Ktl-icon-tai-lieu

thuế chuyển quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi pikachu265
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT
Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành
ngày 26/6/1994 được sửa đổi bổ sung năm 1999
và hết hiệu lực ngày 1/1/2009 và được thay thế
bằng Luật thuế thu nhập cá nhân ban hành
năm 2007, có hiệu lực ngày 1.1.2009.
GVHD: Vũ Thị Thu Hương
SVTH: Nguyễn Thành Hiếu

NỘI DUNG
1. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
2. KHÁI NIỆM TÁC DỤNG
3. ĐỐI TƯỢNG CHỤI THUẾ
4. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ
5. TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẢM THUẾ
6. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
7. CÔNG THỨC TINH THUẾ
8. LIÊN HỆ

1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT liên quan

1. Các văn bản quy phạm p.luật
hiệu lực

hết

a) Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22
tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Luật số 17/1999/QH10;
b) NĐ 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 quy định chi tiết thi
hành luật thuế CQSDĐ và luật sử đổi bổ sung một số
điều của luật thuế CQSDĐ
c) TT 104/2000/TT-BTC hướng dấn thi hành NĐ 19/2000
d) Các quy định khác về thuế đối với thu nhập của cá nhân
trái với quy định của Luật này.

1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT liên quan

2. Các văn bản quy phạm p.luật
a) Luật đất đai 2003
b) Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2006 và các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi
hành Luật Quản lý thuế
c) Luật 04/2007/QH Thuế thu nhập cá nhân
d) NĐ 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật
thuế thu nhập cá nhân
e) NĐ 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
f) TT 12/2011/TT-BTC sửa đổi TT 84/2008/TT-BTC về hướng
dấn thi hành một số điều của luật thuế TNCN
g) Công văn 16181/BTC-TCT

2. KHÁI NIỆM TÁC DỤNG thuế cqsdđ
1. Khái niệm: Là thuế thu đối với Tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và
vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử
dụng đất kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật

2. Tác dụng:
•. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
•. Đảm bảo công bằng xã hội
•. Hướng dẫn, khuyến khích việc sử dụng đất đai có
hiệu quả

3. ĐỐI TƯỢ NG CHịu THUẾ

Theo khoảng 6, điều 3, NĐ số 100/2008/NĐ-CP Quy định một số
điều của luật thuế TNCN

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với đất
Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử
dụng nhà ở;
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê
mặt nước
Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng
bất động sản.

4. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ
Theo điều 2, NĐ số 100/2008/NĐ-CP Quy định một số điều của luật thuế
TNCN

Cá nhân cư trú
có thu nhập chịu
thuế quy định tại
đối tượng chịu...
Lut thuế chuyn quyn s dng đt ban hành
ny 26/6/1994 đưc sửa đi b sung năm 1999
và hết hiu lc ngày 1/1/2009 và đưc thay thế
bng Luật thuế thu nhập cá nhân ban hành
năm 2007, có hiu lc ny 1.1.2009.
THU CHUYN QUYN S
DNG ĐT
GVHD: Thị Thu Hương
SVTH: Nguyễn Thành Hiếu
thuế chuyển quyền sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuế chuyển quyền sử dụng đất - Người đăng: pikachu265
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
thuế chuyển quyền sử dụng đất 9 10 814