÊ DOÃN THANH
Ngành: Cơ Điện Tử
Giảng viên hướng dẫn: DƯƠNG THẾ PHONG
Ngày nhận đề tài:

MSSV: 10111065
Lớp: 101112
ĐT: 0942558992
Ngày nộp đề tài: 24/7/2014

1. Tên đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN, THU
THẬP DỮ LIỆU TRONG XƯỞNG CHIÊN THỦY
SẢN
2. Các số liệu, tài liệu ban đầu: Tham khảo các hệ thống
giám sát sẵn có trong nhà máy.
3. Nội dung thực hiện đề tài:
-

Thiết kế, thi công tủ điện điều khiển trong xưởng
chiên thủy sản.
Giao tiếp, truyền nhận dữ liệu các trạm thông qua
mạng truyền thông Modbus.
Xây dựng giao diện giám sát trên nền tảng ngôn
ngữ C#, tạo cơ sở dữ liệu trên máy tính.

4. Sản phẩm: Mô hình tủ điện điều khiển
TRƯỞNG NGÀNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***----

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên Sinh viên: LÊ CÔNG DŨNG
MSSV: 10111007
LÊ DOÃN THANH
MSSV: 10111065
Ngành: Cơ điện tử
Tên đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN, THU THẬP DỮ LIỆU TRONG XƯỞNG
CHIÊN THỦY SẢN

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: DƯƠNG THẾ PHONG
NHẬN XÉT
1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Ưu điểm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Khuyết điểm:
..................................................................................................................................................
........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN, THU THẬP
DỮ LIỆU TRONG XƯỞNG CHIÊN THỦY SẢN
SVTH LÊ CÔNG DŨNG
MSSV 10111007
SVTH LÊ DOÃN THANH
MSSV 10111065
GVHDThs. DƯƠNG THẾ PHONG

thiết kế và thi công tủ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế và thi công tủ điện - Người đăng: viettrinhspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
thiết kế và thi công tủ điện 9 10 293