Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm AAA – chi nhánh Hà Nội

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập, toàn cầu húa ngành ngoại
thương của nước ta không ngừng mở rộng phát triển với sự
giao lưu, hợp tác buôn bán với các nước trong và ngoài
khu vực. Kim ngạch hàng húa xuất nhập khẩu của nước ta
liên tục tăng trong những năm gần đây, đạt mức tăng
trưởng bình quân khoảng 18, 2 % /năm, tăng gấp hai lần
so với tốc độ tăng GDP của đất nước. Điều này đã chứng
tỏ một tiềm năng rất lớn về hoạt động xuất nhập khẩu
cũng như tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh
nghiệp bảo hiểm trong nước khi triển khai nghiệp vụ bảo
hiểm hàng húa xuất nhập khẩu. Sự phát triển của nghiệp
vụ bảo hiểm hàng húa xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu yên tâm mở rộng quy mô
hoạt động, đảm bảo được tình hình khả năng tài chính của
doanh nghiệp mình đồng thời cũng đẩy nhanh quá trình thu
hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một thực tế đáng
buồn là ngành bảo hiểm nước nhà đã bỏ phí một lượng hàng
húa khổng lồ tham gia bảo hiểm, bởi nghiệp vụ bảo hiểm
hàng húa xuất nhập khẩu chủ yếu được nhường cho các công
ty bảo hiểm nước ngoài khai thác còn các công ty trong
nước chỉ cạnh tranh nhau một phần rất nhỏ. Chính vì vậy,
làm thế nào để giành lại thị phần khai thác nghiệp vụ
bảo hiểm hàng húa xuất nhập khẩu cũng như hạn chế lượng
chảy máu ngoại tệ hiện nay là thách thức rất lớn đối với
các công ty bảo hiểm Việt Nam.
Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ bảo
hiểm hàng húa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển,
trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần bảo hiểm
AAA- chi nhánh Hà Nội em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn
đề tài: “Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng húa xuất
nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần
bảo hiểm AAA- chi nhánh Hà Nội” cho chuyên đề tốt nghiệp
của mình.
Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề có kết cấu
gồm ba chương:
Ø
Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng húa xuất
nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.
Ø

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo

hiểm hàng húa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA- chi nhánh Hà Nội.
SVTH: Phạm Thị Trà My
Lớp: Kinh tế bảo hiểm K49
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: TS Nguyễn Thị Chính
Ø
Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh bảo hiểm hàng húa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA- chi nhánh
Hà Nội.
Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế và kinh nghiệm
còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng gó...
LI M ĐU
Trong xu thế hi nhp, toàn cu húa ngành ngoi
thương ca nưc ta không ngng m rng phát trin vi s
giao lưu, hp tác buôn bán vi các nưc trong và ngoài
khu vc. Kim ngch hàng húa xut nhp khu ca nưc ta
liên tc tăng trong nhng năm gn đây, đt mc tăng
trưng bình quân khong 18, 2 % /năm, tăng gp hai ln
so vi tc đ tăng GDP ca đt nưc. Điu này đã chng
t mt tim năng rt ln v hot đng xut nhp khu
cũng như to mt môi trưng thun li cho các doanh
nghip bo him trong nưc khi trin khai nghip v bo
him hàng húa xut nhp khu. S phát trin ca nghip
v bo him hàng húa xut nhp khu đã to điu kin cho
các doanh nghip xut nhp khu yên tâm m rng quy mô
hot đng, đm bo đưc tình hình kh năng tài chính ca
doanh nghip mình đng thi cũng đy nhanh quá trình thu
hút vn đu tư nưc ngoài. Tuy nhiên, mt thc tế đáng
bun là ngành bo him nưc nhà đã b phí mt lưng hàng
húa khng l tham gia bo him, bi nghip v bo him
hàng húa xut nhp khu ch yếu đưc nhưng cho các công
ty bo him nưc ngoài khai thác còn các công ty trong
nưc ch cnh tranh nhau mt phn rt nh. Chính vì vy,
làm thế nào đ giành li th phn khai thác nghip v
bo him hàng húa xut nhp khu cũng như hn chế lưng
chy máu ngoi t hin nay là thách thc rt ln đi vi
các công ty bo him Vit Nam.
Nhn thc đưc tm quan trng ca nghip v bo
him hàng húa xut nhp khu vn chuyn bng đưng bin,
trong thi gian thc tp ti công ty c phn bo him
AAA- chi nhánh Hà Ni em đã tìm hiu, nghiên cu và chn
đ tài: Thc trng kinh doanh bo him hàng húa xut
nhp khu vn chuyn bng đưng bin ti công ty c phn
bo him AAA- chi nhánh Hà Ni cho chuyên đ tt nghip
ca mình.
Ngoài phn Li m đu và Kết lun, chuyên đ có kết cu
gm ba chương:
Ø Chương I: Lý lun chung v bo him hàng húa xut
nhp khu vn chuyn bng đưng bin.
Ø Chương II: Thc trng hot đng kinh doanh bo
Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm AAA – chi nhánh Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm AAA – chi nhánh Hà Nội - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm AAA – chi nhánh Hà Nội 9 10 596