Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kế toán bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi Hải Linh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THUẬT NGỮ KẾ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH
Provision for short-term investments------Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Deductible VAT----Thuế GTGT được khấu trừ
Inter-----Phải thu nội bộ
Provision for bad debts-------Dự phòng phải thu khó đòi
Real estate investment--------Bất động sản đầu tư
Investment in subsidiaries-------Đầu tư vào công ty con
Property tax deferred--------Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Collateral long-term deposits--------Ký cược ký quỹ dài hạn
Bonds issued--------Trái phiếu phát hành
Get escrow, long-term deposits------Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
Deferred tax payable--------Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Margin of property revaluation-----Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Exchange rate differences----Chênh lệch tỷ giá hố
Have a nice day

...
THUẬT NGỮ KẾ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH
Provision for short-term investments------Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Deductible VAT----Thuế GTGT được khấu trừ
Inter-----Phải thu nội bộ
Provision for bad debts-------Dự phòng phải thu khó đòi
Real estate investment--------Bất động sản đầu tư
Investment in subsidiaries-------Đầu tư vào công ty con
Property tax deferred--------Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Collateral long-term deposits--------Ký cược ký quỹ dài hạn
Bonds issued--------Trái phiếu phát hành
Get escrow, long-term deposits------Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
Deferred tax payable--------Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Margin of property revaluation-----Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Exchange rate differences----Chênh lệch tỷ giá hố
Have a nice day
Thuật ngữ kế toán bằng tiếng anh - Người đăng: Hải Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuật ngữ kế toán bằng tiếng anh 9 10 253