Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp khoa QTKD

Được đăng lên bởi Quốc Quân
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1996 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

KHOA

KT_QTKD

LỜI MỞ ĐẦU
Trải qua những năm tháng khó khăn với bao thăng trầm lịch
sử, giờ đây kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, hòa mình
vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Mỗi doanh nghiệp thành
đạt là yếu tố quan trọng góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển ở
mức cao hơn, tiến đến sự đa dạng của nền kinh tế toàn cầu hóa. Việt
Nam tự hào là một thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO.
Các doanh nghiệp Việt Nam phải làm thế nào để tiếp tục đứng vững
và phát huy được ưu thế của mình trước những cơ hội và thách thức
đang ở phía trước ?
Thực tế những năm qua cho thấy, không ít các doanh nghiệp
làm ăn thua lỗ và đi đến phá sản trong khi các doanh nghiệp khác
không ngừng phát triển. Lý do đơn giản là vì các doanh nghiệp này
đã xác định được nhu cầu của xã hội biết sản xuất kinh doanh cái
gì? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất phục vụ ai?... Chính vì thế
mà các doanh nghiệp đó đã bán được nhiều thành phẩm, hàng hóa
với doanh số bù đắp các khoản chi phí bỏ ra và thu được nhiều lợi
nhuận, từ đó có thể đứng vững trên thương trường và chiến thắng
trong cạnh tranh.
Chìa khóa để mở cửa cho sự thành công và đặc biệt không thể
thiếu đối với các doanh nghiệp, đó là: “ Làm tốt công tác hạch toán
kế toán ”. Trong đó việc hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh là một điều rất cần thiết, nó không những góp
phần nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức kế toán mà còn giúp
các nhà quản lý nắm bắt được chính xác thông tin và phản ánh kịp
thời tình hình bán hàng của doanh nghiệp. Những thông tin ấy là cơ
sở cho họ phân tích đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh
doanh có hiệu quả nhất.

1

TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

KHOA

KT_QTKD

Nhận thức được tầm quan của công tác bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh là phần hành chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại, với
chức năng là công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả tiêu thụ thì việc được
củng cố và hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của
doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Vì vậy qua quá trình thực tập tại công
ty TM_TH Quyết Thắng cùng với lý luận kế toán mà em đã được học, kết
hợp với sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ công
nhân viên của công ty và sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa,
đặc biệt là cô Trần Thị Thu Hường, em đã có điều kiện nắm bắt tổng quát
chung về tình hình hoạt động của công ty và hoàn thành được bài chuyên
đề tốt nghiệp của mình với đề tài:" Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả ...
TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC KHOA KT_QTKD
 !"
#$%&'()*+,-'.)"./0%12
.#3/0"45**678,/.
'9 .)*:;//'<*+,-/0=
>""?%*'*#3'89"45*."6+,
-3. .@.A"4B">"<?9:"*CD6
E"8,/+,-/ .*.'0*/F"'>
./)'<G"<*"42<""?@.">"
'=/H<"I
3"*"J)%KH""8,/
. 7.''*/#""8,/"
KL/06M8'? .2""8,/.)
'NO"'!'<G"""4ON@*#OJ8"
2IPOJ<*.I+.#OJ/F"FI666EH2*
.""8,/''N'<G"5./Q%.
8#:R'S/"""/HT.'<G"5 G
U%L'"0'>A<?<&."*S
"96
E2'0="$"#3."K.'V",K0
*':""8,/%' .WX.:"K"9"
*Y6',".,Z*..O"'!
*8 .@'5J"*%K/
/(","4"K"B">"*."1[/
"". MSS'<G""HO"K./!/
&22."48,/6-KJ) ."?
#=";/(H"' 3"; /<?#OJ
8",J6



Thực tập tốt nghiệp khoa QTKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp khoa QTKD - Người đăng: Quốc Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp khoa QTKD 9 10 665