Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi pdbinh
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 4233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông trình ñaøo taïo ñaëc bieät veà
QUAÛN TRÒ KINH DOANH

Daønh cho Laõnh Ñaïo doanh nghieäp
THIEÁT LAÄP
HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
DOANH NGHIEÄP – KHOÙA 11

Muïc tieâu ñaøo taïo
Ñeå thieát laäp ñöôïc moät HTKSNB höõu hieäu,
Laõnh ñaïo doanh nghieäp caàn phaûi
Keát hôïp
 Thaáu hieåu veà doanh nghieäp
vôùi vieäc
 Naém ñöôïc “caùi hoàn” cuûa vaán ñeà KSNB

Muïc tieâu ñaøo taïo (tt)
Caáp thöøa haønh quan taâm ñieàu gì?
=> Naém ñöôïc kyõ thuaät & nghieäp vuï ñeå taùc nghieäp.

Caáp laõnh ñaïo quan taâm ñieàu gì?
=> Naém ñöôïc tö duy & phöông phaùp -> ñeå töø ñoù tìm ra
chieán löôïc & giaûi phaùp cho coâng ty


Chuùng ta phaûi nghieân cöùu moät vaán ñeà raát lôùn &
raát khoù trong thôøi gian raát ngaén.
Hôn nöõa, chöông trình naøy chæ daønh cho caáp laõnh
ñaïo doanh nghieäp.
=> Muïc tieâu ñaøo taïo laø chuyeån giao “tö duy &
phöông phaùp” chöù khoâng ñi saâu vaøo nhöõng vaán ñeà
mang tính kyõ thuaät nghieäp vuï, nhöõng vaán ñeà tieåu
tieát.


Muïc tieâu hoïc taäp
Hoïc vieân coù theå :
 Hieåu ñöôïc HTKSNB cuûa moät doanh
nghieäp laø nhö theá naøo.
 Naém ñöôïc tö duy & phöông phaùp ñeå
thieát laäp heä thoáng kieåm soaùt noäi boä

Moät muïc tieâu khaùc
Chuùng ta coù theå
coù theâm nhöõng ngöôøi baïn môùi
töø khoaù hoïc naøy

Moät HTKSNBDN höõu hieäu seõ mang laïi
gì cho Laõnh ñaïo doanh nghieäp?










Giuùp Ban laõnh ñaïo DN giaûm bôùt taâm traïng baát
an veà nhöõng ruûi ro, nhaát laø veà con ngöôøi & taøi
saûn.
Giuùp Ban laõnh ñaïo doanh nghieäp giaûm taûi troïng
nhöõng coâng vieäc söï vuï haøng ngaøy vaø ñeå chæ taäp
trung vaøo vaán ñeà chieán löôïc.
Giuùp Ban laõnh ñaïo DN chuyeân nghieäp hoaù
coâng taùc quaûn lyù dieàu haønh, cuï theå:
Doanh nghieäp ñöôïc quaûn lyù moät caùch khoa hoïc,
chöù khoâng phaûi thuaàn tuùy baèng caûm tính (kinh
nghieäm & tröïc giaùc).
Doanh nghieäp ñöôïc quaûn lyù baèng cô cheá & quy
cheá chöù khoâng phaûi thuaàn tuùy döïa vaøo loøng tin.

Phöông phaùp laøm vieäc taïi lôùp











Nghieân cöùu phöông phaùp ñeå taïo giaûi phaùp (chöù khoâng nghieân
cöùu giaûi phaùp)
Nghieân cöùu vaán ñeå theo moâ hình ñaët ra
Noùi treân trôøi, döôùi bieån, nhöng hieåu maët ñaát; noùi ngoaøi leà, nhöng
hieåu troïng taâm
Chia seõ vaø trao ñoåi :
Giöõa giaûng vieân & hoïc vieân
Giöõa caùc hoïc vieân vôùi nhau
(trong töøng nhoùm vaø moãi nhoùm vôùi caû lôùp)
Hieåu & nhôù vaán ñeà ngay taïi lôùp
MOÃI HOÏC VIEÂN & MOÃI NHOÙM
SEÕ LAØM VIEÄC TÍCH CÖÏC

Noäi dung cuûa chuyeân ñeà
(Goàm 5 chuû ñeà chính)










Ch...
Chöông trình ñaøo taïo ñaëc bieät veà
QUAÛN TRÒ KINH DOANH
Daønh cho Laõnh Ñaïo doanh nghieäp
THIEÁT LAÄP
HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
DOANH NGHIEÄP – KHOÙA 11
THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP - Người đăng: pdbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 9 10 794