Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 092013TTBCT

Được đăng lên bởi ngongao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính
của Quản lý thị trường
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số
27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hoạt động
kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành
chính của Quản lý thị trường bao gồm:
a) Đối tượng và nội dung kiểm tra; hình thức và căn cứ kiểm tra; thẩm
quyền ban hành quyết định kiểm tra; tổ kiểm tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ
quan Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và trách
nhiệm của công chức Quản lý thị trường của Tổ kiểm tra và những người tham
gia giúp việc Tổ kiểm tra;
b) Xây dựng, ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch, phương án kiểm tra;
c) Tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu
vi phạm pháp luật;
d) Trình tự, thủ tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.
2. Hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý
thị trường trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp
luật về sở hữu công nghiệp và quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, công chức Quản lý thị trường.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt
vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.
Điều 3. Nguyên tắc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính
1. Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ pháp
luật về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các quy định tại Thông tư này.
2. Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị
trường nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp của các
tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường; phát hiện, ngăn chặn,
xử ký kịp thời các...
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 09/2013/TT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013
THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính
của Quản lý thị trường
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
về t chức, nhiệm vụ quyền hạn của Quản thị trường Nghị định số
27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định về hoạt động
kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định về hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành
chính của Quản lý thị trường bao gồm:
a) Đối tượng nội dung kiểm tra; hình thức căn cứ kiểm tra; thẩm
quyền ban hành quyết định kiểm tra; tổ kiểm tra; trách nhiệm của Thủ trưởng
quan Quản thị trường thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trách
nhiệm của công chức Quản lý thị trường của Tổ kiểm tra và những người tham
gia giúp việc Tổ kiểm tra;
b) Xây dựng, ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch, phương án kiểm tra;
c) Tiếp nhận, xử thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu
vi phạm pháp luật;
d) Trình tự, thủ tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.
2. Hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản
thị trường trong lĩnh vực s hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp
luật về sở hữu công nghiệp và quy định tại Thông tư này.
Thông tư 092013TTBCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 092013TTBCT - Người đăng: ngongao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thông tư 092013TTBCT 9 10 633