Ktl-icon-tai-lieu

Thuế

Được đăng lên bởi df1913011
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TỔ BỘ MÔN TÀI CHÍNH
Ths. ĐOÀN TRANH

(Lưu hành nội bộ)

ĐÀ NẴNG - 11- 2008

Giáo trình thuế - Ths. ĐOÀN TRANH │1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

5

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ

7

KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA THUẾ

11

CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUẾ

15

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH MỘT SẮC THUẾ

19

THUẾ TRONG CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ

21

TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA THUẾ

23

CHƯƠNG II: THUẾ TIÊU DÙNG

38

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ TIÊU DÙNG

40

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

44

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

54

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

58

CHƯƠNG III: THUẾ THU NHẬP

83

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ THU NHẬP

85

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

91

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

102

CHƯƠNG IV: THUẾ TÀI SẢN

129

KHÁI NIÊM, ĐẶC ĐIỂM THUẾ TÀI SẢN

131

THUẾ TÀI NGUYÊN

135

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

139

THUẾ NHÀ, ĐẤT

142

THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

147

CHƯƠNG V: PHÍ VÀ LỆ PHÍ

159

PHÂN BIỆT THUẾ - PHÍ – LỆ PHÍ

161

CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ Ở VIỆT NAM

163

THUẾ MÔN BÀI VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

174

CHƯƠNG VI: THUẾ TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

181

THUẾ TRONG CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT KINH TẾ QUÔC TẾ

183

NHỮNG NGUYÊN TẮC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHI PHỐI ĐẾN CHÍNH SÁCH THUẾ
CỦA CÁC QUỐC GIA
185

Giáo trình thuế - Ths. ĐOÀN TRANH │2

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO

187

VẤN ĐỀ ĐÁNH THUẾ TRÙNG GIỮA CÁC QUỐC GIA

199

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU THUẾ

207

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THU THUẾ TẠI VIỆT NAM

209

BỘ MÁY THU THUẾ NHÀ NƯỚC

210

THỦ TỤC QUẢN LÝ THU THUẾ

216

KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

221

CƯỠNG CHẾ THUẾ

222

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

222

KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

229

VĂN BẢN PHÁP QUI

232

CÁC THUẬT NGỮ

233

Giáo trình thuế - Ths. ĐOÀN TRANH │3

LỜI NÓI ĐẦU
Giá trình thuế được biên soạn cho những sinh viên và những người muốn
thực hành thuế như là công việc, có thể tìm thấy những kiến thức nền tảng về
việc hình thành hệ thống thuế, các loại thuế. Hiểu được cơ chế tác động của
một sắc thuế đối với hành vi của người quản lý và người nộp thuế. Ngoài ra,
những kiến thức về hội nhập kinh tế có tác động đến hệ thống thuế của các
quốc gia cũng được bàn đến nhằm trang bị kiến thức khá toàn diện về những
nguyên tắc khi xây dựng và vận hành các sắc thuế.
Phần không thể thiếu, đó là những kiến thức và thực hành các sắc thuế hiện
được áp dụng tại Việt Nam. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức về đối
tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế và cơ sở tính thuế của các ...
Giáo trình thuế - Ths. ĐOÀN TRANH 1
TRƯỜNG ĐẠI HC DUY TÂN
KHOA QUN TR KINH DOANH
T B MÔN TÀI CHÍNH
Ths. ĐOÀN TRANH
(Lưu hành ni b)
ĐÀ NNG - 11- 2008
Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế - Người đăng: df1913011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
Thuế 9 10 388