Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Như Ý Phan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam
Sự mở rộng của khu vực tài chính trong thời gian qua đã đặt ra nhiều thách
thức cho hệ thống giám sát tài chính (HTGSTC) Việt Nam. Bài viết phân tích
thực trạng của HTQSTC quốc gia Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu lực cho các cơ quan giám sát tài chính chuyên ngành và
hướng tới một mô hình giám sát tài chính hợp nhất hiệu quả.
Thực trạng hệ thống giám sát tài chính Việt Nam
Về mô hình hệ thống giám sát tài chính
HTQSTC Việt Nam đi theo mô hình giám sát phân tán, nghĩa là các cơ quan quản
lý và giám sát được thành lập và vận hành nhằm giám sát một loại định chế tài
chính và khu vực thị trường nhất định trên tổng thể thị trường tài chính (TTTC).
Hai cơ quan cấp bộ là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
cùng với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) và Bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) là những tổ chức giám sát độc lập, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về
thực hiện các chức năng giám sát của mình trên TTTC.
Với chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều phối giám sát trên TTTC,
UBGSTCQG có quan hệ phối hợp trực tiếp với Bộ Tài chính và NHNN nhằm nắm
bắt được diễn biến hoạt động giám sát trên cả 3 lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm,
chứng khoán; được yêu cầu 2 cơ quan quản lý này cũng như các định chế tài chính
thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN và Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ
giám sát; có trách nhiệm đưa ra những khuyến nghị về xử lý vi phạm đối với tổ
chức và cá nhân tham gia 3 lĩnh vực trên.
NHNN và Bộ Tài chính có mối quan hệ phối hợp chéo trong quản lý và giám sát
những ngân hàng thương mại (NHTM) có sở hữu vốn nhà nước do Bộ Tài chính
chịu trách nhiệm quản lý. Đồng thời, hai tổ chức này còn có mối quan hệ mật thiết
liên quan đến việc phát hành trái phiếu kho bạc, cũng như thực hiện các chính sách
tài chính công và chính sách tiền tệ có liên quan đến việc sử dụng các trái phiếu
này.
Hoạt động ngân hàng chịu sự giám sát trực tiếp của Cơ quan Thanh tra, Giám sát
Ngân hàng (NHNN). Trong khi đó, thị trường bảo hiểm chịu sự giám sát trực tiếp
của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(UBCKNN) chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp đối với thị trường chứng khoán
(TTCK).
Cấu trúc trên cho thấy mô hình giám sát phân tán đang được duy trì trên TTTC
Việt Nam, xu hướng chuyên biệt hóa công tác giám sát theo chức năng đã bắt đầu
được hình thành.
Hiệu lực giám sát của các cơ quan giám sát tài chính
Trong thời gian qua, trước những thách thức trong y...
Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam
Sự mở rộng của khu vực tài chính trong thời gian qua đã đặt ra nhiều thách
thức cho h thống giám sát tài chính (HTGSTC) Việt Nam. Bài viết phân tích
thực trạng của HTQSTC quốc gia Việt Nam, đồng thời đề xuất c giải pháp
nhằm nâng cao hiệu lực cho các quan giám sát tài chính chuyên ngành
hướng tới một mô hình giám sát tài chính hợp nhất hiệu quả.
Thực trạng hệ thống giám sát tài chính Việt Nam
Về mô hình hệ thống giám sát tài chính
HTQSTC Việt Nam đi theohình giám sát phân n, nghĩa là các cơ quan quản
giám sát được thành lập vận hành nhằm giám sát một loại định chế tài
chính khu vực thị trường nhất định trên tổng thể thị trường tài chính (TTTC).
Hai cơ quan cấp bộ B Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
cùng với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) và Bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) những tổ chức giám sát độc lập, chịu trách nhiệm trước Chính phủ v
thực hiện các chức năng giám sát của mình trên TTTC.
Với chức năng vấn cho Chính phủ về điều phối giám sát trên TTTC,
UBGSTCQG có quan hệ phối hợp trực tiếp với Bộ Tài chính và NHNN nhằm nắm
bắt được diễn biến hoạt động giám t trên cả 3 lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm,
chứng khoán; được yêu cầu 2 cơ quan quản lý này cũng như các định chế tài chính
thuộc thẩm quyn quản lý của NHNN và Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục v
giám sát; trách nhiệm đưa ra những khuyến nghị về x vi phạm đối với tổ
chức và cá nhân tham gia 3 lĩnh vực trên.
NHNN Bộ Tài chính có mối quan hệ phối hp chéo trong quản giám sát
những ngân hàng thương mi (NHTM) sở hữu vốn nhà nước do Bộ Tài chính
chịu trách nhiệm quản lý. Đồng thời, hai tổ chức này còn có mối quan hệ mt thiết
liên quan đến việc phát hành trái phiếu kho bạc, cũng như thực hiện các chính sách
tài chính công chính sách tiền tệ có liên quan đến việc s dụng các trái phiếu
này.
Hoạt động ngânng chịu s giám sát trực tiếp của quan Thanh tra, Giám sát
Ngân hàng (NHNN). Trong khi đó, thị trường bảo hiểm chịu sự giám sát trực tiếp
của Cục Quản Giám sát Bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam - Người đăng: Như Ý Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam 9 10 200